2004D9003 — PL — 29.07.2008 — 003.002


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/3/2004

z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

(2004/739/WPZiB)

(Dz.U. L 325 z 28.10.2004, s. 64)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

DECYZJA BiH/5/2004 KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA z dnia 3 listopada 2004 r.

  L 357

39

2.12.2004

 M2

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/8/2006 z dnia 15 marca 2006 r.

  L 96

14

5.4.2006

►M3

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/13/2008 z dnia 29 lipca 2008 r.

  L 237

90

4.9.2008
▼B

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/3/2004

z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

(2004/739/WPZiB)KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej prowadzonej przez Unię Europejską w Bośni i Hercegowinie ( 1 ), w szczególności jego art. 11 ust.5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 11 wspólnego działania 2004/570/WPZiB, Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) do podjęcia odpowiednich decyzji w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.

(2)

Konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej w Nicei z dnia 7,8 i 9 grudnia 2000 r. i w Brukseli z dnia 24 i 25 października 2002 r. ustanowiły uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich w operacjach zarządzania kryzysami i ustanowienia Komitetu Uczestników.

(3)

Komitet Uczestników będzie odgrywał kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu operacją; Komitet będzie głównym forum, na którym państwa wnoszące wkład będą omawiać kwestie zaangażowania ich sił w operację; Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, który sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne operacji, weźmie pod uwagę opinie wydane przez Komitet Uczestników.

(4)

Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływy na kwestie obronne. W związku z powyższym Dania nie uczestniczy w finansowaniu operacji.

(5)

Rada Europejska w Kopenhadze w dniach 12 i 13 grudnia 2002 r. przyjęła deklarację stwierdzającą, że uzgodnienia „Berlin plus” i ich realizacja będą mieć zastosowanie tylko do tych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, które są członkami NATO albo stronami „Partnerstwa dla Pokoju” i które zawarły dwustronne umowy bezpieczeństwa z NATO.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Ustanowienie

Niniejszym ustanawia się Komitet Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (zwany dalej „Komitetem Uczestników”).

Artykuł 2

Funkcje

Zakres uprawnień Komitetu Uczestników ustanowiony jest w konkluzjach ze szczytu Rady Europejskiej w Nicei (z dnia 7, 8 i 9 grudnia 2000 r.) i Brukseli (z dnia 24 i 25 października 2002 r.).

Artykuł 3

Skład

1.  Członkami Komitetu Uczestników są następujące osoby:

 te Państwa Członkowskie, które biorą udział w operacjach UE prowadzonych z udziałem wspólnych środków i zdolności NATO, a także Danii;

 przedstawiciele państw trzecich biorących udział w operacji i wnoszących znaczący wkład wojskowy, jak również przedstawiciele innych państw trzecich, o których mowa w załączniku.

2.  Dyrektorzy generalni Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej (DGEUMS) i dowódca operacji UE są także uprawnieni do uczestnictwa w lub bycia reprezentowanymi na posiedzeniach Komitetu Uczestników.

Artykuł 4

Przewodniczący

Zgodnie z konkluzjami Rady ze szczytu w Nicei i bez uszczerbku dla prerogatyw Prezydencji, przewodniczącym Komitetu Uczestników tej operacji będzie Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, lub jego przedstawiciel konsultujący się ściśle z Prezydencją wspomagany przez przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (CEUMC) lub jego przedstawiciela.

Artykuł 5

Posiedzenia

1.  Komitet Uczestników jest regularnie zwoływany przez przewodniczącego. Jeśli wymagają tego okoliczności, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek członka mogą być zwołane posiedzenia nadzwyczajne.

2.  Przed posiedzeniem, przewodniczący podaje do wiadomości wstępny porządek obrad i dokumenty odnoszące się do posiedzenia. Po każdym posiedzeniu podawany jest do wiadomości protokół z obrad.

3.  W stosownych przypadkach, przedstawiciele Komisji i inne osoby mogą być zaproszone do udziału w odpowiednich częściach dyskusji.

Artykuł 6

Procedura

1.  Z wyjątkiem przepisów ust. 3 i bez uszczerbku dla kompetencji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa oraz obowiązków dowódcy operacji UE,

 zasadę jednomyślności przedstawicieli państw wnoszących wkład do operacji stosuje się, gdy Komitet Uczestników podejmuje decyzje w sprawie bieżącego zarządzania operacją;

 zasadę jednomyślności członków Komitetu Uczestników stosuje się gdy Komitet Uczestników wystosowuje zalecenia dotyczące możliwego dostosowania do planowania operacyjnego, łącznie z możliwym dostosowaniem do celów.

Wstrzymanie się od głosu przez członka nie wyklucza zastosowania zasady jednomyślności.

2.  Przewodniczący ustala czy większość przedstawicieli Państw uprawnionych do uczestnictwa w obradach jest obecna.

3.  Wszystkie kwestie proceduralne są rozstrzygane zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

4.  Dania nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez Komitet.

Artykuł 7

Poufność

1.  Przepisy bezpieczeństwa Rady stosuje się do posiedzeń i obrad Komitetu Uczestników. W szczególności, przedstawiciele biorący udział w Komitecie Uczestników posiadają odpowiednie certyfikaty dostępu do informacji niejawnych.

2.  Treść obrad Komitetu Uczestników objęta jest tajemnicą zawodową, chyba że Komitet Uczestników jednomyślnie zdecyduje inaczej.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

▼M3
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1

 Albania

 Argentyna

 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

 Chile

 Gwatemala

 Honduras

 Republika Dominikańska

 Salwador

 Szwajcaria

 Turcja.( 1 ) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10.