24.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/7


Euroopa Kohtu (esimene koda) 3. aprilli 2008. aasta otsus (Oberlandesgericht Kölni eelotsusetaotlus — Saksamaa) — 01051 Telecom GmbH versus Deutsche Telekom AG

(Kohtuasi C-306/06) (1)

(Direktiiv 2000/35/EÜ - Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul - Artikli 3 lõike 1 punkti c alapunkt ii - Hilinenud maksmine - Pangaülekanne - Kuupäev, mil makse tuleb lugeda sooritatuks)

(2008/C 128/10)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Hageja: 01051 Telecom GmbH

Kostja: Deutsche Telekom AG

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Oberlandesgericht Köln — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/35/EÜ hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (EÜT L 200, lk 35; ELT eriväljaanne 17/01, lk 226) artikli 3 lõike 1 punkti c alapunkti ii tõlgendamine — Võlausaldaja õigus saada hilinenud maksmise eest intressi — Makstava summa võlausaldaja poolt „saamise” mõiste — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt loetakse makse sooritamise hetkeks võlgniku maksekorralduse tegemise aeg ja mitte hetk, mil makstav summa krediteeritakse võlausaldaja kontole

Resolutiivosa

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/35/EÜ hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul artikli 3 lõike 1 punkti c alapunkti ii tuleb tõlgendada nii, et see nõuab selleks, et pangaülekandega tehtud makse hoiaks ära või lõpetaks viivitusintressi kohaldamise, et tasumisele kuuluv summa oleks tähtaegselt kantud võlausaldaja kontole.


(1)  ELT C 249, 14.10.2006.