24.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 88/1


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 88/01

Дата на приемане на решението

16.12.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.32603 (11/N)

Държава-членка

Италия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Правно основание

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Отраслово развитие, Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

 

Годишен бюджет: 25,7 милиона EUR

 

Общ бюджет: 25,7 милиона EUR

Интензитет

37 %

Времетраене

2011 г.—2012 г.

Икономически отрасли

Железопътен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm