2004D9003 — SK — 29.07.2008 — 003.002


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU BaH/3/2004

z 29. septembra 2004

o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

(2004/739/SZBP)

(Ú. v. ES L 325 28.10.2004, s. 64)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU BaH/5/2004 z 3. novembra 2004,

  L 357

39

2.12.2004

 M2

ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU BiH/8/2006 z 15. marca 2006,

  L 96

14

5.4.2006

►M3

ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU BiH/13/2008 z 29. júla 2008,

  L 237

90

4.9.2008
▼B

ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU BaH/3/2004

z 29. septembra 2004

o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

(2004/739/SZBP)POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 25, tretí odsek,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine ( 1 ), najmä na jej článok 11 ods. 5,

keďže:

(1)

Podľa článku 11 jednotnej akcie 2004/570/SZBP Rada poverila Politický a bezpečnostný výbor (PBV), aby prijal príslušné rozhodnutia o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine.

(2)

Závery zasadnutia Európskej rady v Nice 7., 8. a 9. decembra 2000 a v Bruseli 24. a 25. októbra 2002 ustanovujú dojednania pre účasť tretích štátov na operáciách krízového manažmentu a zriadenie výboru prispievateľov.

(3)

Výbor prispievateľov bude zohrávať kľúčovú úlohu pri každodennom riadení operácií; výbor bude hlavným fórom, na ktorom prispievajúce štáty spoločne riešia otázky, ktoré sa týkajú nasadenia ich síl v operácii; Politický a bezpečnostný výbor, ktorý vykonáva politickú kontrolu a strategické riadenie operácie, bude zohľadňovať názory vyjadrené výborom prispievateľov.

(4)

V súlade s článkom 6 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a akcií Európskej únie, ktoré majú obranné dôsledky. Dánsko sa preto nezúčastňuje na financovaní tejto operácie.

(5)

Európska rada na svojom zasadnutí v Kodani prijala 12. a 13. decembra 2002 vyhlásenie, ktoré uvádza, že dojednania „Berlín plus“ a ich vykonávanie sa bude vzťahovať len na tie členské štáty EÚ, ktoré sú tiež buď členmi NATO alebo stranami „Partnerstva pre mier“, a ktoré následne uzavreli dvojstranné bezpečnostné dohody s NATO,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1

Zriadenie

Týmto sa zriaďuje Výbor prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (ďalej len „výbor“).

Článok 2

Funkcie

Mandát výboru je ustanovený v záveroch zasadnutia Európskej rady v Nice (7., 8. a 9. decembra 2000) a v Bruseli (24. a 25. októbra 2002).

Článok 3

Zloženie

1.  Členmi výboru sú:

 tie členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na operáciách EÚ uskutočňovaných s využitím spoločných prostriedkov a kapacít NATO, rovnako ako Dánsko;

 zástupcovia tretích štátov, ktoré sa zúčastňujú na operácii a poskytujú významné vojenské príspevky, rovnako ako zástupcovia ďalších tretích štátov, uvedených v prílohe.

2.  Generálny riaditeľ Vojenského štábu Európskej únie a veliteľ operácie EÚ majú rovnako právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru alebo byť na nich zastúpení.

Článok 4

Predseda

V súlade so závermi zasadnutia v Nice a bez toho, aby boli dotknuté výsady predsedníctva, bude výboru pre túto operáciu predsedať generálny tajomník/vysoký splnomocnenec alebo jeho zástupca v úzkej spolupráci s predsedníctvom, ktorému bude pomáhať predseda Vojenského výboru Európskej únie (VVEÚ) alebo jeho zástupca.

Článok 5

Zasadnutia

1.  Výbor zvoláva pravidelne predseda. Ak si to vyžadujú okolnosti, môže sa zvolať mimoriadne zasadnutie, a to na podnet predsedu alebo na žiadosť člena.

2.  Predseda vopred rozošle predbežný program a dokumenty, ktoré sa týkajú zasadnutia. Po každom zasadnutí sa rozošle zápis.

3.  Na príslušné časti diskusie môžu byť pozvaní, ak je to vhodné, zástupcovia Komisie a ďalšie osoby.

Článok 6

Postup

1.  S výhradou odseku 3 a bez toho, aby boli dotknuté právomoci Politického a bezpečnostného výboru a zodpovednosť veliteľa operácie EÚ,

 jednomyseľné hlasovanie zástupcov štátov prispievajúcich na operáciu sa uplatní vtedy, keď výbor rozhoduje o každodennom riadení operácie;

 jednomyseľné hlasovanie členov výboru sa uplatní vtedy, keď výbor vydáva odporúčania o možných úpravách operačného plánovania vrátane možných úprav cieľov.

Zdržanie sa hlasovania člena nevylučuje jednomyseľnosť.

2.  Predseda zabezpečí, aby bola prítomná väčšina zástupcov štátov, ktorí sú oprávnení zúčastniť sa na rokovaní.

3.  Všetky procesné otázky sa riešia jednoduchou väčšinou hlasov členov prítomných na zasadnutí.

4.  Dánsko sa nezúčastňuje na žiadnom rozhodnutí výboru.

Článok 7

Dôvernosť

1.  Na zasadnutia a konanie výboru sa vzťahujú bezpečnostné predpisy Rady. Zástupcovia vo výbore predovšetkým prešli zodpovedajúcimi bezpečnostnými previerkami.

2.  Na rokovania výboru sa vzťahuje povinnosť zachovania služobného tajomstva, ak výbor jednomyseľne nerozhodne inak.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

▼M3
PRÍLOHA

ZOZNAM TRETÍCH ŠTÁTOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 ODS. 1

 Albánsko

 Argentína

 Čile

 Dominikánska republika

 Salvádor

 Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

 Guatemala

 Honduras

 Švajčiarsko

 Turecko.( 1 ) Ú. V. EÚ L 252, 28.7.2004, s. 10.