ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.CE2013.015.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 15E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. január 18.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament
ÜLÉSSZAK: 2012–2013
2012. október 25–26-i ülések

2013/C 015E/01

2012. október 25-i ülés jegyzőkönyve

1

2013/C 015E/02

2012. október 26-i ülés jegyzőkönyve

48

Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

DROI

Emberi Jogi Albizottság

SEDE

Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportja

S&D

az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

ECR

Európai Konzervatívok és Reformisták Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

EFD

a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport

NI

Független képviselők

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament ÜLÉSSZAK: 2012–2013 2012. október 25–26-i ülések

18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 15/1


2012. október 25., csütörtök
2012. OKTÓBER 25-iÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

2013/C 15 E/01

Tartalom

1.

Az ülésszak folytatása

2.

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

3.

A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása

4.

Ügyrend

5.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

6.

Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

7.

Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

8.

Előirányzatok átcsoportosítása

9.

Dokumentumok benyújtása

10.

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

11.

A II. egységes piaci intézkedéscsomag – Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos aggályai (vita)

12.

Veszélyben az ERASMUS? (vita)

13.

A képviselőcsoportok tagjai

14.

Szavazások órája

14.1.

Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az EK és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó eljárások ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

14.2.

A 2003/17/EK tanácsi határozatban előírt alkalmazási időszak meghosszabbítása, és az egyik harmadik ország, valamint a termelés minősítését és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

14.3.

A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

14.4.

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

14.5.

Az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötése *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

14.6.

Az uniós polgárok konzuli védelme külföldön * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

14.7.

Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos aggályai (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

14.8.

Az Európai Központi Bank egy igazgatósági tagjának kinevezése (szavazás)

14.9.

Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem ***I (szavazás)

14.10.

Az EU Japánnal folytatott kereskedelmi tárgyalásai (szavazás)

14.11.

2011. évi uniós jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról (szavazás)

15.

A szavazáshoz fűzött indokolások

16.

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

17.

A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) ***I – A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I (vita)

18.

A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter: a 2012. évi prioritások végrehajtása (vita)

19.

A Tanács álláspontja az első olvasatban

20.

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

21.

Innovatív pénzügyi eszközök a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben (vita)

22.

A Duna régióra vonatkozó uniós stratégia (vita)

23.

Éves jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről (vita)

24.

Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok Oroszország WTO-hoz való csatlakozását követően (vita)

25.

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

26.

A következő ülésnap napirendje

27.

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

1. melléklet —

Az Európai Központi Bank egy igazgatósági tagjának kinevezése

I MELLÉKLET

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE

1.

Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az EK és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó eljárások ***I

2.

A 2003/17/EK tanácsi határozatban előírt alkalmazási időszak meghosszabbítása, és az egyik harmadik ország, valamint a termelés minősítését és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása ***I

3.

A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása ***I

4.

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma ***

5.

Az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötése ***

6.

Az uniós polgárok konzuli védelme külföldön *

7.

Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos aggályai

8.

Az Európai Központi Bank egy igazgatósági tagjának kinevezése

9.

Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem ***I

10.

Az EU Japánnal folytatott kereskedelmi tárgyalásai

11.

2011. évi uniós jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról

II MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

1.

A7-0273/2012 - Iuliu Winkler - Egyetlen szavazás

2.

A7-0315/2012 - Paolo De Castro - Egyetlen szavazás

3.

A7-0314/2012 - Ian Hudghton - Egyetlen szavazás

4.

A7-0288/2012 - Bauer Edit - Egyetlen szavazás

5.

A7-0243/2012 - Vital Moreira - Jogalkotási állásfoglalás

6.

A7-0302/2012 - Birgit Schnieber-Jastram - Állásfoglalás

2012. OKTÓBER 25-i ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKÖL: Martin SCHULZ

elnök

1.   Az ülésszak folytatása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.

2.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

3.   A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása

Az elnök közli, hogy ma a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá (az eljárási szabályzat 74. cikke):

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (átdolgozás) (00050/2012/LEX - C7-0349/2012 - 2011/0011(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00045/2012/LEX - C7-0348/2012 - 2010/0395(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2011/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (00037/2012/LEX - C7-0347/2012 - 2011/0129(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács határozata a tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról (00030/2012/LEX - C7-0346/2012 - 2011/0238(COD));

Az Európai Palament és a Tanács rendelete a 726/2004/EK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról (00042/2012/LEX - C7-0345/2012 - 2012/0023(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének helyettesítő bíráiról (00029/2012/LEX - C7-0344/2012 - 2011/0902(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00035/2012/LEX - C7-0343/2012 - 2011/0172(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól (00036/2012/LEX - C7-0342/2012 - 2011/0136(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (00032/2012/LEX - C7-0341/2012 - 2011/0150(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről (00047/2012/LEX - C7-0340/2012 - 2010/0289(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról (00043/2012/LEX - C7-0339/2012 - 2012/0025(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az egységes támogatási rendszer és a szőlőtermesztők támogatása tekintetében történő módosításáról (00046/2012/LEX - C7-0338/2012 - 2011/0285(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) (00025/2012/LEX - C7-0336/2012 - 2011/0226(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a halállományok megőrzésére irányuló, a nem fenntartható halászatot lehetővé tevő országok esetében alkalmazandó egyes intézkedésekről (00039/2012/LEX - C7-0335/2012 - 2011/0434(COD));

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00026/2012/LEX - C7-0334/2012 - 2011/0117(COD)).

4.   Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a jelen plenáris üléshét végleges napirendtervezetét (PE 496.283/PDOJ). Módosítási javaslatot nem tettek.

Az ügyrendet megállapítják.

5.   Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

 

Helyesbítés a 809/2004/EK rendeletnek a tájékoztató felhasználására vonatkozó hozzájárulással kapcsolatos információk, a mögöttes indexekkel kapcsolatos információk, valamint a független könyvelő vagy könyvvizsgáló által készített jelentéssel kapcsolatos követelmény tekintetében történő módosításáról szóló, C(2012)3505 final hivatkozási szám alatt elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez – C(2012)6487 – Hatálybalépés időpontja: A HL-ben való közzététel időpontja.

Utalva tájékoztatásul: ECON, JURI

 

A Bizottság …/…/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2012. október 10.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólmot tartalmazó alkalmazások mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról – C(2012)7036 – határidő: 2 hónap

Utalva illetékes: ENVI

 

A Bizottság …/…/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2012. október 10.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a kadmiumot tartalmazó alkalmazások mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról – C(2012)7037 – határidő: 2 hónap

Utalva illetékes: ENVI

6.   Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

Javaslat a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére irányuló használatáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2012)0578 – 2012/2840(RPS) – határidő: 2012/12/03)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. mellékletének módosításáról (D014006/06 – 2012/2797(RPS) – határidő: 2012/12/26)

utalva

illetékes: ENVI

vélemény: AGRI

A Bizottság …/…/EU rendelete a 152/2009/EK rendeletnek a takarmányok hatósági ellenőrzése során az állati eredetű alkotóelemek meghatározására szolgáló analitikai módszerek tekintetében történő módosításáról (D020727/05 – 2012/2795(RPS) – határidő: 2012/12/22)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (D021054/02 – 2012/2837(RPS) – határidő: 2013/01/12)

utalva

illetékes: ECON

A Bizottság …/…/EU rendelete a takarmány-alapanyagok jegyzékéről (D021839/02 – 2012/2793(RPS) – határidő: 2012/12/19)

utalva

illetékes: AGRI

A Bizottság …/…/EU rendelete az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a lófélék kezelése szempontjából fontos anyagokat tartalmazó jegyzék összeállításáról szóló 1950/2006/EK rendelet módosításáról (D021851/02 – 2012/2798(RPS) – határidő: 2012/12/25)

utalva

illetékes: ENVI

vélemény: AGRI

A Bizottság …/…/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról (D022383/02 – 2012/2826(RPS) – határidő: 2013/01/06)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a piriproxifen hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D022389/01 – 2012/2820(RPS) – határidő: 2013/01/05)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a diflubenzuron hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D022400/02 – 2012/2819(RPS) – határidő: 2013/01/05)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az annak I. mellékletébe hatóanyagként felvett tiametoxám felhasználási körének a 18. terméktípusra való kiterjesztése céljából történő módosításáról (D022401/02 – 2012/2821(RPS) – határidő: 2013/01/05)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság határozata bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletébe történő fel nem vételéről (D022402/01 – 2012/2822(RPS) – határidő: 2013/01/05)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a didecil-dimetil-ammónium-klorid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D022408/02 – 2012/2824(RPS) – határidő: 2013/01/05)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az alkil(C12-16)dimetil-benzil-ammónium-klorid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D022409/02 – 2012/2823(RPS) – határidő: 2013/01/05)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU irányelve az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D022556/01 – 2012/2790(RPS) – határidő: 2012/12/12)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelettervezete az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a havi és az éves energiastatisztika aktualizálásainak végrehajtása tekintetében történő módosításáról (D022560/01 – 2012/2794(RPS) – határidő: 2012/12/21)

utalva

illetékes: ITRE

A Bizottság …/…/EU rendelete a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP részindexeinek továbbításáról és terjesztéséről szóló 2214/96/EK rendelet változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexek megállapítása tekintetében történő módosításáról (D022679/02 – 2012/2831(RPS) – határidő: 2013/01/12)

utalva

illetékes: ECON

A Bizottság …/…/EU rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU–SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyagi deprivációra vonatkozó másodlagos célváltozók 2014-es listája tekintetében történő végrehajtásáról (D022727/02 – 2012/2827(RPS) – határidő: 2013/01/09)

