24.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 88/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 88/01

Sprendimo priėmimo data

2011 12 16

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32603 (11/N)

Valstybė narė

Italija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Teisinis pagrindas

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Sektorių plėtra, aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos: 25,7 mln. EUR

 

Bendra suteiktos pagalbos suma: 25,7 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

37 %

Trukmė

2011–2012 m.

Ekonomikos sektorius

Geležinkelių transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm