10.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 362/10


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. októbra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal in Northern Ireland — Spojené kráľovstvo) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

(Vec C-474/10) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2001/42/ES - Článok 6 - Určenie orgánu, ktorého sa môžu týkať vplyvy na životné prostredie vyplývajúce z vykonávania plánov a programov, na účely konzultácie - Možnosť konzultačného orgánu vypracovať plány a programy - Povinnosť určiť odlišný orgán - Podrobnosti týkajúce sa informovanosti a konzultácie s orgánmi a verejnosťou)

2011/C 362/14

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal in Northern Ireland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Department of the Environment for Northern Ireland

Žalovaní: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Court of Appeal in Northern Ireland — Výklad článku 6 ods. 2, 3 a 4 smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, s. 30; Mim. vyd. 15/006, s. 157) — Určenie orgánu, ktorého sa môžu týkať vplyvy na životné prostredie vyplývajúce z vykonávania plánov a programov, na účely konzultácie — Podrobnosti týkajúce sa informovanosti a konzultácie s orgánmi a verejnosťou

Výrok rozsudku

1.

Za takých okolností, o aké ide vo veci samej, článok 6 ods. 3 smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie neukladá povinnosť, aby bol zriadený alebo určený iný konzultačný orgán v zmysle tohto ustanovenia, ak sa v rámci orgánu spravidla povereného konzultáciou v oblasti životného prostredia, ktorý bol takto určený, uskutočnilo oddelenie funkcií tak, aby interný administratívny útvar tohto orgánu mal skutočnú autonómiu, ktorá najmä znamená, že sú mu poskytnuté vlastné administratívne a ľudské prostriedky, a je tak schopný plniť úlohy zverené konzultačným orgánom v zmysle tohto článku 6 ods. 3, a najmä objektívnym spôsobom poskytovať svoje stanovisko k plánu alebo programu pripravovanému orgánom, s ktorým je spojený.

2.

Článok 6 ods. 2 smernice 2001/42 sa má vykladať v tom zmysle, že nevyžaduje, aby lehoty, v ktorých určené orgány a dotknutá alebo potenciálne dotknutá verejnosť v zmysle odsekov 3 a 4 tohto článku musia mať príležitosť vyjadriť svoje stanovisko k návrhu daného plánu alebo programu, ako aj k správe o vplyvoch na životné prostredie, boli presne stanovené vo vnútroštátnej právnej úprave, ktorou sa preberá táto smernica, a v dôsledku toho uvedený odsek 2 nebráni tomu, aby takéto lehoty boli stanovené v každom jednotlivom prípade orgánom, ktorý plán alebo program vypracúva. V poslednom uvedenom prípade však ten istý odsek 2 vyžaduje, aby na účely konzultácie s týmito orgánmi alebo s touto verejnosťou o návrhu daného plánu alebo programu bola skutočne stanovená postačujúca lehota, ktorá by poskytla týmto subjektom skutočnú príležitosť, aby v primeranej lehote vyjadrili svoje stanovisko k tomuto návrhu plánu alebo programu, ako aj k správe o vplyvoch uvedeného plánu alebo programu na životné prostredie.


(1)  Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011.