utalva

illetékes: EMPL

A Bizottság …/…/EU rendelete a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanács rendeletnek az európai egészségfelmérés (EHIS) tekintetében történő végrehajtásáról (D022728/02 – 2012/2839(RPS) – határidő: 2013/01/16)

utalva

illetékes: ENVI

vélemény: EMPL

A Bizottság …/…/EU irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló 2009/144/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki rendelkezései kiigazítása céljából való módosításáról (D022751/01 – 2012/2810(RPS) – határidő: 2012/12/27)

utalva

illetékes: IMCO

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról szóló bizottsági rendelet (EU) (D022847/02 – 2012/2813(RPS) – határidő: 2012/12/28)

utalva

illetékes: ENVI

vélemény: ITRE, IMCO

A Bizottság …/…/EU rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről (D022886/02 – 2012/2792(RPS) – határidő: 2012/11/19)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kálium-diacetát élelmiszer-adalékanyag tekintetében történő módosításáról (D022890/02 – 2012/2818(RPS) – határidő: 2013/01/04)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a dimetil-dikarbonát (E 242) bizonyos alkoholtartalmú italokban való használata tekintetében történő módosításáról (D022891/02 – 2012/2811(RPS) – határidő: 2012/11/27)

utalva

illetékes: ENVI

A 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledelek maximális melaminszintje tekintetében történő módosításáról szóló …/…/EU bizottsági rendelet (D022995/03 – 2012/2851(RPS) – határidő: 2013/01/24)

utalva

illetékes: ENVI

vélemény: AGRI

A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról szóló irányelv (D022996/01 – 2012/2852(RPS) – határidő: 2012/11/24)

utalva

illetékes: TRAN

A Bizottság határozata a nyilvántartó kijelölésére vonatkozó kritériumok és a kijelölési eljárás megállapításáról, valamint a.eu felső szintű domain nyilvántartójának kiválasztására irányuló pályázati felhívásról (D023252/01 – 2012/2828(RPS) – határidő: 2013/01/11)

utalva

illetékes: ITRE

vélemény: JURI

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 1 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D023547/01 – 2012/2834(RPS) – határidő: 2013/01/12)

utalva

illetékes: ECON

vélemény: JURI

7.   Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2012.09.13-i határozatát követően.)

 

EMPL bizottság

A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje (2012/2234(INI))

(vélemény: FEMM, ITRE, IMCO, ECON)

 

PECH bizottság

A csendes-óceáni átfogó uniós halászati stratégia felé (2012/2235(INI))

(vélemény: DEVE)

(Az Elnökök Értekezletének 2012.10.18-i határozatát követően.)

 

DEVE bizottság és FEMM bizottság

Genercídium: a hiányzó nő? (2012/2273(INI))

 

ECON bizottság

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2013. évi éves növekedési jelentés (2012/2256(INI))

(vélemény: AFCO, ENVI, REGI, BUDG)

 

EMPL bizottság

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2013. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2012/2257(INI))

(vélemény: REGI, BUDG)

 

ENVI bizottság

Az aktív és egészséges időskor témájával kapcsolatos európai innovációs partnerség (2012/2258(INI))

(vélemény: ITRE, LIBE, REGI, EMPL)

 

FEMM bizottság

A nők jogai a Balkán csatlakozásra váró országaiban (2012/2255(INI))

 

IMCO bizottság

Az egységes piac irányítása (2012/2260(INI))

(vélemény: EMPL, ITRE, JURI, ECON, TRAN, REGI)

 

ITRE bizottság

A megújuló energia jelenlegi kihívásai és lehetőségei az európai belső energiapiacon (2012/2259(INI))

(vélemény: AGRI, ENVI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

 

JURI bizottság

A nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv alkalmazása (2012/2262(INI))

 

LIBE bizottság

A kísérő nélküli kiskorúak helyzete az EU-ban (2012/2263(INI))

(vélemény: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, JURI)

 

PECH bizottság

Az Adriai- és a Jón-tenger halászati stratégiája (2012/2261(INI))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 90. cikke)

 

AFET bizottság

Ajánlások a Tanácsnak, a Bizottságnak és az EKSZ-nek az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásról folytatott tárgyalásokra vonatkozóan (2012/2153(INI))

(vélemény: INTA)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 121. cikkének (3) bekezdése)

 

AFET bizottság

Ajánlás az EKSZ és a Tanács számára az EKSZ szervezetének és működésének 2013. évi felülvizsgálatáról (2012/2253(INI))

(vélemény: ENVI)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 205. cikkének (2) bekezdése)

(Az Elnökök Értekezletének 2012.10.18-i határozatát követően.)

 

PETI bizottság

Az európai ombudsman különjelentése az Európai Bizottság elleni 2591/2010/GG panaszt érintő vizsgálatáról (2012/2264(INI))

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 51. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2012.10.18-i határozatát követően.)

Genercídium: a hiányzó nő? (2012/2273(INI))

bizottságok: DEVE, FEMM

Társbizottságok

(Az Elnökök Értekezletének 2012.07.05-i határozatát követően.)

 

ECON bizottság

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2013. évi éves növekedési jelentés (2012/2256(INI))

Társbizottságok: ECON, BUDG

(vélemény: AFCO, ENVI, REGI, BUDG)

 

EMPL bizottság

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2013. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2012/2257(INI))

Társbizottságok: EMPL, BUDG

(vélemény: REGI)

(Az Elnökök Értekezletének 2012.09.13-i határozatát követően.)

 

EMPL bizottság

A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje (2012/2234(INI))

Társbizottságok: EMPL, ECON

(vélemény: FEMM, ITRE, IMCO, ECON)

 

INTA bizottság

Harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD))

Társbizottságok: INTA, IMCO

(vélemény: DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO)

(Az Elnökök Értekezletének 2012.10.18-i határozatát követően.)

 

ENVI bizottság

Az aktív és egészséges időskor témájával kapcsolatos európai innovációs partnerség (2012/2258(INI))

Társbizottságok: ENVI, EMPL

(vélemény: ITRE, LIBE, REGI, EMPL)

A bizottsági felkérések módosítása

 

EMPL bizottság

Az Európai Unió többszintű irányításának alkotmányos problémái (2012/2078(INI))

utalva illetékes: AFCO

vélemény: EMPL, ECON, REGI

 

DEVE bizottság

2011. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája (2012/2145(INI))

utalva illetékes: AFET

vélemény: FEMM, DEVE

A pénzügyi és gazdasági válság emberi jogokra gyakorolt hatása (2012/2136(INI))

utalva illetékes: AFET

vélemény: DEVE

 

ECON bizottság

2011. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság - EBFH (COM(2012)0436 - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC))

utalva illetékes: CONT

vélemény: EMPL, ECON

 

ENVI bizottság

A radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszere (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))

utalva illetékes: ITRE

vélemény: ENVI, TRAN

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 37. cikke)

 

JURI bizottság

Javaslat a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2012)0147 – 2012/0074(NLE))

utalva illetékes: ENVI

vélemény: ITRE, JURI

Az eljárási szabályzat módosítására irányuló javaslat (az eljárási szabályzat 212. cikke)

A Parlament eljárási szabályzata a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsoráról szóló 15. cikke (2) bekezdésének módosítása (2012/2020(REG))

8.   Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 24. cikke a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően az európai ombudsman tájékoztatta a költségvetési hatóságot 3/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatáról.

*

* *

A költségvetési rendelet 43. cikke és 24. cikke (4) bekezdése a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Külügyi Szolgálat 2/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát.

*

* *

A költségvetési rendelet 22. cikke (2) bekezdésének értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Külügyi Szolgálat 3/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

*

* *

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 27/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0096/2012 - C7-0295/2012 - 2012/2231(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 28/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0097/2012 - C7-0296/2012 - 2012/2232(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 29/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0098/2012 - C7-0298/2012 - 2012/2236(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 30/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0100/2012 - C7-0307/2012 - 2012/2244(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 31/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0101/2012 - C7-0308/2012 - 2012/2245(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 32/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0099/2012 - C7-0306/2012 - 2012/2243(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 33/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0102/2012 - C7-0309/2012 - 2012/2246(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 34/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0105/2012 - C7-0324/2012 - 2012/2249(GBD)).

*

* *

A költségvetési rendelet 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Régiók Bizottsága INF 4/2012., INF 5/2012., INF 6/2012., INF 7/2012. és INF 8/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Bíróság 3/2012., 4/2012. és 5/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság INF 02/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

9.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a Tanács és a Bizottság

Javaslat a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló tanácsi rendeletre (átdolgozás) (az Egyesült Királyság és Írország részvételével) (11142/1/2012 - C7-0330/2012 - 2012/0033A(NLE))

utalva

illetékes: LIBE

vélemény: JURI

Javaslat a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló tanácsi rendeletre (átdolgozás) (az Egyesült Királyság és Írország részvétele nélkül) (11143/1/2012 - C7-0331/2012 - 2012/0033B(NLE))

utalva

illetékes: LIBE

vélemény: JURI

Javaslat a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD))

Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes: IMCO

vélemény: CULT, ENVI, ITRE

Javaslat a DEC 41/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0110/2012 - C7-0352/2012 - 2012/2267(GBD))

utalva

illetékes: BUDG

Javaslat a DEC 42/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0111/2012 - C7-0353/2012 - 2012/2268(GBD))

utalva

illetékes: BUDG

Javaslat a DEC 43/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0112/2012 - C7-0354/2012 - 2012/2269(GBD))

utalva

illetékes: BUDG

Javaslat a DEC 44/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0113/2012 - C7-0355/2012 - 2012/2270(GBD))

utalva

illetékes: BUDG

Javaslat a DEC 45/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0114/2012 - C7-0356/2012 - 2012/2271(GBD))

utalva

illetékes: BUDG

Javaslat a DEC 46/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0115/2012 - C7-0357/2012 - 2012/2272(GBD))

utalva

illetékes: BUDG

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2010. évi mentesítés nyomon követéséről (Összefoglaló) (COM(2012)0585)

utalva tájékoztatásul: CONT, BUDG

2)

a parlamenti bizottságok, jelentések:

***I Jelentés az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0243/2012)

Jelentés az innovatív pénzügyi eszközökről a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben (2012/2027(INI)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

*** Ajánlás az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0272/2012)

***I Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0938 - C7-0010/2012 - 2011/0465(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Iuliu Winkler (A7-0273/2012)

*** Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09890/2012 - C7-0134/2012 - 2012/0048(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Béla Kovács (A7-0275/2012)

* Jelentés az uniós polgárok külföldön történő konzuli védelméről szóló tanácsi irányelvtervezetről (COM(2011)0881 - C7-0017/2012 - 2011/0432(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Edit Bauer (A7-0288/2012)

Jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2012/2049(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

Jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2011. évi uniós jelentésről (2012/2063(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Birgit Schnieber-Jastram (A7-0302/2012)

***I Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Markus Ferber (A7-0303/2012)

***I Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Markus Ferber (A7-0306/2012)

*** Ajánlás az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE)) - DEVE bizottság - Előadó: Nirj Deva (A7-0309/2012)

Jelentés az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról (2012/2044(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Regina Bastos (A7-0310/2012)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2012. évi prioritások végrehajtása (2012/2150(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

***I Jelentés a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Ian Hudghton (A7-0314/2012)

***I Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik harmadik ország, valamint a termelés minősítését és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Paolo De Castro (A7-0315/2012)

* Jelentés az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Sharon Bowles (A7-0348/2012)

10.   Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.

Az emberi jogok helyzete az Egyesült Arab Emírségekben

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0476/2012);

Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Jaroslav Paška és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0479/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via és Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0481/2012);

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0484/2012);

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat és Jean-Luc Mélenchon, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0487/2012);

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0489/2012);

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen és Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0492/2012).

II.

A lányok hátrányos megkülönböztetése Pakisztánban, különösen Malálá Júszafzaj esete

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Crețu, Robert Goebbels és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0477/2012);

Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Jaroslav Paška, Juozas Imbrasas és Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0480/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Eduard Kukan és Jarosław Leszek Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0482/2012);

Charles Tannock, Marina Yannakoudakis és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0485/2012);

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0490/2012);

Jean-Luc Bennahmias, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen és Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0493/2012);

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric és Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0495/2012).

III.

A kambodzsai helyzet

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Crețu, Robert Goebbels és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B7-0478/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė és Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B7-0483/2012);

Charles Tannock, Adam Bielan és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B7-0486/2012);

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric és Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében Kambodzsáról (B7-0488/2012);

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B7-0491/2012);

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B7-0494/2012).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.

11.   A II. egységes piaci intézkedéscsomag – Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos aggályai (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A II. egységes piaci intézkedéscsomag

Jelentés az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról [2012/2044(INI)] – Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Regina Bastos (A7-0310/2012)

Regina Bastos előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL: Othmar KARAS

alelnök

Michel Barnier (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mészáros Alajos (az ITRE bizottság véleményének előadója), Heinz K. Becker (a PETI bizottság véleményének előadója), Evelyn Regner (a JURI bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernadette Vergnaud, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jürgen Creutzmann, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Małgorzata Handzlik, Mitro Repo, Toine Manders, Karim Zéribi, Emma McClarkin, John Bufton, Ewald Stadler, Kósa Ádám, Marc Tarabella, Zofija Mazej Kukovič, Sergio Gaetano Cofferati és Olle Schmidt.

ELNÖKÖL: Anni PODIMATA

alelnök

Felszólal: Pablo Arias Echeverría, António Fernando Correia de Campos, Gáll-Pelcz Ildikó, Barbara Weiler és Othmar Karas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Cristian Silviu Bușoi, João Ferreira, Phil Prendergast, Paul Rübig, Olga Sehnalová, Hubert Pirker, Luís Paulo Alves, Angelika Werthmann, Gilles Pargneaux, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jaroslav Paška, Sylvana Rapti, María Irigoyen Pérez, Vital Moreira és Danuta Jazłowiecka.

Felszólal: Andreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke), Michel Barnier és Regina Bastos.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.25-i jegyzőkönyv, 14.7. pont.

12.   Veszélyben az ERASMUS? (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Veszélyben az ERASMUS?

Andreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke) és Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Doris Pack, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Morten Løkkegaard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Marco Scurria, Katarína Neveďalová, Malika Benarab-Attou, Jacky Hénin, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Eider Gardiazábal Rubial és Sławomir Nitras.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Georgios Papanikolaou, Silvia Costa, Silvia-Adriana Țicău, Hannu Takkula, Ana Miranda, José Manuel Fernandes, Chrysoula Paliadeli, Miloslav Ransdorf, Salvador Garriga Polledo, Piotr Borys és Antonio Masip Hidalgo.

Felszólal: Janusz Lewandowski és Andreas Mavroyiannis.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA

alelnök

13.   A képviselőcsoportok tagjai

Vincenzo Iovine csatlakozott az S&D képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2012. október 24.

14.   Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

14.1.   Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az EK és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó eljárások ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0938 - C7-0010/2012- 2011/0465(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Iuliu Winkler (A7-0273/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0389)

14.2.   A 2003/17/EK tanácsi határozatban előírt alkalmazási időszak meghosszabbítása, és az egyik harmadik ország, valamint a termelés minősítését és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik harmadik ország, valamint a termelés minősítését és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2012)0343 - C7-0161/2012- 2012/0165(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A7-0315/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0390)

14.3.   A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0277 - C7-0137/2012- 2012/0143(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ian Hudghton (A7-0314/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Ian Hudghton (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0391)

14.4.   A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [08741/2012 - C7-0173/2012- 2012/0069(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0272/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Vital Moreira (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0392)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

14.5.   Az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötése *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12267/2012 - C7-0210/2012- 2012/0183(NLE)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Nirj Deva (A7-0309/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Nirj Deva (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0393)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

14.6.   Az uniós polgárok konzuli védelme külföldön * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az uniós polgárok külföldön történő konzuli védelméről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0881 - C7-0017/2012- 2011/0432(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bauer Edit (A7-0288/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Bauer Edit (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0394)

14.7.   Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos aggályai (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról [2012/2044(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Regina Bastos (A7-0310/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0395)

14.8.   Az Európai Központi Bank egy igazgatósági tagjának kinevezése (szavazás)

Jelentés az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról [N7-0084/2012 - C7-0195/2012- 2012/0806(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sharon Bowles (A7-0348/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

(titkos szavazás)

A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2012.10.25-i jegyzőkönyv, 1. melléklet)

A TANÁCS KINEVEZÉSRE IRÁNYULÓ AJÁNLÁSA

Elutasítva. (P7_TA(2012)0396)

Felszólalás

Michał Tomasz Kamiński a szavazásról.

14.9.   Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0270 - C7-0146/2012- 2012/0145(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0243/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0397)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2012)0397)

14.10.   Az EU Japánnal folytatott kereskedelmi tárgyalásai (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0462/2012

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0398)

14.11.   2011. évi uniós jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról (szavazás)

Jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2011. évi uniós jelentésről [2012/2063(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Birgit Schnieber-Jastram (A7-0302/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0399)

Felszólalások

Ricardo Cortés Lastra szóbeli módosítást terjeszt elő a 144. bekezdéshez.

Mivel több mint 40 képviselő foglal állást a szóbeli módosítás elfogadása ellen, a módosítást elvetik.

Michael Cashman és Gay Mitchell a szóban forgó szóbeli módosításról.

15.   A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

 

Regina Bastos-jelentés – A7-0310/2012

Raffaele Baldassarre, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Oreste Rossi, Mitro Repo, Nirj Deva, Francesco De Angelis, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Seán Kelly és Elena Băsescu

 

Az EU Japánnal folytatott kereskedelmi tárgyalásai – B7-0462/2012

Nirj Deva, Adam Bielan, Sógor Csaba, Charles Tannock, Hannu Takkula, Seán Kelly és Anna Záborská

16.   Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(A 12.55-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Jacek PROTASIEWICZ

alelnök

17.   A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) ***I – A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I (vita)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Az elnök gratulál Barnier biztosnak újraválasztásához az Európai Néppárt alelnöki tisztségében a párt 21. kongresszusán, Bukarestben.

Markus Ferber előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Holger Krahmer (az ITRE bizottság véleményének előadója), Theodor Dumitru Stolojan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin, Robert Goebbels, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Gáll-Pelcz Ildikó, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Francisco Sosa Wagner, Burkhard Balz, Arlene McCarthy, Sylvie Goulard, Thomas Mann, George Sabin Cutaș, Werner Langen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sven Giegold, és Hermann Winkler.

ELNÖKÖL: Georgios PAPASTAMKOS

alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu és Inês Cristina Zuber.

Felszólal: Michel Barnier és Markus Ferber.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.7. és 6.8. pont.

18.   A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter: a 2012. évi prioritások végrehajtása (vita)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2012. évi prioritások végrehajtása [2012/2150(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

Jean-Paul Gauzès előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Felszólal: Catherine Trautmann (a BUDG bizottság véleményének előadója), Marije Cornelissen (az EMPL bizottság véleményének előadója), Malcolm Harbour (az IMCO bizottság véleményének előadója), Rafał Trzaskowski (az AFCO bizottság véleményének előadója), Barbara Matera (a FEMM bizottság véleményének előadója), Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Emilie Turunen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Derk Jan Eppink, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pervenche Berès, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, és Pablo Zalba Bidegain.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

alelnök

Felszólal: Pervenche Berès, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Derk Jan Eppink, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Auke Zijlstra, Alfredo Pallone, Mojca Kleva, Ashley Fox, Jaroslav Paška, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Theodor Dumitru Stolojan, Krišjānis Kariņš, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Emilie Turunen, és Thomas Mann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Karel De Gucht és Jean-Paul Gauzès.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.9. pont.

19.   A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 61. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

A Tanács álláspontja első olvasatban a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (11917/1/2012 - C7-0328/2012 - 2010/0197(COD))

utalva illetékes: INTA

A Tanács első olvasatban kialakított álláspontja az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (10090/2/2012 - C7-0329/2012 - 2010/0303(COD))

utalva illetékes: TRAN

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2012. október 26.

20.   A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el a Verts/ALE képviselőcsoport:

 

FEMM bizottság: Nicole Kiil-Nielsen helyére Ulrike Lunacek

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.

21.   Innovatív pénzügyi eszközök a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben (vita)

Jelentés az innovatív pénzügyi eszközökről a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben [2012/2027(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

Eider Gardiazábal Rubial előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jean-Pierre Audy (a CONT bizottság véleményének előadója), Antonio Cancian (az ITRE bizottság véleményének előadója), Mojca Kleva (a REGI bizottság véleményének előadója), Dominique Riquet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Göran Färm, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ivailo Kalfin és Ricardo Cortés Lastra.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Janusz Lewandowski és Eider Gardiazábal Rubial.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.5. pont.

22.   A Duna régióra vonatkozó uniós stratégia (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Duna régióra vonatkozó uniós stratégia

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Iosif Matula, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tabajdi Csaba Sándor, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charalampos Angourakis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ewald Stadler, független, Mariya Gabriel, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Jeggle és Ismail Ertug, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barbara Lochbihler.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS

alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mészáros Alajos, Sógor Csaba, Silvia-Adriana Țicău, Hubert Pirker, Ricardo Cortés Lastra, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Bánki Erik,Karin Kadenbach és Elena Băsescu.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.

23.   Éves jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről (vita)

Jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2012/2049(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

Erminia Mazzoni előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nikiforos Diamandouros (ombudsman) és Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Peter Jahr, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boștinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Heinz K. Becker és Silvia-Adriana Țicău.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jarosław Leszek Wałęsa, Phil Prendergast és Elena Băsescu.

Felszólal: Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros és Erminia Mazzoni.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.6. pont.

(A 20.15-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI

alelnök

24.   Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok Oroszország WTO-hoz való csatlakozását követően (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok Oroszország WTO-hoz való csatlakozását követően

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, George Sabin Cutaș, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Silvana Koch-Mehrin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Amelia Andersdotter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Inese Vaidere, Knut Fleckenstein, Niccolò Rinaldi, David Campbell Bannerman, Jiří Maštálka, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Kristiina Ojuland, Adam Bielan, Lena Kolarska-Bobińska, Alexander Mirsky, Krzysztof Lisek, Silvia-Adriana Țicău és Paweł Zalewski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă és Rareș-Lucian Niculescu.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

Robert Sturdy és Vital Moreira, az INTA bizottság nevében, az Unió és Oroszország közötti kereskedelmi kapcsolatokról Oroszország WTO-hoz történő csatlakozását követően (B7-0461/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.10. pont.

25.   Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Georgios Papanikolaou, Georgios Stavrakakis, Rebecca Taylor, Amelia Andersdotter, John Bufton, Mészáros Alajos, Joseph Cuschieri, Willy Meyer, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Sógor Csaba, Járóka Lívia, Vasilica Viorica Dăncilă, Inés Ayala Sender, Pat the Cope Gallagher, Cristian Silviu Bușoi, Martina Anderson, Rareș-Lucian Niculescu, Bánki Erik, Silvia-Adriana Țicău, Kristiina Ojuland, Paul Murphy, Iuliu Winkler, Seán Kelly és Chris Davies.

26.   A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 496.283/OJVE).

27.   Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

főtitkár

Othmar Karas

alelnök


2012. október 25., csütörtök
JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Megfigyelők

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Plenković, Vrbat

2012. október 25., csütörtök
1. melléklet –   

Az Európai Központi Bank egy igazgatósági tagjának kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, Karim, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka.


2012. október 25., csütörtök
I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE

Rövidítések és jelek magyarázata

+

elfogadva

-

elutasítva

tárgytalan

V

visszavonva

NSz (…, …, …)

név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

ESz (…, …, …)

elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

rész.

részenkénti szavazás

kül.

külön szavazás

mód.

módosítás

MM

megegyezéses módosítás

MR

megfelelő rész

T

törlő módosítás

=

azonos módosítások

bek.

bekezdés

fr. bek.

francia bekezdés

preb.

preambulumbekezdés

ÁLL.IND.

állásfoglalásra irányuló indítvány

KÖZ.ÁLL.IND.

közös állásfoglalásra irányuló indítvány

TITK.

titkos szavazás

1.   Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az EK és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó eljárások ***I

Jelentés: Iuliu Winkler (A7-0273/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

514, 14, 9

2.   A 2003/17/EK tanácsi határozatban előírt alkalmazási időszak meghosszabbítása, és az egyik harmadik ország, valamint a termelés minősítését és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása ***I

Jelentés: Paolo De Castro (A7-0315/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

558, 7, 13

3.   A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása ***I

Jelentés: Ian Hudghton (A7-0314/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

658, 0, 0

4.   A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma ***

Ajánlás: Vital Moreira (A7-0272/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

5.   Az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötése ***

Ajánlás: Nirj Deva (A7-0309/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

6.   Az uniós polgárok konzuli védelme külföldön *

Jelentés: Bauer Edit (A7-0288/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

596, 66, 12

7.   Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos aggályai

Jelentés: Regina Bastos (A7-0310/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

8.   Az Európai Központi Bank egy igazgatósági tagjának kinevezése

Jelentés: Sharon Bowles (A7-0348/2012) (titkos szavazás, az eljárási szabályzat 169. cikkének (1) bekezdése)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

szavazás: kinevezés

NSz

-

300, 325, 49

9.   Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem ***I

Jelentés: Vital Moreira (A7-0243/2012)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

2. cikk, 7. bek., c) pont, 2. bek. (1225/2009/EK rendelet)

1

bizottság

 

+

 

szavazás: módosított javaslat

 

+

 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

NSz

+

652, 13, 11

10.   Az EU Japánnal folytatott kereskedelmi tárgyalásai

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0462/2012

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0462/2012

(INTA bizottság)

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)

 

+

 

11.   2011. évi uniós jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról

Jelentés: Birgit Schnieber-Jastram (A7-0302/2012)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

3. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

23. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

343, 309, 8

36. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

355, 300, 8

51. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

107. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

110. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

111. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

115. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

116. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

122. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

357, 303, 8

144. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

321, 318, 13

147. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

335, 329, 10

148. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

491, 140, 25

18. bev. hiv.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

346, 265, 40

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)

NSz

+

561, 47, 51

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE: zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek

S&D: 147. bek., 18. bev. hiv.

ECR: 3., 110., 111. bek.

PPE: 36. bek.

ALDE, GUE/NGL: 147. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ECR:

116. bek.

1. rész

:

„felhívja a Bizottságot, … saját országaikban,”

2. rész

:

„és biztosítson … politika végrehatásához;”

115. bek.

1. rész

:

„szorgalmazza, hogy … a fogadó országokban,”

2. rész

:

„valamint a szociális jogok hordozhatóságára;”

PPE:

23. bek.

1. rész

:

„üdvözli, hogy a Bizottság … kezdeményezések támogatásra,”

2. rész

:

„azonban sajnálattal állapítja meg, hogy hiányzik a méltányos kereskedelem elveinek az uniós politikákban való érvényesítésére irányuló szándék;”

51. bek.

1. rész

:

„véleménye szerint … halászatuk fejlesztése;”

2. rész

:

„ragaszkodik hozzá, … megélhetését és jólétét;”

107. bek.

1. rész

:

A teljes szöveg, kivéve: „és elősegítve a jogokon alapuló megközelítéseket”

2. rész

:

a fenti szövegrész

122. bek.

1. rész

:

A teljes szöveg, kivéve: „társadalmi és”

2. rész

:

a fenti szövegrész

148. bek.

1. rész

:

A teljes szöveg, kivéve: „köztük szexuális és reprodukciós jogainak védelme,”

2. rész

:

a fenti szövegrész

GUE/NGL:

144. bek.

