24.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 88/1


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 88/01

Data przyjęcia decyzji

16.12.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.32603 (11/N)

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Podstawa prawna

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój sektorowy, Ochrona środowiska

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

 

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 25,7 mln EUR

 

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 25,7 mln EUR

Intensywność pomocy

37 %

Czas trwania

2011–2012

Sektory gospodarki

Transport kolejowy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm