24.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/7


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 3.4.2008 (Oberlandesgericht Kölnin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — 01051 Telecom GmbH v. Deutsche Telekom AG

(Asia C-306/06) (1)

(Direktiivi 2000/35/EY - Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen - 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohta - Maksuviivästys - Pankkisiirto - Päivä, josta lähtien maksu on katsottava suoritetuksi)

(2008/C 128/10)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: 01051 Telecom GmbH

Vastaaja: Deutsche Telekom AG

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Oberlandesgericht Köln (Saksa) — Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/35/EY (EYVL L 200, s. 35) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan tulkinta — Velkojan mahdollisuus vaatia viivästyskorkoa — ”Saamisen” käsite velkojan saadessa erääntyneen määrän — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan maksuhetkeksi katsotaan se ajankohta, jona velallinen on antanut siirtomääräyksen eikä sitä ajankohtaa, jona määrä on hyvitetty velkojan tilille

Tuomiolauselma

Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/35/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohtaa on tulkittava niin, että siinä vaaditaan, että erääntyneen summan on oltava kirjattu eräpäivänä velkojan tilille, jotta viivästyskorkojen periminen pankkisiirtona suoritetusta maksusta estyy tai lakkaa.


(1)  EUVL C 249, 14.10.2006.