1. rész

:

„leszögezi, hogy nemétől … nélkül élvezhessék jogaikat;”

2. rész

:

„megerősíti 2012. … (2012/2712(RSP));”


2012. október 25., csütörtök
II. MELLÉKLET

A NÉV SZERINTI SZAVAZÁSOK EREDMÉNYEI

1.   A7-0273/2012 - Iuliu Winkler - Egyetlen szavazás

Mellette: 514

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Godmanis, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Karim, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Provera, Salavrakos, Salvini, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Händel, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Wils, Zimmer

NI: Binev, Ehrenhauser, Le Pen Jean-Marie, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Antonescu, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balzani, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cutaș, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapti, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Grèze, Hudghton, Häfner, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Ždanoka

Ellene: 14

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

NI: Brons, Colman, Griffin, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Stassen, Zijlstra

Tartózkodás: 9

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Murphy, Zuber

NI: Claeys, Dodds, Gollnisch, Kovács, Mölzer

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Francesco De Angelis, Andrzej Grzyb, Jacek Olgierd Kurski, Ulrike Lunacek, Judith A. Merkies, Alfredo Pallone, Petri Sarvamaa, Edward Scicluna, Jutta Steinruck, Iuliu Winkler

Ellene : Patricia van der Kammen

2.   A7-0315/2012 - Paolo De Castro - Egyetlen szavazás

Mellette: 558

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Karim, Kowal, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Provera, Salavrakos, Salvini, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Kovács, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Antonescu, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, David, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cutaș, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Ždanoka

Ellene: 7

NI: Brons, Colman, Griffin, Nattrass, Sinclaire, Stassen, Zijlstra

Tartózkodás: 13

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer, Rossi

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Francesco De Angelis, Andrzej Grzyb, Jacek Olgierd Kurski, Judith A. Merkies, Alfredo Pallone, Edward Scicluna

Ellene : Patricia van der Kammen

3.   A7-0314/2012 - Ian Hudghton - Egyetlen szavazás

Mellette: 658

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, Karim, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Ellene: 0

Tartózkodás: 0

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Andrzej Grzyb, Jacek Olgierd Kurski

4.   A7-0288/2012 - Bauer Edit - Egyetlen szavazás

Mellette: 596

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Bokros, Eppink, Kamiński

EFD: Allam, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Kovács, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Ellene: 66

ECR: Ashworth, Bielan, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Bufton, Clark, Helmer, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Søndergaard

NI: Binev, Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

S&D: Attard-Montalto, Ayala Sender, Cuschieri, Scicluna

Tartózkodás: 12

ECR: Karim, Muscardini, Ouzký, Strejček, Tošenovský, Zahradil

GUE/NGL: Ferreira, Liotard, Murphy, Zuber, de Jong

NI: Martin

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Inés Ayala Sender

5.   A7-0243/2012 - Vital Moreira - Jogalkotási állásfoglalás

Mellette: 652

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, Karim, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Ellene: 13

GUE/NGL: Hénin, Mélenchon, Omarjee

NI: Brons, Claeys, Colman, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire

Tartózkodás: 11

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

GUE/NGL: Angourakis, Le Hyaric, Murphy

PPE: Juvin

S&D: Berès

6.   A7-0302/2012 - Birgit Schnieber-Jastram - Állásfoglalás

Mellette: 561

ALDE: Alvaro, Aylward, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Karim, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: Imbrasas, Kurski, Paška, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Ernst, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Ransdorf, Scholz, Sousa, Søndergaard, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Ehrenhauser, Severin, Sosa Wagner, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelly, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zanicchi, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Besset, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Eickhout, Engström, Flautre, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lövin, Miranda, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Ellene: 47

ALDE: Bearder, Duff

ECR: Gróbarczyk, Kamiński, Wojciechowski

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Fontana, Helmer, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Angourakis

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Casini, Posselt, Zalewski, Zasada

Verts/ALE: Brantner, Giegold, Häusling, Rivasi, Trüpel

Tartózkodás: 51

ALDE: Davies, Lepage, Rohde, Werthmann

ECR: Bielan, Czarnecki, Kowal, Legutko, McClarkin, Migalski, Poręba, Tannock

EFD: Messerschmidt, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ferreira João, Hénin, Le Hyaric, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Triantaphyllides, Zuber

NI: Dodds, Martin Hans-Peter

PPE: Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Pieper, Sommer, Sonik, Weber Manfred, Winkler Hermann, Zalba Bidegain, Zeller, Záborská

Verts/ALE: Benarab-Attou, Bicep, Bové, Bélier, Delli, Evans, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Jill Evans, Nadezhda Neynsky

Ellene : Zbigniew Ziobro

Tartózkodás : Catherine Grèze


18.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 15/48


2012. október 26., péntek
2012. OKTÓBER 26-iÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

2013/C 15 E/02

Tartalom

1.

Az ülés megnyitása

2.

Választások Belaruszban (vita)

3.

Választások Grúziában (vita)

4.

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

4.1.

Az emberi jogok helyzete az Egyesült Arab Emírségekben

4.2.

A lányok hátrányos megkülönböztetése Pakisztánban, különösen Malálá Júszafzaj esete

4.3.

A kambodzsai helyzet

5.

A 2012. évi Szaharov-díj (a díjazottak kihirdetése)

6.

Szavazások órája

6.1.

Az emberi jogok helyzete az Egyesült Arab Emírségekben (szavazás)

6.2.

A lányok hátrányos megkülönböztetése Pakisztánban, különösen Malálá Júszafzaj esete (szavazás)

6.3.

A kambodzsai helyzet (szavazás)

6.4.

Az USA és az EU közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

6.5.

Innovatív pénzügyi eszközök a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

6.6.

Éves jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

6.7.

A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) ***I (szavazás)

6.8.

A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I (szavazás)

6.9.

A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter: a 2012. évi prioritások végrehajtása (szavazás)

6.10.

Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok Oroszország WTO-hoz való csatlakozását követően (szavazás)

6.11.

Választások Belaruszban (szavazás)

6.12.

Választások Grúziában (szavazás)

7.

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

8.

A szavazáshoz fűzött indokolások

9.

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

10.

Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

11.

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

12.

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

13.

Dokumentumok benyújtása

14.

A következő ülések időpontjai

15.

Az ülésszak megszakítása

JELENLÉTI ÍV

I MELLÉKLET

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE

1.

Az emberi jogok helyzete az Egyesült Arab Emírségekben

2.

A lányok hátrányos megkülönböztetése Pakisztánban, különösen Malála Júszafzaj esete

3.

A kambodzsai helyzet

4.

Az USA és az EU közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás ***

5.

Innovatív pénzügyi eszközök a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben

6.

Éves jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről

7.

A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) ***I

8.

A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I

9.

A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter: a 2012. évi prioritások végrehajtása

10.

Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok Oroszország WTO-hoz való csatlakozását követően

11.

Választások Belaruszban

12.

Választások Grúziában

II MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

1.

A7-0297/2012 - Erminia Mazzoni - Egyetlen szavazás

2.

A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 1/2

3.

A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 2

4.

A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 5/1

5.

A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 5/2

6.

A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 6

7.

A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 7

8.

A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 8

9.

A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 4

10.

A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 3

11.

A7-0306/2012 - Markus Ferber - Módosított javaslat

12.

A7-0303/2012 - Markus Ferber - Módosított javaslat

13.

A7-0312/2012 - Jean-Paul Gauzès - Mód.: 3

14.

A7-0312/2012 - Jean-Paul Gauzès - Mód.: 16

15.

A7-0312/2012 - Jean-Paul Gauzès - Mód.: 2

16.

A7-0312/2012 - Jean-Paul Gauzès - Állásfoglalás

17.

B7-0461/2012 - Mód.: 10

2012. OKTÓBER 26-i ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI

alelnök

1.   Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.

2.   Választások Belaruszban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Választások Belaruszban

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Filip Kaczmarek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Libor Rouček, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krzysztof Lisek, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Peter Šťastný, Justas Vincas Paleckis, Nikolaos Salavrakos, Eduard Kukan, Kristian Vigenin, Tőkés László, Andrzej Grzyb és Sari Essayah.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Ivo Vajgl és Charles Tannock.

Felszólal: Werner Schulz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a belaruszi választásokról (B7-0463/2012);

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a belaruszi választásokról (B7-0464/2012);

Werner Schulz és Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a belaruszi választásokról (B7-0465/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a belaruszi választásokról (B7-0466/2012);

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson és Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a belarusz választásokról (B7-0471/2012);

Helmut Scholz és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a belarusz választásokról (B7-0472/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.11. pont.

3.   Választások Grúziában (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Választások Grúziában

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Krzysztof Lisek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Libor Rouček, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Henryk Migalski, Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Arnaud Danjean, Kristian Vigenin, Graham Watson, Indrek Tarand, Elena Băsescu, Anna Ibrisagic, Cristian Dan Preda és Tunne Kelam.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sari Essayah, Marek Henryk Migalski és Charles Tannock.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS

alelnök

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand és Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Grúziáról (B7-0467/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek és Paweł Zalewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a grúziai választásokról (B7-0468/2012);

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a grúziai választásokról (B7-0469/2012);

Mojca Kleva, Herczog Edit, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Libor Rouček és Richard Falbr, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a grúziai választásokról (B7-0470/2012);

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen és Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a grúziai választásokról (B7-0473/2012);

Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a grúziai választásokról (B7-0474/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.12. pont.

4.   Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2012.10.25-i jegyzőkönyv, 10. pont.)

4.1.   Az emberi jogok helyzete az Egyesült Arab Emírségekben

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 és B7-0492/2012

Ana Gomes és Nikolaos Salavrakos előterjeszti a B7-0476/2012. és B7-0479/2012. számú állásfoglalásra irányuló indítványt.

Felszólal: Nirj Deva, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Ana Gomes, aki válaszol a kérdésre.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, és Rui Tavares előterjeszti a B7-0481/2012., B7-0484/2012., B7-0487/2012. és B7-0489/2012. számú állásfoglalásra irányuló indítványt.

Felszólal: Elena Băsescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, és Monica Luisa Macovei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Murphy, és Ryszard Czarnecki.

Felszólal: Máire Geoghegan-Quinn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.1. pont.

4.2.   A lányok hátrányos megkülönböztetése Pakisztánban, különösen Malálá Júszafzaj esete

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 és B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion és Paul Murphy, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Sari Essayah és Corina Crețu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan és Miloslav Ransdorf.

Felszólal: Máire Geoghegan-Quinn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.2. pont.

4.3.   A kambodzsai helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 és B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler és Graham Watson előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Eduard Kukan, Corina Crețu és Cecilia Wikström.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola és Franz Obermayr.

Felszólal: Máire Geoghegan-Quinn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.3. pont.

ELNÖKÖL: Martin SCHULZ

elnök

5.   A 2012. évi Szaharov-díj (a díjazottak kihirdetése)

Az elnök kihirdeti, hogy az Elnökök Értekezlete mai ülésén egyhangúlag Naszrín Szotúdehnek és Dzsafar Panáhinak (iráni aktivistáknak) ítélte a 2012. évi Szaharov-díjat.

