1990L0539 — SV — 01.01.2010 — 017.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 15 oktober 1990

om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg

(90/539/EEG)

(EGT L 303, 31.10.1990, p.6)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009

L 343

74

22.12.2009