Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset

1 Tällä kanteellaan Euroopan yhteisöjen komissio vaatii yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Helleenien tasavalta ei ole noudattanut EY:n perustamissopimuksen ja

- tuoreen lihan ja siipikarjanlihan terveystarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta annetun direktiivin 85/73/ETY muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/118/EY(1) ja

- kolmansista maista tuotavan siansukuisista kotieläimistä peräisin olevan tuoreen lihan trikiinitutkimuksesta (Trichinelle spiralis) annetun neuvoston direktiivin 77/96/ETY liitteiden muuttamisesta kolmannen kerran 2 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission direktiivin 94/59/EY(2)

mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole säädetyssä määräajassa antanut kyseisten direktiivien noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä eikä ilmoittanut niistä komissiolle.

2 Direktiivin 93/118/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden oli saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993 liitteessä ja 5 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna, esitettyjen vaatimusten osalta ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994 muiden säännösten osalta. Tämän säännöksen mukaan jäsenvaltioiden oli ilmoitettava antamistaan säännöksistä viipymättä komissiolle.

3 Samoin todettakoon, että direktiivin 94/59/EY 2 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan jäsenvaltioiden oli saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1995 ja ilmoitettava voimaanpanosta viipymättä komissiolle.

4 Todettuaan näiden määräaikojen päättyneen ilman, että sille olisi ilmoitettu Helleenien tasavallan toteuttamista täytäntöönpanotoimista, komissio aloitti perustamissopimuksen 169 artiklan mukaisen jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn.

5 Komissio kehotti 16.5.1995 päivätyllä virallisella huomautuksella Kreikan hallitusta esittämään huomautuksensa direktiivien 93/118/EY ja 94/59/EY kansallisessa oikeusjärjestyksessä tapahtuvan täytäntöönpanon edellyttämien kansallisten säännösten puuttumisesta.

6 Koska Kreikan hallitus ei vastannut viralliseen huomautukseen asetetussa määräajassa, komissio lähetti 24.9.1996 Kreikan hallitukselle perustellun lausunnon, jossa se totesi Helleenien tasavallan jättäneen noudattamatta sille kuuluvia velvoitteitaan.

7 Vastineessaan Helleenien tasavalta ilmoitti, että se oli huolehtinut direktiivin 94/59/EY täytäntöönpanosta "niistä terveysedellytyksistä, jotka kolmansista maista Kreikkaan tuotavan tuoreen lihan ja lihavalmisteiden on täytettävä komission direktiivin 94/59/EY mukaisesti, annetun presidentin asetuksen nro 599/85 (FEK A 213) säännösten muuttamista ja täydentämistä" koskevalla presidentin asetuksella nro 345/97 (FEK A 233); kyseinen asetus julkaistiin Helleenien tasavallan virallisessa lehdessä 25.11.1997.

8 Komissio luopui 10.3.1998 päivätyllä kirjeellään laiminlyöntikanteestaan siltä osin kuin se koski direktiivin 94/59/EY täytäntöönpanon laiminlyöntiä.

9 Siltä osin kuin kanne koskee direktiivin 93/118/EY täytäntöönpanon laiminlyöntiä Helleenien tasavalta ilmoitti laatineensa ehdotuksen presidentin asetukseksi, jolla yhdenmukaistettaisiin kansallista lainsäädäntöä direktiivin mukaiseksi, mutta että sen mielestä oli tarkoituksenmukaista täydentää kyseistä asetusta, jotta direktiivi 93/118/EY sekä direktiivin 85/73/ETY muuttamisesta ja kodifioinnista elävien eläinten ja tiettyjen eläintuotteiden eläinlääkärintarkastusten ja -valvonnan rahoittamisen varmistamiseksi sekä direktiivien 90/675/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1994 annettu neuvoston direktiivi 96/43/EY(3) voitaisiin panna samanaikaisesti täytäntöön.

10 On siis selvää, ettei Helleenien tasavalta kiistä sitä, ettei kyseistä direktiiviä ole pantu täytäntöön säädetyssä määräajassa, joten komission nostamaa kannetta direktiivissä 93/118/EY säädettyjen velvoitteiden noudattamatta jättämisestä on pidettävä perusteltuna.

11 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 Kyseisen artiklan 5 kohdan mukaan kanteensa peruuttava asianosainen velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut paitsi jos kanteen peruuttaminen on vastapuolen menettelyn vuoksi perusteltua.

13 Komissio on luopunut osasta kannettaan sen jälkeen, kun Helleenien tasavalta suoritti kanteen nostamisen jälkeen sellaisia toimia, jotka olivat tarpeellisia direktiivin 94/59/EY saattamiseksi osaksi sen kansallista oikeusjärjestystä.

14 Tästä seuraa, että se, että komissio on osittain luopunut kanteestaan, on perusteltua Helleenien tasavallan menettelyn vuoksi; koska Helleenien tasavalta lisäksi on muilta osin hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisuehdotus

15 Tämän vuoksi ehdotan yhteisöjen tuomioistuimelle, että se antaa seuraavan tuomion:

1) Helleenien tasavalta ei ole noudattanut tuoreen lihan ja siipikarjanlihan terveystarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta annetun direktiivin 85/73/ETY muuttamisesta 22 päivää joulukuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/118/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole säädetyssä määräajassa antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä eikä ilmoittanut niistä komissiolle.

2) Helleenien tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

(1) - EYVL L 340, s. 15.

(2) - EYVL L 315, s. 18.

(3) - EYVL L 162, s. 1.