Felszólal: Martin Callanan, az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség következő iráni látogatásával kapcsolatban (az elnök emlékeztet rá, hogy a küldöttség látogatásáról az Elnökök Értekezlete döntött), és Barbara Lochbihler, ugyanezzel a témával kapcsolatban.

A Szaharov-díj átadására 2012 decemberében Strasbourgban kerül sor.

ELNÖKÖL: Othmar KARAS

alelnök

6.   Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

6.1.   Az emberi jogok helyzete az Egyesült Arab Emírségekben (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 és B7-0492/2012

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0476/2012

(amely a B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 és B7-0492/2012 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

 

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu és Martin Kastler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

 

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

 

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen és Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

 

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2012)0400)

(A B7-0479/2012 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

6.2.   A lányok hátrányos megkülönböztetése Pakisztánban, különösen Malálá Júszafzaj esete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 és B7-0495/2012

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0477/2012

(amely a B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 és B7-0495/2012 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Bauer Edit, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka és Martin Kastler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

 

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Crețu, Liisa Jaakonsaari és Minodora Cliveti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

 

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson és Alexandra Thein, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

 

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

 

Charles Tannock, Peter van Dalen és Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

 

Marie-Christine Vergiat és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

 

Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2012)0401)

Felszólalás

Charles Tannock, aki szóbeli módosítást terjeszt elő az 5. bekezdéshez.

Mivel a szóbeli módosító javaslattal szemben nem emeltek kifogást, azt elfogadták.

6.3.   A kambodzsai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 és B7-0494/2012

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0478/2012

(amely a B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 és B7-0494/2012 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Sógor Csaba, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė és Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

 

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Crețu, Marc Tarabella és Robert Goebbels, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

 

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

 

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

 

Charles Tannock és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

 

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2012)0402)

6.4.   Az USA és az EU közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [09890/2012 - C7-0134/2012- 2012/0048(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Kovács Béla (A7-0275/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0403)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

6.5.   Innovatív pénzügyi eszközök a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az innovatív pénzügyi eszközökről a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben [2012/2027(INI)] – Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0404)

6.6.   Éves jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2012/2049(INI)] – Petíciós Bizottság. Előadó: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0405)

6.7.   A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A7-0306/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0406)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Felszólal a jogalkotási állásfoglalásról tartandó szavazás előtt Markus Ferber (előadó) az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdése alapján kérve a jelentés bizottsághoz történő visszautalását.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

6.8.   A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A7-0303/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0407)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Felszólal a jogalkotási állásfoglalásról tartandó szavazás előtt Markus Ferber (előadó) az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdése alapján kérve a jelentés bizottsághoz történő visszautalását, és Robert Goebbels, aki támogatja a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

6.9.   A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter: a 2012. évi prioritások végrehajtása (szavazás)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2012. évi prioritások végrehajtása [2012/2150(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0408)

6.10.   Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok Oroszország WTO-hoz való csatlakozását követően (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0461/2012

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0409)

Felszólalás

Inese Vaidere, aki szóbeli módosítást terjeszt elő, melynek célja egy új bekezdés beillesztése a jelenlegi 14. bekezdés után.

Mivel a szóbeli módosító javaslattal szemben nem emeltek kifogást, azt elfogadták.

6.11.   Választások Belaruszban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 és B7-0472/2012

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0463/2012

(amely a B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 és B7-0472/2012 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė és Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

 

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari és Pino Arlacchi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

 

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

 

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

 

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

 

Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2012)0410)

6.12.   Választások Grúziában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012 és B7-0474/2012

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0467/2012

(amely a B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012 és B7-0473/2012 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė és Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

 

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr és Herczog Edit, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

 

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

 

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2012)0411)

(A B7-0474/2012 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

7.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

8.   A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

 

Eider Gardiazábal Rubial-jelentés – A7-0270/2012

Iva Zanicchi és Monica Luisa Macovei

 

Erminia Mazzoni-jelentés – A7-0297/2012

Peter Jahr és Seán Kelly

 

Markus Ferber-jelentés – A7-0306/2012

Ewald Stadler, Peter Jahr és Charles Tannock

 

Markus Ferber-jelentés – A7-0303/2012

Peter Jahr és Monica Luisa Macovei

 

Jean-Paul Gauzès-jelentés – A7-0312/2012

Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Hannu Takkula és Seán Kelly

 

Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok Oroszország WTO-hoz való csatlakozását követően – B7-0461/2012

Ewald Stadler, Hannu Takkula és Seán Kelly

 

Választások Belaruszban – RC-B7-0463/2012

Adam Bielan, Kristiina Ojuland és Hannu Takkula

 

Választások Grúziában – RC-B7-0467/2012

Ewald Stadler, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

9.   Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

10.   Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása

A munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció, a szerkezetátalakítás előrejelzése és kezelése (2012/2061(INI))

utalva

illetékes: EMPL

vélemény: JURI

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítése (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))

utalva

illetékes: EMPL

vélemény: JURI, IMCO

11.   Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 123. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

192

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

46

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

78

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

114

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

116

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

189

0029/2012

Járóka Lívia, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

74

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

68

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Herczog Edit, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

130

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

66

0033/2012

Mario Borghezio

7

12.   A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.

13.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a Tanács és a Bizottság:

Tonio BORG (MT) európai bizottsági tagsági jelölése (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 - 2012/0807(NLE))

utalva

illetékes: ENVI

vélemény: AFCO, IMCO

2)

a képviselők, ajánlásra irányuló javaslatok (az eljárási szabályzat 121. cikke):

Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat az Unió északi-sarkvidéki politikájának jövőbeli fejlesztéséről (B7-0475/2012)

utalva

illetékes: AFET

14.   A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2012. november 19–2012. november 22.

15.   Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 12.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

főtitkár

Martin Schulz

elnök


2012. október 26., péntek
JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cottigny, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Megfigyelők

Božinović


2012. október 26., péntek
I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE

Rövidítések és jelek magyarázata

+

elfogadva

-

elutasítva

tárgytalan

V

visszavonva

NSz (…, …, …)

név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

ESz (…, …, …)

elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

rész.

részenkénti szavazás

kül.

külön szavazás

mód.

módosítás

MM

megegyezéses módosítás

MR

megfelelő rész

T

törlő módosítás

=

azonos módosítások

bek.

bekezdés

fr. bek.

francia bekezdés

preb.

preambulumbekezdés

ÁLL.IND.

állásfoglalásra irányuló indítvány

KÖZ.ÁLL.IND.

közös állásfoglalásra irányuló indítvány

TITK.

titkos szavazás

1.   Az emberi jogok helyzete az Egyesült Arab Emírségekben

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012, B7-0492/2012

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0476/2012

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

7. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

-

209, 283, 10

8. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

-

 

9. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

-

 

10. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

-

 

11. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

F. preb.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

L. preb.

bek.

eredeti szöveg

kül.

-

 

O. preb.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)

 

+

 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B7-0476/2012

 

S&D

 

 

B7-0479/2012

 

EFD

 

 

B7-0481/2012

 

PPE

 

 

B7-0487/2012

 

GUE/NGL

 

 

B7-0489/2012

 

Verts/ALE

 

 

B7-0492/2012

 

ALDE

 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek

ECR: O. preb. és 11. bek.

PPE: L. preb. és 7., 8., 9., 10. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ECR:

F. preb.

1. rész

:

„mivel az Egyesült Arab Emírségek … az Egyesült Arab Emírségekben;”

2. rész

:

„mivel bizonyíték van arra, … megreformálására irányuló követeléseket;”

Egyéb

Jaroslav Paška (EFD képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B7-0476/2012. számú közös állásfoglalásra irányuló indítványt a saját nevében.

Az ECR képviselőcsoport visszavonta a B7-0484/2012 számú állásfoglalásra irányuló indítványát.

2.   A lányok hátrányos megkülönböztetése Pakisztánban, különösen Malála Júszafzaj esete

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012, B7-0495/2012

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0477/2012

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD)

5. bek.

bek.

eredeti szöveg

 

+

szóban módosítva

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)

 

+

 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B7-0477/2012

 

S&D

 

 

B7-0480/2012

 

EFD

 

 

B7-0482/2012

 

PPE

 

 

B7-0485/2012

 

ECR

 

 

B7-0490/2012

 

Verts/ALE

 

 

B7-0493/2012

 

ALDE

 

 

B7-0495/2012

 

GUE/NGL

 

 

Egyéb

Jaroslav Paška (EFD képviselőcsoport) és Marina Yannakoudakis (ECR képviselőcsoport) szintén aláírták az RC-B7-0477/2012. számú közös állásfoglalásra irányuló indítványt.

Tannock képviselő a következő szóbeli módosítást nyújtotta be az 5. bekezdéshez:

„felszólítja a pakisztáni kormányt, hogy biztosítsa Malálá Júszafzaj és családja biztonságát, és állítsa bíróság elé a támadás felelőseit; továbbá felhívja a pakisztáni kormányt, hogy biztosítsa a többi emberi jogi aktivista biztonságát, különös tekintettel a társadalomban és a politikában aktív szerepet vállaló nőkre és lányokra, akiket fenyegetések értek a Tálibán és más szélsőséges csoportok részéről; aggodalmát fejezi ki a bejelentett, a tizenhét éves Hinna Khant és családját ért fenyegetések miatt;”

3.   A kambodzsai helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012, B7-0494/2012

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0478/2012

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)

 

+

 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B7-0478/2012

 

S&D

 

 

B7-0483/2012

 

PPE

 

 

B7-0486/2012

 

ECR

 

 

B7-0488/2012

 

GUE/NGL

 

 

B7-0491/2012

 

Verts/ALE

 

 

B7-0494/2012

 

ALDE

 

 

Egyéb

Jaroslav Paška (EFD képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B7-0478/2012. számú közös állásfoglalásra irányuló indítványt a saját nevében.

4.   Az USA és az EU közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás ***

Ajánlás: Kovács Béla (A7-0275/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

5.   Innovatív pénzügyi eszközök a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben

Jelentés: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

6.   Éves jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről

Jelentés: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

499, 10, 17

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE: zárószavazás

7.   A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) ***I

Jelentés: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

A szöveg egésze

1

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2/ NSz

+

376, 142, 6

24. cikk

2

több mint 40 képviselő

NSz

-

183, 320, 21

24. cikk, 1c. bek.

5

PPE, S&D, ALDE

rész.

 

 

1/ NSz

+

478, 39, 10

2/ NSz

+

376, 119, 27

1 mr

bizottság

rész.

 

 

1/ NSz

 

2/ NSz

 

24. cikk, 5a. bek.

6

PPE, S&D, ALDE

NSz

+

409, 82, 24

1 mr

bizottság

NSz

 

24. cikk, 6. bek.

7

PPE, S&D, ALDE

NSz

+

407, 108, 9

1 mr

bizottság

NSz

 

24. cikk, 8. bek., bevezető rész

8

PPE, S&D, ALDE

NSz

+

441, 58, 26

1 mr=

bizottság

NSz

 

51. cikk után

4

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

NSz

+

494, 8, 26

59. cikk

3

több mint 40 képviselő

NSz

-

197, 320, 11

1 mr

bizottság

 

+

 

96. cikk, 1. bek., f) pont után

9

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

 

+

 

1 mr

bizottság

 

 

szavazás: módosított javaslat

NSz

+

495, 15, 19

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

NSz

A szavazást elhalasztották.

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: mód.: 3, 5, 6, 7, 8

EFD: 4. mód.

S&D: mód.: 2, 5, 1 (24. cikk), 6, 7, 8 és módosított javaslat

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE et GUE/NGL:

1. mód. (a szöveg egésze)

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „kérésre” (60. cikk, 1a. bek.)

2. rész

:

a fenti szövegrész

Verts/ALE et ECR:

5. mód. (24. cikk, 1c. bek.) és 1. bek. (megfelelő rész)

1. rész

:

„1c. A tagállamok biztosítják, … biztosításával kapcsolatban,”

2. rész

:

„az alább felsorolt esetek … az ügyfélre ruházzák.”

Egyéb

A 2. módosítást Arlene McCarthy és mások terjesztették elő.

A 3. módosítást Sven Giegold és mások terjesztették elő.

8.   A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I

Jelentés: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

A szöveg egésze

1

bizottság

 

+

 

8. cikk, 3. bek. után

4

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

 

+

 

1 mr

bizottság

 

 

23a. cikk, 5. bek.

5

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

 

+

 

1 mr

bizottság

 

 

28. cikk, 6. bek.

6

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

1 mr

bizottság

 

 

29. cikk, 4. bek.

1 mr

bizottság

ESz

-

142, 359, 27

7

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

29. cikk, 6. bek.

1 mr

bizottság

 

-

 

8

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

31. cikk után

3

GUE/NGL

 

-

 

35. cikk, 1. bek., bevezető rész

2

PPE, S&D, Verts/ALE

 

+

 

35. cikk, 2. bek., bevezető rész

9

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

 

+

 

1 mr

bizottság

 

 

35. cikk, 2. bek., a) pont

10

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

 

+

 

1 mr

bizottság

 

 

35. cikk, 3. bek., a) pont

11

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

 

+

 

1 mr

bizottság

 

 

szavazás: módosított javaslat

NSz

+

497, 20, 17

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

NSz

A szavazást elhalasztották.

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

S&D: módosított javaslat

9.   A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter: a 2012. évi prioritások végrehajtása

Jelentés: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

6. bek.

3

Verts/ALE

NSz

-

189, 328, 12

6. bek. után

16

Verts/ALE

NSz

-

193, 320, 6

8. bek. után

7

EMPL

 

+

 

10. bek. után

8

EMPL

 

-

 

13. bek.

2

Verts/ALE, S&D

NSz

-

221, 293, 15

14. bek. után

15

S&D

 

-

 

23. bek.

14

S&D

 

V

 

1

Verts/ALE

 

V

 

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

-

 

2

 

29. bek. után

9

EMPL

 

+

 

10

EMPL

 

+

 

11

EMPL

 

-

 

37. bek. után

12

EMPL

 

-

 

13

EMPL

 

-

 

60. bek.

4

PPE

NSz

V

 

61. bek.

5T

PPE

 

V

 

B. preb. után

6

EMPL

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)

NSz

+

430, 90, 8

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

EFD: zárószavazás

Verts/ALE: mód.: 16, 2, 3, 4

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

S&D:

23. bek.

1. rész

:

„megjegyzi, hogy … szóló szerződést;”

2. rész

:

„ösztönzi a többi … pozitív kimenetelét;”

10.   Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok Oroszország WTO-hoz való csatlakozását követően

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0461/2012

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Állásfoglalási indítvány B7-0461/2012

(INTA bizottság)

2. bek.

4

Verts/ALE

 

-

 

5. bek.

5

Verts/ALE

ESz

-

73, 441, 4

6. bek.

6

Verts/ALE

 

-

 

6. bek. után

7

Verts/ALE

ESz

-

249, 249, 15

10. bek.

10

GUE/NGL

NSz

-

40, 426, 51

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

11. bek., negyedik fr. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

11. bek., nyolcadik fr. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

11. bek., tizedik fr. bek.

8

Verts/ALE

ESz

+

246, 233, 11

13. bek.

9

Verts/ALE

 

-

 

14. bek. után

-

Inese Vaidere

 

+

szóbeli módosítás

16. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

A. preb. után

1

Verts/ALE

 

+

 

D. preb. után

2

Verts/ALE

 

-

 

3

Verts/ALE

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: 10. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 11. (negyedik fr. bek.), 16. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE:

10. bek.

1. rész

:

„úgy véli, hogy a WTO … szabályok meghatározását,”

2. rész

:

„és végső soron egy szabadkereskedelmi megállapodás létrehozását célzó tárgyalásokat;”

11. bek., nyolcadik fr. bek.

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „minden formáját”

2. rész

:

a fenti szövegrész

Egyéb

Inese Vaidere a következő szóbeli módosítást nyújtotta be:

„14a.

sürgeti az orosz kormányt, hogy rendelje el a Jukosz-ügy független és pártatlan vizsgálatát;”

11.   Választások Belaruszban

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012, B7-0472/2012

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0463/2012

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

9. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)

 

+

 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B7-0463/2012

 

S&D

 

 

B7-0464/2012

 

ECR

 

 

B7-0465/2012

 

Verts/ALE

 

 

B7-0466/2012

 

PPE

 

 

B7-0471/2012

 

ALDE

 

 

B7-0472/2012

 

GUE/NGL

 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ECR:

9. bek.

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „- annak teljes eltörlése felé tett első lépésként -”

2. rész

:

a fenti szövegrész

Egyéb

Jacek Saryusz-Wolski (PPE képviselőcsoport) és Elżbieta Lukacijewska (PPE képviselőcsoport) szintén aláírták a B7-0466/2012. számú állásfoglalásra irányuló indítványt.

12.   Választások Grúziában

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012, B7-0474/2012

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B7-0467/2012

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)

 

+

 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B7-0467/2012

 

Verts/ALE

 

 

B7-0468/2012

 

PPE

 

 

B7-0469/2012

 

ECR

 

 

B7-0470/2012

 

S&D

 

 

B7-0473/2012

 

ALDE

 

 

B7-0474/2012

 

GUE/NGL

 

 

Egyéb

Elżbieta Lukacijewska (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta a B7-0468/2012. számú állásfoglalási indítványt.


2012. október 26., péntek
II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

1.   A7-0297/2012 - Erminia Mazzoni - Egyetlen szavazás

Mellette: 499

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Allam, Belder, Cymański, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Paška, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Ellene: 10

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

NI: Nattrass

Tartózkodás: 17

ECR: Strejček

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Mélenchon

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

2.   A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 1/2

Mellette: 376

ALDE: Bilbao Barandica, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Nicolai, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Skylakakis, Takkula, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Salavrakos, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

NI: Martin, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Flašíková Beňová, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Gualtieri, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Göncz, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kalfin, Kirilov, Ludvigsson, Masip Hidalgo, Maňka, Merkies, Milana, Moreira, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pașcu, Perello Rodriguez, Poc, Prendergast, Prodi, Riera Madurell, Romero López, Rouček, Schaldemose, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tănăsescu, Ulvskog, Vigenin, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Auken, Durant

Ellene: 142

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, Duff, Gallagher, Lepage, Ludford, Lyon, Newton Dunn, Schaake, Taylor Rebecca, Vattimo, Watson

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar

S&D: Alves, Arlacchi, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Correia de Campos, Costa, Cottigny, Ertug, Fajon, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Glante, Groote, Guillaume, Honeyball, Kadenbach, Lange, Leichtfried, Leinen, Martin David, McAvan, McCarthy, Pargneaux, Regner, Rodust, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Tirolien, Toia, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Willmott

Verts/ALE: Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Tartózkodás: 6

NI: Claeys, Nattrass, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

S&D: Sehnalová

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene : Hans-Peter Martin

3.   A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 2

Mellette: 183

ALDE: Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Jäätteenmäki, Kacin, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Newton Dunn, Rinaldi, Schaake, Taylor Rebecca, Theurer, Uggias, Vattimo, Watson, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Matias, Scholz

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Bendtsen, Feio, Hankiss, Oomen-Ruijten, Pietikäinen, Siekierski, Wortmann-Kool, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Berman, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Christensen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, De Angelis, De Castro, El Khadraoui, Ferreira Elisa, Geringer de Oedenberg, Gomes, Honeyball, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Merkies, Nilsson, Obiols, Paleckis, Perello Rodriguez, Poc, Riera Madurell, Romero López, Schaldemose, Serracchiani, Simpson, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Sârbu, Thomsen, Ulvskog, Willmott

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Ellene: 320

ALDE: Aylward, Bearder, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Skylakakis, Takkula, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström

ECR: Muscardini

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bufton, Clark, Helmer, Paška, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Hénin, Le Hyaric, Mélenchon, Omarjee

NI: Martin, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Balčytis, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Childers, Cofferati, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Göncz, Iotova, Ivan, Kalfin, Kirilov, Lange, Leinen, Maňka, Milana, Mynář, Neuser, Neveďalová, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pittella, Prendergast, Prodi, Rodust, Rouček, Simon, Steinruck, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tirolien, Tănăsescu, Vergnaud, Vigenin, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Tartózkodás: 21

ALDE: Krahmer

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Lösing, Maštálka, Murphy, Ransdorf, Rubiks, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Kovács, Nattrass

S&D: Kadenbach, Leichtfried, Moreira, Regner, Sehnalová, Weidenholzer

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Catherine Bearder, Hans-Peter Martin

4.   A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 5/1

Mellette: 478

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Muscardini

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Marine, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Ellene: 39

ECR: Bielan, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Włosowicz, Ziobro

S&D: Falbr

Tartózkodás: 10

EFD: Allam, Paška

GUE/NGL: Angourakis, Le Hyaric, Mélenchon, Triantaphyllides

NI: Nattrass, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

5.   A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 5/2

Mellette: 376

ALDE: Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Goerens, Goulard, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

NI: Brons, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cercas, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Simon, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Andersdotter

Ellene: 119

ALDE: Bowles, Davies, Duff, Gerbrandy, Griesbeck, Ludford, Lyon, Newton Dunn, Taylor Rebecca, Watson, in 't Veld

ECR: Bielan, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Omarjee

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stoyanov Dimitar

S&D: Caronna, Honeyball, Martin David, McAvan, McCarthy, Serracchiani, Simpson, Skinner, Stihler, Susta, Willmott

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Tartózkodás: 27

EFD: Allam, Belder, Paška

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Klute, Kohlíček, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Nattrass, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

S&D: Costa, Toia

6.   A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 6

Mellette: 409

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Campbell Bannerman, Chichester

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Rubiks

NI: Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Bratkowski, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Lamberts

Ellene: 82

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

NI: Brons, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Nattrass, Obermayr, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Langen

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Tartózkodás: 24

ECR: Muscardini

EFD: Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Claeys

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Danuta Maria Hübner, Franz Obermayr

7.   A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 7

Mellette: 407

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Händel

NI: Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Ellene: 108

ALDE: Vattimo

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ferreira João, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Tartózkodás: 9

ECR: Muscardini

EFD: Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis

NI: Brons, Claeys, Nattrass, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

8.   A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 8

Mellette: 441

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Girling, Gróbarczyk, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Ransdorf

NI: Claeys, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Ellene: 58

ALDE: Ries

ECR: Harbour

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

GUE/NGL: Anderson, Liotard

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Stoyanov Dimitar

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Tartózkodás: 26

ALDE: Vattimo

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Nattrass, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Malcolm Harbour

9.   A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 4

Mellette: 494

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Liotard

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Ellene: 8

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

NI: Brons

Verts/ALE: Durant

Tartózkodás: 26

ALDE: Vattimo

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Nattrass, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

10.   A7-0306/2012 - Markus Ferber - Mód.: 3

Mellette: 197

ALDE: Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, Duff, Gallagher, Goulard, Griesbeck, Harkin, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Newton Dunn, Ojuland, Rohde, Taylor Rebecca, Theurer, Tremosa i Balcells, Vattimo, Verhofstadt, Watson

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Bartolozzi, Daul, Gardini, Higgins, Iturgaiz Angulo, Járóka, Kelly, Kovatchev, Macovei, Mazzoni, McGuinness, Mitchell, Motti, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Wałęsa

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Berman, Bullmann, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Danellis, De Angelis, El Khadraoui, Ertug, Fajon, Falbr, Fleckenstein, Geier, Glante, Gomes, Groote, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Leichtfried, Leinen, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Merkies, Neuser, Neveďalová, Obiols, Paleckis, Papadopoulou, Pargneaux, Perello Rodriguez, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Ellene: 320

ALDE: Aylward, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Gerbrandy, Goerens, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Løkkegaard, Meissner, Michel, Nicolai, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

NI: Brons, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Melo, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Balčytis, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Cofferati, Correia de Campos, Crețu, Cuschieri, Cutaș, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, Enciu, Flašíková Beňová, García-Hierro Caraballo, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gualtieri, Göncz, Iotova, Kalfin, Kirilov, Lange, Ludvigsson, Maňka, Milana, Moreira, Mynář, Nilsson, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pașcu, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Sehnalová, Swoboda, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Zemke, Țicău

Tartózkodás: 11

EFD: Belder, Messerschmidt, Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Hénin, Le Hyaric, Mélenchon, Omarjee, Triantaphyllides

NI: Nattrass

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Alyn Smith

Ellene : Andrey Kovatchev, Alexander Graf Lambsdorff, Hubert Pirker

11.   A7-0306/2012 - Markus Ferber - Módosított javaslat

Mellette: 495

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Takkula, Taylor Rebecca, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Klute

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Ellene: 15

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Hénin, Mélenchon, Omarjee, Triantaphyllides, Zuber

NI: Brons, Kovács, Nattrass

Tartózkodás: 19

EFD: Allam

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Händel, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Zimmer

NI: Stassen, Zijlstra, van der Kammen

12.   A7-0303/2012 - Markus Ferber - Módosított javaslat

Mellette: 497

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Ellene: 20

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Hénin, Le Hyaric, Mélenchon, Omarjee, Triantaphyllides, Zuber

NI: Brons, Kovács, Nattrass, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Kammen

Tartózkodás: 17

ALDE: Vattimo

EFD: Allam

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Zimmer

NI: Ehrenhauser

13.   A7-0312/2012 - Jean-Paul Gauzès - Mód.: 3

Mellette: 189

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Goerens, Kacin, Lepage, Skylakakis, Theurer

EFD: Tzavela

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Vadim Tudor

PPE: Arias Echeverría, Giannakou, Járóka, Kratsa-Tsagaropoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Poupakis, Tsoukalas

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Ellene: 328

ALDE: Aylward, Bearder, Bennion, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Nattrass, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

Verts/ALE: Lövin, Schlyter

Tartózkodás: 12

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer, Imbrasas, Salavrakos, Vanhecke

NI: Claeys, Martin Hans-Peter

S&D: Skinner, Susta

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Georgios Koumoutsakos

Ellene : Sharon Bowles, Rainer Wieland

14.   A7-0312/2012 - Jean-Paul Gauzès - Mód.: 16

Mellette: 193

ALDE: Bennahmias, Vattimo

EFD: Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Händel, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Ransdorf, Rubiks, Triantaphyllides, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Fjellner, Ibrisagic, Kósa, Papastamkos, Poupakis, Svensson

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pittella, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Ellene: 320

ALDE: Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Ferreira, Hénin, Mélenchon, Omarjee, Scholz, Zuber

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

Tartózkodás: 6

EFD: Imbrasas, Salavrakos

GUE/NGL: Angourakis, Kohlíček

PPE: Koumoutsakos

S&D: Susta

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene : Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic, Alf Svensson

15.   A7-0312/2012 - Jean-Paul Gauzès - Mód.: 2

Mellette: 221

ALDE: Johansson, Løkkegaard, Rochefort, Skylakakis, Vajgl, Vattimo, Werthmann

EFD: Allam, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Händel, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Stadler, Stassen, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Papanikolaou, Papastamkos, Poupakis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Ellene: 293

ALDE: Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Belder, Cymański, Kurski, Messerschmidt, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis

NI: Claeys, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Simon

Tartózkodás: 15

ALDE: Bennahmias, Lepage

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer, Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Ferreira, Hénin, Kohlíček, Omarjee, Zuber

S&D: Susta

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Christofer Fjellner, Peter Simon, Alf Svensson

Ellene : Morten Løkkegaard

Tartózkodás : Georgios Koumoutsakos

16.   A7-0312/2012 - Jean-Paul Gauzès - Állásfoglalás

Mellette: 430

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Muscardini

EFD: Salavrakos, Tzavela

NI: Ehrenhauser, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Turunen, Zéribi

Ellene: 90

ALDE: Vattimo

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Verts/ALE: Giegold

Tartózkodás: 8

EFD: Imbrasas, Ziobro

NI: Martin

PPE: Essayah

Verts/ALE: Lövin, Romeva i Rueda, Schlyter, Tavares

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Sven Giegold, Claude Turmes

17.   B7-0461/2012 - Mód.: 10

Mellette: 40

EFD: Allam, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Zimmer

NI: Nattrass, Vadim Tudor

S&D: Berman, Costa, Jørgensen

Verts/ALE: Andersdotter, Durant, Schroedter, Staes, Tavares

Ellene: 426

ALDE: Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Belder, Cymański, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Paška, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Bové

Tartózkodás: 51

ECR: Rosbach

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

GUE/NGL: Ferreira, Triantaphyllides, Zuber

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter

S&D: Attard-Montalto, Poc, Susta

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Eickhout, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schulz Werner, Smith, Tarand, Taylor Keith, Turmes, Turunen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene : Dan Jørgensen