2004D9003 — LT — 29.07.2008 — 003.002


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS BiH/3/2004

2004 m. rugsėjo 29 d.

dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje prisidedančių valstybių komiteto įsteigimo

(2004/739/BUSP)

(OL L 325 2004.10.28, p. 64)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS BiH/5/2004 2004 m. lapkričio 3 d.

  L 357

39

2.12.2004

 M2

POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS BiH/8/2006 2006 m. kovo 15 d.

  L 96

14

5.4.2006

►M3

POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS BiH/13/2008 2008 m. liepos 29 d.

  L 237

90

4.9.2008
▼B

POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS BiH/3/2004

2004 m. rugsėjo 29 d.

dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje prisidedančių valstybių komiteto įsteigimo

(2004/739/BUSP)POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 25 straipsnio trečiąją pastraipą,

atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 12 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje ( 1 ), ypač į jų 11 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Bendrųjų veiksmų 2004/570/BUSP 11 straipsnį Taryba Politinį ir saugumo komitetą (PSK) įgaliojo priimti atitinkamus sprendimus dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje prisidedančių valstybių komiteto įsteigimo.

(2)

2000 m. gruodžio 7, 8 ir 9 d. Nicos ir 2002 m. spalio 24 ir 25 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos išvadose numatyta trečiųjų valstybių dalyvavimo krizių valdymo operacijose ir Prisidedančių valstybių komiteto įsteigimo tvarka.

(3)

Prisidedančių valstybių komitetas vaidins pagrindinį vaidmenį kasdieniniame operacijos valdyme; Komitetas bus pagrindinis forumas, kuriame prisidedančios valstybės bendrai spręs klausimus, susijusius su jų pajėgų panaudojimu operacijoje; Politinis ir saugumo komitetas, vykdantis operacijos politinę priežiūrą ir jai strategiškai vadovaujantis, atsižvelgs į Prisidedančių valstybių komiteto pareikštas nuomones.

(4)

Laikantis prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl Danijos pozicijos 6 straipsnio, Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusius Europos Sąjungos sprendimus ir veiksmus. Todėl Danija neprisideda prie šios operacijos finansavimo.

(5)

2002 m. gruodžio 12 ir 13 d. Kopenhagos Europos Vadovų Taryba priėmė deklaraciją, nustatančią, kad „Berlin Plus“ susitarimai ir jų vykdymas bus taikomi tik toms ES valstybėms narėms, kurios yra NATO narės arba „Partnerystės taikos labui“ šalys ir kurios dėl to yra sudariusios dvišalius saugumo susitarimus su NATO,

NUSPRENDĖ:1 straipsnis

Įsteigimas

Šiuo sprendimu įsteigiamas prie Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje prisidedančių valstybių komitetas (toliau – Komitetas).

2 straipsnis

Funkcijos

Komiteto kompetencija yra nustatyta Europos Vadovų Tarybos, posėdžiavusios Nicoje (2000 m. gruodžio 7, 8 ir 9 d.) ir Briuselyje (2002 m. spalio 24 ir 25 d.), išvadose.

3 straipsnis

Sudėtis

1.  Komiteto nariai yra:

 tos valstybės narės, dalyvaujančios ES operacijose, vykdomose naudojant NATO bendras lėšas ir pajėgumus, taip pat ir Danija;

 priede nurodytų trečiųjų valstybių, dalyvaujančių operacijoje ir kariniu atžvilgiu reikšmingai prie jų prisidedančių, taip pat ir kitų trečiųjų valstybių atstovai.

2.  DGEUMS ir ES operacijos vadas arba jų atstovai taip pat turi teisę dalyvauti Komiteto posėdžiuose.

4 straipsnis

Pirmininkavimas

Laikantis posėdžio Nicoje išvadų ir nepažeidžiant pirmininkaujančios valstybės narės prerogatyvų, šiai operacijai įsteigtam Komitetui pirmininkauja generalinis sekretorius–vyriausiasis įgaliotinis arba jo atstovas, glaudžiai konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare ir padedamas Europos Sąjungos karinio komiteto pirmininko (CEUMC) arba jo atstovo.

5 straipsnis

Posėdžiai

1.  Pirmininkas reguliariai šaukia Komiteto posėdžius. Neeiliniai posėdžiai, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, gali būti šaukiami pirmininko iniciatyva arba nario prašymu.

2.  Pirmininkas iš anksto išsiuntinėja preliminarią posėdžio darbotvarkę ir su posėdžiu susijusius dokumentus. Po kiekvieno posėdžio išsiuntinėjami jo protokolai.

3.  Prireikus į diskusiją, kai aptariami atitinkami klausimai, gali būti kviečiami Komisijos atstovai ir kiti asmenys.

6 straipsnis

Procedūra

1.  Išskyrus šio straipsnio 3 dalies nuostatas, ir neapribojant Politinio ir saugumo komiteto kompetencijos bei ES operacijos vado pareigų,

 Komiteto sprendimus dėl kasdienio operacijos valdymo prie operacijos prisidedančių valstybių atstovai priima vieningai;

 Komiteto rekomendacijas dėl galimų veiklos planavimo pakeitimų, įskaitant galimą tikslų keitimą, Komiteto nariai teikia vieningu sprendimu.

Nario susilaikymas balsuojant neturi įtakos balsų vieningumui.

2.  Pirmininkas nustato, ar dalyvauja valstybių, turinčių teisę dalyvauti svarstymuose, atstovų dauguma.

3.  Visi procedūriniai klausimai sprendžiami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

4.  Danija nedalyvauja priimant Komiteto sprendimus.

7 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Komiteto posėdžiams ir protokolams taikomi Tarybos saugumo nuostatai. Visų pirma Komiteto nariai turi turėti reikiamus saugumo leidimus.

2.  Komiteto svarstymų dalyviai yra saistomi pareigos saugoti profesinę paslaptį, išskyrus tuos atvejus, kai Komitetas vieningai nusprendžia kitaip.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M3
PRIEDAS

3 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ SĄRAŠAS

 Albanija

 Argentina

 Čilė

 Dominikos Respublika

 Salvadoras

 Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

 Gvatemala

 Hondūras

 Šveicarija

 Turkija.( 1 ) OL L 252, 2004 7 28, p. 10.