10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 362/10


A Bíróság (negyedik tanács) 2011. október 20-i ítélete (Court of Appeal in Northern Ireland (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Department of the Environment for Northern Ireland kontra Seaport (NI) Ltd, Magherafelt District Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

(C-474/10. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 2001/42/EK irányelv - 6. cikk - Olyan hatóság konzultáció céljára történő kijelölése, amelyet érinthetnek a tervek és programok végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai - Konzultációs hatóság lehetősége tervek vagy programok készítésére - Külön hatóság kijelölésére irányuló kötelezettség - A hatóságok és a nyilvánosság tájékoztatásával és a velük történő konzultációval kapcsolatos részletes teendők)

2011/C 362/14

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal in Northern Ireland

Az alapeljárás felei

Felperes: Department of the Environment for Northern Ireland

Alperesek: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt District Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Court of Appeal in Northern Ireland — A tervek és programok típusának a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 197., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 157. o.) 6. cikke (2) bekezdésének, 6. cikke (3) bekezdésének és 6. cikke (4) bekezdésének értelmezése — Olyan hatóság konzultáció céljára történő kijelölése, amelyet érinthetnek a tervek és programok végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai — A hatóságok és a nyilvánosság tájékoztatásának és a velük történő konzultáció módjai.

Rendelkező rész

1.

Az alapügy körülményeihez hasonló körülmények között a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése nem követeli meg az e rendelkezés értelmében vett másik konzultációs hatóság létrehozását vagy kijelölését, amennyiben azon hatóságon belül, amely a környezetvédelem terén főszabály szerint konzultációra köteles, és erre van kijelölve, olyan módon van megszervezve a feladatmegosztás, hogy annak valamely belső igazgatási egysége tényleges önállóságot élvez, ami különösen azt jelenti, hogy saját adminisztratív és személyi erőforrásokkal rendelkezik, és így képes az e 6. cikk (3) bekezdésének értelmében vett konzultációs hatóságokra ruházott feladatkör betöltésére, és különösen arra, hogy objektív véleményt adjon az azon hatóság által megvalósítani kívánt tervről vagy programról, amelyhez tartozik.

2.

A 2001/42 irányelv 6. cikkének (2) bekezdése akként értelmezendő, hogy az nem követeli meg, hogy az ezen irányelvet átültető nemzeti jogszabály pontosan meghatározza azt a határidőt, amelyen belül az e cikk (3) és (4) bekezdése értelmében kijelölt hatóságok és azon nyilvánosság, amely érintett vagy feltehetőleg érintve lesz, kifejthetik véleményüket egy adott terv- vagy programtervezetet, valamint a környezeti jelentést illetően, és következésképpen az említett (2) bekezdéssel nem ellentétes, ha e határidőket a tervet vagy programot kidolgozó hatóság esetenként állapítja meg. Ez utóbbi helyzetben azonban, ugyanezen (2) bekezdés megköveteli, hogy egy adott terv vagy program tekintetében az e hatóságokkal és e nyilvánossággal történő konzultáció céljából ténylegesen megállapított határidő elegendő legyen, és így ez utóbbiak számára hathatós lehetőséget biztosítson arra, hogy megfelelő határidőn belül kifejthessék véleményüket e terv- vagy programtervezetet, valamint az arra vonatkozó környezeti jelentést illetően.


(1)  HL C 13., 2011.1.15.