24.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 128/7


Domstolens dom (första avdelningen) av den 3 april 2008 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Köln (Tyskland)) – 01051 Telecom GmbH mot Deutsche Telekom AG

(Mål C-306/06) (1)

(Direktiv 2000/35/EG - Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner - Artikel 3.1 c ii - Sena betalningar - Banköverföring - Från vilket datum en betalning ska anses vara gjord)

(2008/C 128/10)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Köln

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande, i första instans: 01051 Telecom GmbH

Svarande, i första instans: Deutsche Telekom AG

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Oberlandesgericht Köln – Tolkning av artikel 3.1 c ii i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EGT L 200, s. 35) – Möjlighet för borgenären att kräva dröjsmålsränta – Begreppet att borgenären ”mottagit” det förfallna beloppet – Nationell lagstiftning där tidpunkten för betalning anses vara den tidpunkt då gäldenären lämnar uppdraget om banköverföring och inte då beloppet krediteras borgenärens konto

Domslut

Artikel 3.1 c ii i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner ska tolkas så, att det enligt denna bestämmelse krävs, för att en betalning som sker via banköverföring ska medföra att rätt till uttag av dröjsmålsränta avvärjs eller bringas att upphöra, att det förfallna beloppet krediteras borgenärens konto i tid.


(1)  EUT C 249, 14.10.2006.