2004D9003 — CS — 29.07.2008 — 003.002


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU BiH/3/2004

ze dne 29. září 2004

o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině

(2004/739/SZBP)

(Úř. věst. L 325 28.10.2004, s. 64)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU BiH/5/2004 ze dne 3. listopadu 2004,

  L 357

39

2.12.2004

 M2

ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU BiH/8/2006 ze dne 15. března 2006,

  L 96

14

5.4.2006

►M3

ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU BiH/13/2008 ze dne 29. července 2008,

  L 237

90

4.9.2008
▼B

ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU BiH/3/2004

ze dne 29. září 2004

o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině

(2004/739/SZBP)POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 25 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině ( 1 ), a zejména na čl. 11 odst. 5 uvedené společné akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článkem 11 společné akce 2004/570/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor, aby přijal odpovídající rozhodnutí o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině.

(2)

Závěry ze zasedání Evropské rady v Nice ve dnech 7., 8. a 9. prosince 2000 a v Bruselu ve dnech 24. a 25. října 2002 stanovily úpravu pro účast třetích států na operacích pro řešení krizí a pro zřízení Výboru přispěvatelů.

(3)

Výbor přispěvatelů bude hrát klíčovou úlohu v průběžném řízení operace; bude hlavním fórem, na kterém přispívající státy kolektivně řeší otázky týkající se využití svých sil v operaci; Politický a bezpečnostní výbor, který vykonává politickou kontrolu a strategické řízení operace, bude přihlížet k názorům, které Výbor přispěvatelů vyjádří.

(4)

V souladu s článkem 6 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o založení Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Evropské unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se proto nepodílí na financování operace.

(5)

Evropská rada na zasedání v Kodani ve dnech 12. a 13. prosince 2002 přijala prohlášení, které uvádí, že opatření „Berlín plus“ a jejich provádění se vztahuje pouze na ty členské státy EU, které jsou zároveň buď členy NATO, nebo stranami „Partnerství pro mír“, a které tudíž uzavřely dvoustranné bezpečnostní dohody s NATO,

ROZHODL TAKTO:Článek 1

Zřízení

Zřizuje se Výbor přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině (dále jen „výbor“).

Článek 2

Funkce

Mandát výboru je stanoven v závěrech ze zasedání Evropské rady v Nice ve dnech 7., 8. a 9. prosince 2000 a v Bruselu ve dnech 24. a 25. října 2002.

Článek 3

Složení

1.  Členy výboru jsou

 zástupci těch členských států, které se účastní operací EU uskutečňovaných s využitím společných prostředků a kapacit NATO, a zástupce Dánska,

 zástupci třetích států, které se účastní operace a poskytují významné vojenské příspěvky, a zástupci dalších třetích států uvedených v příloze.

2.  Generální ředitel Vojenského štábu Evropské unie a velitel operace EU mají rovněž právo se účastnit nebo být zastoupeni na schůzích výboru.

Článek 4

Předsednictví

V souladu se závěry ze zasedání Rady v Nice a aniž jsou tím dotčeny výsady předsednictví, předsedá výboru pro tuto operaci generální tajemník, vysoký představitel nebo jeho zástupce v úzké spolupráci s předsednictvím, kterému je nápomocen předseda Vojenského výboru Evropské unie nebo jeho zástupce.

Článek 5

Schůze

1.  Schůze výboru svolává pravidelně předseda. Pokud to vyžadují okolnosti, lze z podnětu předsedy nebo na žádost některého člena svolat mimořádnou schůzi.

2.  Předseda předem rozešle předběžný program a dokumenty týkající se schůze. Po každé schůzi se rozešle zápis.

3.  K odpovídajícím částem jednání mohou být podle potřeby přizváni zástupci Komise a jiné osoby.

Článek 6

Postup

1.  S výhradou odstavce 3 a aniž jsou dotčeny pravomoci Politického a bezpečnostního výboru a odpovědnosti velitele operace EU,

 jednomyslné hlasování zástupců států přispívajících k operaci se použije pro rozhodování výboru o běžném řízení operace,

 jednomyslné hlasování členů výboru se použije pro doporučení výboru o možných úpravách operačního plánování, včetně možné úpravy cílů.

Zdržení se hlasování členem výboru nevylučuje jednomyslnost.

2.  Předseda potvrdí, že je přítomna většina zástupců států oprávněných účastnit se rozpravy.

3.  Všechny procesní otázky se řeší prostou většinou hlasů členů přítomných na schůzi.

4.  Dánsko se rozhodování výboru neúčastní.

Článek 7

Důvěrnost

1.  Na schůze a jednání výboru se vztahují bezpečnostní předpisy Rady. Zástupci výboru musí zejména absolvovat přiměřené bezpečnostní prověrky.

2.  Na porady výboru se vztahuje služební tajemství, pokud výbor jednomyslně nerozhodne jinak.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

▼M3
PŘÍLOHA

SEZNAM TŘETÍCH STÁTŮ PODLE ČL. 3 ODST. 1

 Albánie

 Argentina

 Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 Dominikánská republika

 Guatemala

 Honduras

 Chile

 Salvador

 Švýcarsko

 Turecko.( 1 ) Úř. věst. L 252, 28.7.2004, s. 10.