2004D9003 — SL — 29.07.2008 — 003.002


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA BiH/3/2004

z dne 29. septembra 2004

o vzpostavitvi Odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije v Bosni in Hercegovini

(2004/739/SZVP)

(UL L 325 28.10.2004, str. 64)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA BiH/5/2004 z dne 3. novembra 2004

  L 357

39

2.12.2004

 M2

SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA BiH/8/2006 z dne 15. marca 2006

  L 96

14

5.4.2006

►M3

SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA BiH/13/2008 z dne 29. julija 2008

  L 237

90

4.9.2008
▼B

SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA BiH/3/2004

z dne 29. septembra 2004

o vzpostavitvi Odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije v Bosni in Hercegovini

(2004/739/SZVP)POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini ( 1 ) in zlasti člena 11(5) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 11 Skupnega ukrepa 2004/570/SZVP je Svet pooblastil Politični in varnostni odbor (PVO), da sprejme ustrezne sklepe o vzpostavitvi Odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije v Bosni in Hercegovini.

(2)

V Sklepih Evropskega sveta iz Nice z dne 7., 8. in 9. decembra 2000 in iz Bruslja z dne 24. in 25. oktobra 2002, so navedene podrobnosti glede sodelovanja tretjih držav v okviru operacij kriznega upravljanja ter vzpostavitve Odbora sodelujočih držav.

(3)

Odbor sodelujočih držav bo imel ključno vlogo pri tekočem vodenju operacije; Odbor je glavni forum, na katerega se sodelujoče države kolektivno obračajo z vprašanji v zvezi z uporabo svojih sil v operaciji; Politični in varnostni odbor, ki politično nadzoruje in strateško vodi operacijo, bo upošteval stališča, ki jih izrazi Odbor sodelujočih držav.

(4)

V skladu s členom 6 Protokola o položaju Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri oblikovanju in izvajanju odločitev in ukrepov Evropske unije, ki imajo obrambni pomen. Zaradi tega Danska ne sodeluje pri financiranju operacije.

(5)

Evropski svet iz Kopenhagna z dne 12. in 13. decembra je sprejel izjavo, da se ureditev in izvajanje „Berlin plus“ uporablja le za tiste države članice EU, ki so tudi članice NATO ali stranke „Partnerstva za mir“, in so posledično sklenile bilateralne sporazume z NATO,

SKLENIL:Člen 1

Ustanovitev

Ustanovi se Odbor sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije v Bosni in Hercegovini (v nadaljevanju „OSD“).

Člen 2

Naloge

Naloge in pristojnosti OSD so določene v Sklepih Evropskega sveta iz Nice (z dne 7., 8. in 9. decembra 2000) in iz Bruslja (z dne 24. in 25. oktobra 2002).

Člen 3

Sestava

1.  Člani OSD so:

 tiste države članice, ki sodelujejo v operacijah EU, za katere se uporabljajo skupna sredstva in zmogljivosti NATO, kakor tudi Danska;

 predstavniki tretjih držav, ki sodelujejo v operaciji in zagotavljajo bistvene vojaške prispevke, kakor tudi predstavniki ostalih tretjih držav, ki so naštete v Prilogi.

2.  Na sestankih OSD sta lahko prisotna ali zastopana tudi generalni direktor Vojaškega štaba EU (GDVŠEU) in poveljnik operacije.

Člen 4

Predsedovanje

V skladu s sklepi iz Nice in brez poseganja v pristojnosti predsedstva, Odboru sodelujočih držav za to operacijo predseduje generalni sekretar/visoki predstavnik ali njegov zastopnik v tesnem sodelovanju s predsedstvom, ki mu pomaga predsednik Vojaškega odbora Evropske unije (PVOEU) ali njegov zastopnik.

Člen 5

Sestanki

1.  OSD redno sklicuje njegov predsednik. Če tako zahtevajo okoliščine, se na pobudo predsednika ali na zahtevo člana odbora lahko skličejo nujni sestanki.

2.  Predsednik vnaprej razdeli začasni dnevni red in dokumente, ki se nanašajo na sestanek. Po vsakem sestanku se razdeli zapisnik.

3.  Po potrebi se lahko na sestanek za določene dele razprave povabijo predstavniki Komisije in druge osebe.

Člen 6

Postopek

1.  Z izjemo iz odstavka 3 in brez poseganja v pristojnosti Političnega in varnostnega odbora in v pristojnosti poveljnika operacije je:

 pri odločitvah, ki jih Odbor sodelujočih držav sprejema v zvezi s tekočim vodenjem operacije, potrebno soglasje predstavnikov držav, ki sodelujejo v operaciji;

 pri oblikovanju priporočil v okviru OSD o možnih prilagoditvah operativnega načrtovanja, vključno z morebitno prilagoditvijo ciljev, potrebno soglasje članov OSD.

Vzdržanost ne prepreči soglasja.

2.  Predsedujoči ugotovi, da je prisotna večina predstavnikov držav, ki imajo pravico sodelovati pri posvetovanjih.

3.  Vsa postopkovna vprašanja se urejajo z navadno večino na sestanku prisotnih članov.

4.  Danska ne sodeluje pri sprejemanju odločitev Odbora.

Člen 7

Zaupnost

1.  Za sestanke in delo OSD se uporabljajo Varnostni predpisi Sveta. Zlasti predstavniki v OSD morajo imeti ustrezna dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.

2.  Za posvetovanja OSD velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti, razen če OSD soglasno odloči drugače.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

▼M3
PRILOGA

SEZNAM TRETJIH DRŽAV IZ ČLENA 3(1)

 Albanija

 Argentina

 Čile

 Dominikanska republika

 Salvador

 Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 Gvatemala

 Honduras

 Švica

 Turčija.( 1 ) UL L 252, 28.7.2004, str. 10.