24.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 128/7


Hotărârea Curții (Camera întâi) din 3 aprilie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Köln — Germania) — 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG

(Cauza C-306/06) (1)

(Directiva 2000/35/CE - Combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale - Articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) - Întârzierea efectuării plăților - Virament bancar - Data începând cu care plata trebuie să se considere efectuată)

(2008/C 128/10)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Köln

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: 01051 Telecom GmbH

Pârâtă: Deutsche Telekom AG

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Oberlandesgericht Köln — Interpretarea articolului 3 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale (JO L 200, p. 35, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 226) — Posibilitatea creditorului de a solicita dobânzi de întârziere — Noțiunea „primire” de către creditor a sumei datorate — Legislație națională care consideră ca moment al efectuării plății momentul când debitorul dă ordinul de virament bancar și nu cel când este creditat contul creditorului.

Dispozitivul

Articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale trebuie interpretat în sensul că impune, pentru ca o plată prin virament bancar să evite sau să pună capăt aplicării dobânzilor de întârziere, ca la scadență suma datorată să fie înregistrată în contul creditorului.


(1)  JO C 249, 14.10.2006.