24.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 128/7


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 3. dubna 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Köln – Německo) – 01051 Telecom GmbH v. Deutsche Telekom AG

(Věc C-306/06) (1)

(Směrnice 2000/35/ES - Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích - Článek 3 odst. 1 písm. c) bod ii) - Opožděné platby - Bankovní převod - Okamžik, od něhož je třeba platbu považovat za provedenou)

(2008/C 128/10)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Köln

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: 01051 Telecom GmbH

Žalovaná: Deutsche Telekom AG

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Oberlandesgericht Köln – Výklad čl. 3 odst. 1 písm. c) bodu ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 200, s. 35; Zvl. vyd. 17/01, s. 226) – Oprávnění věřitele vyžadovat úroky z prodlení – Pojem „přijetí“ dlužné částky věřitelem – Vnitrostátní právní úprava považující za okamžik platby okamžik, kdy dlužník udělí příkaz k úhradě bankovním převodem, a nikoli okamžik připsání částky na účet věřitele

Výrok

Článek 3 odst. 1 písm. c) bod ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích musí být vykládán v tom smyslu, že vyžaduje, nemá-li při platbě bankovním převodem dojít k nabíhání úroků z prodlení nebo má-li nabíhání úroků ustat, aby byla splatná částka připsána na účet věřitele včas.


(1)  Úř. věst. C 249, 14.10.2006.