1990L0539 — SK — 01.01.2010 — 017.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY

z 15. októbra 1990

o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín

(90/539/EHS)

(Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, p.6)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Smernica Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009,

L 343

74

22.12.2009