24.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 88/1


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 88/01

Lēmuma pieņemšanas datums

16.12.2011.

Atbalsts Nr.

SA.32603 (11/N)

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Juridiskais pamats

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Nozaru attīstība, vides aizsardzība

Atbalsta veids

Tiešā dotācija

Budžets

 

Plānotie gada izdevumi: EUR 25,7 miljoni

 

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 25,7 miljoni

Atbalsta intensitāte

37 %

Atbalsta ilgums

2011.–2012.

Tautsaimniecības nozares

Dzelzceļš

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm