2004D9003 — FI — 29.07.2008 — 003.002


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS BiH/3/2004,

tehty 29 päivänä syyskuuta 2004,

osallistujien komitean perustamisesta Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten

(2004/739/YUTP)

(EUVL L 325 28.10.2004, s. 64)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS BiH/5/2004, tehty 3 päivänä marraskuuta 2004,

  L 357

39

2.12.2004

 M2

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS BiH/8/2006, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2006,

  L 96

14

5.4.2006

►M3

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS BiH/13/2008, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2008,

  L 237

90

4.9.2008
▼B

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS BiH/3/2004,

tehty 29 päivänä syyskuuta 2004,

osallistujien komitean perustamisesta Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten

(2004/739/YUTP)POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 25 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2004/570/YUTP ( 1 ) ja erityisesti 11 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2004/570/YUTP 11 artiklan mukaisesti neuvosto on valtuuttanut poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaankuuluvat päätökset osallistujien komitean perustamisesta Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten.

(2)

Eurooppa-neuvoston 7, 8 ja 9 päivänä joulukuuta 2000 Nizzassa ja 24 ja 25 päivänä lokakuuta 2002 Brysselissä antamissa päätelmissä on vahvistettu järjestelyt, jotka koskevat kolmansien valtioiden osallistumista kriisinhallintaoperaatioihin ja osallistujien komitean perustamista.

(3)

Osallistujien komitea on keskeisessä asemassa operaation päivittäisessä toteuttamisessa. Komitea on pääfoorumi, jolla osallistuvat valtiot yhdessä käsittelevät kysymyksiä, jotka liittyvät niiden joukkojen käyttöön operaatiossa. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, joka vastaa operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta, ottaa huomioon osallistujien komiteassa esitetyt näkemykset.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden Euroopan unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla. Tämän vuoksi Tanska ei osallistu operaation rahoitukseen.

(5)

Kööpenhaminassa 12 ja 13 päivänä joulukuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi julkilausuman, jonka mukaan Berliini plus -järjestelyt ja niiden täytäntöönpano koskevat ainoastaan niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat myös joko Naton jäseniä tai rauhankumppanuuden osapuolia ja jotka ovat näin ollen tehneet kahdenvälisiä turvallisuussopimuksia Naton kanssa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:1 artikla

Perustaminen

Täten perustetaan osallistujien komitea Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten (jäljempänä ”osallistujien komitea”).

2 artikla

Tehtävät

Osallistujien komitean tehtävät vahvistetaan Eurooppa-neuvoston Nizzan (7.–9.12.2000) ja Brysselin (24. ja 25.10.2002) kokouksissa annetuissa päätelmissä.

3 artikla

Kokoonpano

1.  Osallistujien komitean kokoonpano on seuraava:

 ne jäsenvaltiot, jotka osallistuvat Naton yhteisiä varoja ja voimavaroja käyttäviin EU:n operaatioihin, sekä Tanska,

 niiden operaatioon osallistuvien kolmansien valtioiden edustajat, joiden osallistuminen on sotilaallisesti merkittävää sekä muiden kolmansien valtioiden edustajat, jotka on lueteltu liitteessä.

2.  EU:n sotilasesikunnan pääjohtajalla ja EU:n operaation komentajalla on myös oikeus osallistua tai olla edustettuna osallistujien komitean kokouksissa.

4 artikla

Puheenjohtaja

Nizzan päätelmien mukaisesti ja puheenjohtajavaltion oikeuksia rajoittamatta kyseistä operaatiota koskevan osallistujien komitean puheenjohtajana toimii YUTP:n korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri tai hänen edustajansa tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajavaltion kanssa ja Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajan tai hänen edustajansa avustamana.

5 artikla

Kokoukset

1.  Puheenjohtaja kutsuu osallistujien komitean koolle säännöllisesti. Olosuhteiden niin vaatiessa kokouksia voidaan kutsua koolle kiireellisesti puheenjohtajan aloitteesta tai jonkun jäsenen pyynnöstä.

2.  Puheenjohtaja jakaa etukäteen esityslistaehdotuksen ja kokousasiakirjat. Jokaisen kokouksen jälkeen jaetaan pöytäkirja.

3.  Komission edustajia ja muita henkilöitä voidaan tarvittaessa kutsua kokoukseen tiettyjen asioiden käsittelyn ajaksi.

6 artikla

Menettely

1.  Jollei 3 kohdasta muuta johdu, ja rajoittamatta poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean toimivaltaa ja EU:n operaation komentajan tehtäviä,

 operaatioon osallistuvien valtioiden edustajat tekevät yksimielisesti osallistujien komitean päätökset, jotka koskevat operaation päivittäistä toteuttamista;

 osallistujien komitean jäsenet hyväksyvät yksimielisesti osallistujien komitean suositukset, jotka koskevat operatiiviseen suunnitteluun, tavoitteet mukaan lukien, mahdollisesti tehtäviä mukautuksia.

Jäsenen pidättäytyminen äänestyksestä ei estä yksimielisyyttä.

2.  Puheenjohtaja toteaa, että enemmistö niiden valtioiden edustajista, joilla on oikeus osallistua käsittelyyn, on läsnä.

3.  Kaikki menettelyä koskevat kysymykset ratkaistaan kokouksessa läsnä olevien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

4.  Tanska ei osallistu mihinkään komitean päätökseen.

7 artikla

Luottamuksellisuus

1.  Neuvoston turvallisuussääntöjä sovelletaan osallistujien komitean kokouksiin ja käsittelyihin. Erityisesti edellytetään, että osallistujien komitean jäsenillä on riittävä luotettavuusselvitys.

2.  Osallistujien komitean käsittelyt kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin, ellei osallistujien komitea päätä yksimielisesti toisin.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

▼M3
LIITE

3 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUJEN KOLMANSIEN VALTIOIDEN LUETTELO

 Albania

 Argentiina

 Chile

 Dominikaaninen tasavalta

 El Salvador

 entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

 Guatemala

 Honduras

 Sveitsi

 Turkki.( 1 ) EUVL L 252, 28.7.2004, s. 10.