2004D9003 — DA — 29.07.2008 — 003.002


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE BiH/3/2004

af 29. september 2004

om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina

(2004/739/FUSP)

(EUT L 325 af 28.10.2004, s. 64)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE BiH/5/2004 af 3. november 2004

  L 357

39

2.12.2004

 M2

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE BiH/8/2006 af 15. marts 2006

  L 96

14

5.4.2006

►M3

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE BiH/13/2008 af 29. juli 2008

  L 237

90

4.9.2008
▼B

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE BiH/3/2004

af 29. september 2004

om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina

(2004/739/FUSP)DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 25, tredje punktum,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2004/570/FUSP af 12. juli 2004 om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina ( 1 ), særlig artikel 11, stk. 5, om tredjelandes deltagelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11 i fælles aktion 2004/570/FUSP bemyndiger Rådet Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til at træffe de relevante afgørelser om nedsættelse af en bidragyderkomité for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina.

(2)

I Nice den 7.-9. december 2000 og i Bruxelles den 24.-25. oktober 2002 fastlagde Det Europæiske Råd passende ordninger for tredjelandes deltagelse i krisestyringsoperationer og nedsættelsen af en bidragyderkomité.

(3)

Bidragyderkomitéen skal spille en væsentlig rolle i den daglige ledelse af operationen. Den bliver det vigtigste forum, hvor de bidragydende stater i fællesskab kan forholde sig til spørgsmål om anvendelsen af deres styrker i operationen. Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, der varetager politisk kontrol med og strategisk ledelse af operationen, tager hensyn til bidragyderkomitéens synspunkter.

(4)

I medfør af artikel 6 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager derfor heller ikke i finansieringen af operationen.

(5)

Det Europæiske Råd i København den 12. og 13. december 2002 vedtog en erklæring, hvorefter »Berlin plus«-ordningerne og gennemførelsen heraf kun gælder for de EU-medlemsstater, der også er enten NATO-medlemmer eller parter i »partnerskab for fred«, og som derfor har indgået bilaterale sikkerhedsaftaler med NATO —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:Artikel 1

Nedsættelse

Der nedsættes herved en bidragyderkomité for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina (i det følgende benævnt »komitéen«).

Artikel 2

Funktioner

Komitéens mandat er fastlagt i Det Europæiske Råds konklusioner fra Nice (7., 8. og 9. december 2000) og Bruxelles (24. og 25. oktober 2002).

Artikel 3

Sammensætning

1.  Komitéen er sammensat af

 de medlemsstater, der deltager i EU-ledede operationer, i forbindelse med hvilke der gøres brug af fælles NATO-aktiver og -kapaciteter, såvel som Danmark

 repræsentanter for de tredjelande, der deltager i operationen og som yder betydelige militære bidrag, samt repræsentanter for andre tredjelande, jf. bilaget.

2.  Generaldirektøren for Den Europæiske Unions Militærstab og EU's øverstbefalende for operationen har ret til at overvære eller være repræsenteret ved komitéens møder.

Artikel 4

Formand

I overensstemmelse med Nice-konklusionerne og uden at foregribe formandskabets prærogativer ledes komitéen for denne operation af generalsekretæren/den højtstående repræsentant eller dennes repræsentant i nært samråd med Rådets formandskab bistået af formanden for Den Europæiske Unions Militærkomité (CEUMC) eller dennes repræsentant.

Artikel 5

Møder

1.  Formandskabet indkalder regelmæssigt til møde i komitéen. Hvis omstændighederne kræver det, kan der indkaldes til hastemøder på formandskabets initiativ eller efter anmodning fra et medlem.

2.  Formandskabet udsender inden mødet en foreløbig dagsorden og dokumenter af relevans for mødet. Efter hvert møde udsendes der et referat.

3.  Repræsentanter for Kommissionen og andre personer kan i relevant omfang indbydes med henblik på specifikke drøftelser.

Artikel 6

Procedure

1.  Med forbehold af stk. 3, og uden at det berører Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités kompetenceområde og det ansvar, der påhviler EU's øverstbefalende for operationen,

 træffer komitéen med enstemmighed blandt repræsentanterne for de stater, der bidrager til operationen, afgørelse om den daglige ledelse af operationen

 fremsætter komitéen med enstemmighed blandt komitéens medlemmer anbefalinger om eventuelle justeringer af den operative planlægning, herunder eventuel justering af målene.

Hvis et medlem undlader at stemme, udelukker dette ikke enstemmighed.

2.  Formandskabet fastslår, at flertallet af repræsentanter for de stater, der har ret til at deltage i mødet, er til stede.

3.  Alle procedurespørgsmål afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

4.  Danmark deltager ikke i komitéens afgørelser.

Artikel 7

Tavshedspligt

1.  Rådets sikkerhedsforskrifter finder anvendelse på møder og drøftelser i komitéen. Repræsentanter i komitéen skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse.

2.  Komitéens drøftelser er undergivet tavshedspligt, medmindre komitéen med enstemmighed træffer anden bestemmelse.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

▼M3
BILAG

LISTE OVER DE I ARTIKEL 1 OMHANDLEDE STATER

 Albanien

 Argentina

 Chile

 Den Dominikanske Republik

 El Salvador

 Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 Guatemala

 Honduras

 Schweiz

 Tyrkiet.( 1 ) EUT L 252 af 28.7.2004, s. 10.