27.3.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 78/562


(2004/C 78 E/0597)

SKRIFTLIG FRÅGA E-3482/03

från Richard Corbett (PSE) till kommissionen

(24 november 2003)

Ämne:   Sekretesskydd (legal privilege) av dokument mellan företag och deras advokatbyråer

Anser kommissionen att korrespondens mellan företag och deras advokatbyråer omfattas av sekretesskydd i kartellärenden?

Om så är fallet, vad kan man göra för att hindra företag från att planera karteller via sina advokater i syfte att undgå upptäckt?

Svar från Mario Monti på kommissionens vägnar

(8 januari 2004)

Kommissionen erkänner till fullo att korrespondens mellan företag och deras juridiska ombud omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. Detta är i enlighet med EG-domstolens och förstainstansrättens praxis, där också förutsättningarna för en sådan tystnadsplikt anges. Enligt rättspraxis omfattas sålunda skriftlig kommunikation mellan advokat och klient av tystnadsplikt under förutsättning dels att den äger rum som ett led i försvaret av klienten och i dennes intresse, dels att det är fråga om en oberoende jurist — han får alltså inte vara knuten till klienten genom ett anställningsförhållande.

Den andra delen av parlamentsledamotens fråga är något som kommissionen lägger mycket stor vikt vid, eftersom den gäller det effektiva genomförandet av artikel 81 i EG-fördraget. Domstolens praxis innehåller villkor som syftar till att hindra företagen från att missbruka tystnadsplikten. Vad som skyddas är alltså enbart skriftväxling som syftar till att söka råd hos advokaten i egenskap av försvarare.