2004D9003 — ET — 29.07.2008 — 003.002


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS BiH/3/2004,

29. september 2004,

Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni jaoks panustajate komitee loomise kohta

(2004/739/ÜVJP)

(ELT L 325 28.10.2004, lk 64)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS BiH/5/2004, 3. november 2004,

  L 357

39

2.12.2004

 M2

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS BiH/8/2006, 15. märts 2006,

  L 96

14

5.4.2006

►M3

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS BiH/13/2008, 29. juuli 2008,

  L 237

90

4.9.2008
▼B

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS BiH/3/2004,

29. september 2004,

Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni jaoks panustajate komitee loomise kohta

(2004/739/ÜVJP)POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 25 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2004. aasta ühismeedet 2004/570/ÜVJP Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 11 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2004/570/ÜVJP artikli 11 kohaselt andis nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteele loa teha asjaomaseid otsuseid, mis käsitlevad Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni jaoks panustajate komitee loomist.

(2)

7., 8. ja 9. detsembril 2000 Nice's ja 24. ja 25. oktoobril 2002 Brüsselis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldustega on ette nähtud kolmandate riikide kriisiohjamisoperatsioonides osalemise ning panustajate komitee loomise kord.

(3)

Panustajate komiteel on operatsiooni igapäevases juhtimises täita võtmeroll; komitee on põhiliseks foorumiks, kus osalevad riigid käsitlevad ühiselt küsimusi, mis on seotud nende relvajõudude kasutamisega operatsioonis; poliitika- ja julgeolekukomitee, mis teostab operatsiooni üle poliitilist kontrolli ja annab strateegilisi juhiseid, peab võtma arvesse panustajate komitee seisukohti.

(4)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artikli 6 kohaselt ei osale Taani Euroopa Liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ega rakendamises. Seetõttu ei osale Taani operatsiooni rahastamises.

(5)

Kopenhaagenis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu võttis 12. ja 13. detsembril 2002. aastal vastu deklaratsiooni, mille kohaselt „Berlin Plus” kokkulepped kehtivad ning neid rakendatakse ainult nende ELi liikmesriikide suhtes, mis on samaaegselt NATO liikmesriigid või rahupartnerlusprogrammi osalised, millest tulenevalt on nad NATOga sõlminud kahepoolsed julgeolekukokkulepped,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:Artikkel 1

Asutamine

Käesolevaga asutatakse panustajate komitee Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni jaoks.

Artikkel 2

Ülesanded

Panustajate komitee pädevus on sätestatud Euroopa Ülemkogu Nice’i kohtumise (7., 8. ja 9. detsember 2000) ja Brüsseli kohtumise (24. ja 25. oktoober 2002) järeldustes.

Artikkel 3

Koosseis

1.  Panustajate komitee liikmeteks on:

 need liikmesriigid, kes osalevad Euroopa Liidu operatsioonides, mis viiakse läbi kasutades NATO ühiseid vahendeid ja varustust, ning Taani;

 operatsioonis osalevate ja märkimisväärse sõjalise panuse teinud kolmandate riikide, mis on lisas nimetatud, esindajad.

2.  Euroopa Liidu sõjalise staabi peadirektoril ja Euroopa Liidu operatsiooni ülemal on samuti õigus panustajate komitee koosolekutel osaleda või esindatud olla.

Artikkel 4

Eesistuja

Kooskõlas Nice’i kohtumise järeldustega ja ilma, et see piiraks eesistujariigi õigusi, on kõnealuse operatsiooni panustajate komitee eesistujaks peasekretär / kõrge esindaja või tema esindaja tihedas koostöös eesistujariigiga ja teda abistab Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimees või tema esindaja.

Artikkel 5

Koosolekud

1.  Eesistuja kutsub panustajate komitee kokku regulaarselt. Kui asjaolud seda nõuavad, võib eesistuja algatusel või liikme taotlusel kutsuda kokku erakorralise koosoleku.

2.  Eesistuja jagab eelnevalt välja esialgse päevakava ja koosolekuga seotud dokumendid. Pärast iga koosolekut jagatakse välja protokoll.

3.  Vajaduse korral võib asjaomastele aruteludele kutsuda komisjoni esindajaid ja teisi isikuid.

Artikkel 6

Menetluskord

1.  Kui lõikest 3 ei tulene teisiti ning ilma et see piiraks poliitika- ja julgeolekukomitee pädevust ja ELi operatsiooni ülema vastutust,

 kohaldatakse operatsioonis osalevate riikide esindajate ühehäälsust, kui panustajate komitee teeb otsuseid operatsiooni igapäevase juhtimise kohta,

 kohaldatakse panustajate komitee liikmete ühehäälsust, kui panustajate komitee annab soovitusi tegevuse planeerimise, sealhulgas eesmärkide võimaliku kohandamise kohta.

Liikme hääletamisest loobumine ei välista ühehäälsust.

2.  Eesistuja teeb kindlaks, et kohal on enamus riikide esindajaid, kellel on õigus arutelust osa võtta.

3.  Kõik menetlusküsimused lahendatakse koosolekul kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega.

4.  Taani ei osale komitee otsuste tegemisel.

Artikkel 7

Konfidentsiaalsus

1.  Panustajate komitee koosolekute ja menetluste suhtes kohaldatakse nõukogu julgeolekueeskirju. Eelkõige peavad panustajate komitee esindajad olema läbinud nõuetekohase julgeolekukontrolli.

2.  Panustajate komitee arutelude suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus, välja arvatud kui panustajate komitee ei ole ühehäälselt teisiti otsustanud.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

▼M3
LISA

ARTIKLI 3 LÕIKES 1 NIMETATUD KOLMANDATE RIIKIDE LOEND

 Albaania

 Argentina

 Tšiili

 Dominikaani Vabariik

 El Salvador

 endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

 Guatemala

 Honduras

 Šveits

 Türgi.( 1 ) ELT L 252, 28.7.2004, lk 10.