24.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 128/7


Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. april 2008 — 01051 Telecom GmbH mod Deutsche Telekom AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Köln — Tyskland)

(Sag C-306/06) (1)

(Direktiv 2000/35/EF - bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner - artikel 3, litra c), nr. ii) - forsinket betaling - bankoverførsel - tidspunkt, hvor betalingen må anses for udført)

(2008/C 128/10)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøger: 01051 Telecom GmbH

Sagsøgt: Deutsche Telekom AG

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Oberlandesgericht Köln — fortolkning af artikel 3, stk. 1, litra c), nr. ii), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EFT L 200, s. 35) — kreditors mulighed for at kræve morarenter — begrebet kreditors »modtagelse« af det skyldige beløb — national lovgivning, hvorefter betalingstidspunktet er det tidspunkt, hvor debitor afgiver ordre om bankoverførsel, og ikke tidspunktet for kreditering af kreditors konto

Konklusion

Artikel 3, stk. 1, litra c), nr. ii), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner skal fortolkes således, at det, for at en betaling ved bankoverførsel udelukker eller afbryder anvendelsen af morarenter, kræves, at det skyldige beløb er opført på fordringshavers konto ved forfaldstid.


(1)  EUT C 249 af 14.10.2006.