2004D9003 — HU — 29.07.2008 — 003.002


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG BiH/3/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 29.)

az Európai Uniónak Bosznia és Hercegovinában folytatott katonai művelete tekintetében a Hozzájáruló Felek Bizottsága létrehozásáról

(2004/739/KKBP)

(HL L 325, 2004.10.28., 64. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG BiH/5/2004 HATÁROZATA (2004. november 3.)

  L 357

39

2.12.2004

 M2

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG BiH/8/2006 HATÁROZATA (2006. március 15.)

  L 96

14

5.4.2006

►M3

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG BiH/13/2008 HATÁROZATA (2008. július 29.)

  L 237

90

4.9.2008
▼B

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG BiH/3/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 29.)

az Európai Uniónak Bosznia és Hercegovinában folytatott katonai művelete tekintetében a Hozzájáruló Felek Bizottsága létrehozásáról

(2004/739/KKBP)A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 25. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel a Tanácsnak az Európai Unió bosznia és hercegovinai katonai műveletéről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP együttes fellépésére ( 1 ), és különösen annak 11. cikke ötödik bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2004/570/KKBP együttes fellépés 11. cikke szerint a Tanács felhatalmazta a Politikai és Biztonsági Bizottságot (PBB), hogy meghozza az Európai Uniónak Bosznia és Hercegovina területén folytatott katonai művelete tekintetében a hozzájáruló felek bizottsága létrehozásához szükséges megfelelő határozatokat.

(2)

A 2000. december 7-9-i nizzai, és 2002. október 24-25-i brüsszeli Európai Tanács következtetései megállapították a harmadik államok válságkezelési műveletekben való részvételének és a hozzájáruló felek bizottsága létrehozásának szabályait.

(3)

A hozzájáruló felek bizottsága kulcsszerepet fog játszani a művelet napi irányításában; ez lesz az a fő fórum, amelyhez a hozzájáruló államok együttesen intézhetik a saját haderőiknek a művelet során való bevetésével kapcsolatos kérdéseket; a művelet politikai és stratégiai irányítását gyakorló Politikai és Biztonsági Bizottság figyelembe veszi a hozzájáruló felek bizottsága által kifejezett szempontokat.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia álláspontjáról szóló jegyzőkönyv 6. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt az Európai Unió védelmi vonatkozású határozatainak és fellépéseinek kidolgozásában és végrehajtásában. Következésképpen Dánia nem vesz részt a művelet finanszírozásában.

(5)

Az Európai Tanács 2002. december 12-13-i koppenhágai ülésén nyilatkozatot fogadott el, amelyben kijelentette, hogy a „Berlin plusz” rendelkezései és azok végrehajtása kizárólag azokra az EU-tagállamokra vonatkozik majd, amelyek egyben vagy NATO-tagállamok is, vagy a „Partnerség a Békéért” részes felei, és amelyek ennek megfelelően a NATO-val kétoldalú biztonsági megállapodást kötöttek,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:1. cikk

A bizottság létrehozása

Az Európai Uniónak Bosznia és Hercegovinában folytatott katonai művelete tekintetében létrejön a hozzájáruló felek bizottsága (a továbbiakban: HFB).

2. cikk

Feladatok

A HFB megbízatását az Európai Tanács nizzai (2000. december 7-9-i) és brüsszeli (2002. október 24-25-i) következtetései állapították meg.

3. cikk

Összetétel

(1)  A HFB tagjai a következők:

 a NATO eszközeivel és képességeivel végrehajtott EU-műveletekben részt vevő EU-tagállamok képviselői, valamint Dánia;

 a mellékletben említett, a műveletben részt vevő, és, jelentős katonai hozzájárulást nyújtó államok, illetve egyéb harmadik államok képviselői.

(2)  Az Európa Unió Katonai Törzsének főigazgatója és az EU műveleti parancsnoka is jogosult részt venni vagy képviseltetni magát a HFB ülésein.

4. cikk

Az elnök

A művelet során a HFB elnöki tisztét, a nizzai következtetésekkel összhangban és az Elnökség előjogainak sérelme nélkül a főtitkár/főképviselő, vagy annak képviselője tölti be az Elnökséggel szoros együttműködésben és az Európai Unió Katonai Bizottsága (EUKB) elnökének vagy az EUKB elnöke képviselőjének a segítségével.

5. cikk

Ülések

(1)  A HFB-t az elnök rendszeresen hívja össze. A körülményektől függően az elnök saját kezdeményezésére vagy bármely tag kérésére rendkívüli ülést hívhat össze.

(2)  Az elnök az ülést megelőzően körbeküldi az ülés tervezett napirendjét és az üléshez kapcsolódó anyagokat. Valamennyi ülést követően ki kell osztani a jegyzőkönyvet.

(3)  A Bizottság képviselői és más személyek adott esetben meghívást kaphatnak a megbeszélés megfelelő részeire.

6. cikk

Eljárás

(1)  A (3) bekezdésben előírtak kivételével, és a Politikai és Biztonsági Bizottság hatáskörének és az EU műveleti parancsnoka kötelezettségeinek a sérelme nélkül:

 a műveletek napi irányításával kapcsolatos HFB-határozatok meghozatalához a művelethez hozzájáruló államok képviselőinek egyhangú szavazata szükséges;

 a HFB tagjainak egyhangú szavazata szükséges, amikor a HFB a műveletek tervezésével kapcsolatos esetleges kiigazításokra vonatkozó ajánlásokat tesz, ideértve a célkitűzések esetleges kiigazítását is.

Valamely tag távolléte az egyhangú szavazást nem zárja ki.

(2)  Az elnök megállapítja, hogy a tanácskozáson való részvételre jogosult államok képviselőinek többsége jelen van.

(3)  Valamennyi eljárási kérdést az ülésen jelen lévő tagok egyszerű többségi szavazatával kell rendezni.

(4)  Dánia nem vesz részt a Bizottság határozatainak meghozatalában.

7. cikk

Titoktartás

(1)  A HFB üléseire és eljárási rendjére a Tanács biztonsági szabályzatát kell alkalmazni. Különösen a Bizottság képviselőinek a megfelelő biztonsági átvilágítással kell rendelkezniük.

(2)  A HFB tanácskozásaira a szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik, kivéve ha a HFB egyhangúlag másként határoz.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

▼M3
MELLÉKLET

A 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT HARMADIK ÁLLAMOK

 Albánia

 Argentína

 Chile

 Dominikai Köztársaság

 Guatemala

 Honduras

 Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 Salvador

 Svájc

 Törökország.( 1 ) HL L 252., 2004.7.28., 10. o.