24.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 128/7


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 3. aprila 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Köln – Nemčija) – 01051 Telecom GmbH proti Deutsche Telekom AG

(Zadeva C-306/06) (1)

(Direktiva 2000/35/ES - Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih - Člen 3(1)(c)(ii) - Zamuda pri plačilu - Bančno nakazilo - Dan, od katerega se plačilo šteje za izvršeno)

(2008/C 128/10)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: 01051 Telecom GmbH

Tožena stranka: Deutsche Telekom AG

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Oberlandesgericht Köln – Razlaga člena 3(1)(c)(ii) Direktive 2000/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L 200, str. 35) – Upnikova možnost zahtevanja zamudnih obresti – Pojem upnikovega „prejema“ dolgovanega zneska – Nacionalna zakonodaja, ki kot trenutek plačila šteje trenutek dolžnikovega naloga za bančno nakazilo in ne trenutek knjiženja zneska v dobro na upnikov račun.

Izrek

Člen 3(1)(c)(ii) Direktive 2000/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih je treba razlagati tako, da mora biti pri plačilu zapadlega zneska, izvršenem z bančnim nakazilom, ta znesek pravočasno knjižen v dobro na upnikovem računu, da prepreči ali konča zamudne obresti.


(1)  UL C 249, 14.10.2006.