24.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 128/7


Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2008. gada 3. aprīlī (Oberlandesgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG

(Lieta C-306/06) (1)

(Direktīva 2000/35/EK - Maksājumu kavējumu novēršana komercdarījumos - 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļa - Maksājumu kavējums - Bankas pārskaitījums - Datums, kurā maksājums uzskatāms par veiktu)

(2008/C 128/10)

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Köln

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: 01051 Telecom GmbH

Atbildētāja: Deutsche Telekom AG

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Oberlandesgericht Köln — Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 200, 35. lpp.) 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļas interpretācija — Kreditora iespēja pieprasīt nokavējuma procentus — Kreditoram maksājamās summas “saņemšanas” jēdziens — Valsts tiesību akti, kuros par maksājuma izdarīšanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad parādnieks bankai dod rīkojumu veikt pārskaitījumu, nevis brīdis, kad summa tiek ieskaitīta kreditora kontā

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai maksājumam, kas veikts bankas pārskaitījuma veidā, netiktu piemēroti nokavējuma procenti vai lai zustu tiesības tos piemērot, maksājamā summa kreditora kontā ir jāieskaita līdz termiņa beigām.


(1)  OV C 249, 14.10.2006.