1990L0539 — BG — 01.01.2010 — 017.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 15 октомври 1990 година

относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене

(90/539/ЕИО)

(ОВ L 303, 31.10.1990, p.6)

отменен със:

 

 

Официален вестник

 

Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г.

L 343

74

22.12.2009