18.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 164/1


ODPORÚČANIE RADY

z 31. mája 2007

o prevencii úrazov a zvyšovaní bezpečnosti

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 164/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhý pododsek jej článku 152 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V Spoločenstve každoročne zomrie približne 235 000 občanov následkom nehody alebo násilia. Úrazy sú po srdcovo-cievnych ochoreniach, rakovine a ochoreniach dýchacieho ústrojenstva štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí v členských štátoch.

(2)

U detí, dospievajúcich a mladých dospelých sú úrazy hlavnou príčinou úmrtí.

(3)

Mnohí, ktorí prežili ťažké úrazy, trpia celoživotnými následkami. Nehody a úrazy sú hlavnou príčinou trvalého zdravotného postihnutia mladších ľudí, ktorých v podstatnej miere a zväčša zbytočne oberajú o roky života, ktoré mohli prežiť v dobrom zdravotnom stave.

(4)

V priemere sú úrazy príčinou okolo 6,8 milióna hospitalizácií, čo predstavuje 11 % všetkých hospitalizácií v Európskej únii.

(5)

Úrazy predstavujú obrovské finančné zaťaženie systémov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, zapríčiňujú 20 % práceneschopností a sú hlavným činiteľom zníženej produktivity.

(6)

Riziko úrazu je v rámci členských štátov, ako aj spoločenských skupín rozložené nerovnomerne; rovnako sa líši aj podľa veku a pohlavia. Riziko úmrtia z dôvodu úrazu je päťkrát vyššie v členských štátoch s najvyššou mierou úrazov ako v tých, ktoré majú najnižšiu mieru úrazov.

(7)

Na rozdiel od mnohých iných príčin, ktoré vedú k chorobám alebo predčasnej smrti, úrazom možno predchádzať, ak zvýšime bezpečnosť prostredia, v ktorom žijeme, výrobkov a služieb, ktoré využívame. Existujú dostatočné dôkazy o účinnosti opatrení na predchádzanie nehodám, ktoré sa ešte stále v rámci Spoločenstva neuplatňujú bežne.

(8)

Väčšina týchto opatrení sa osvedčila ako nákladovo efektívna, pretože prínosy prevencie pre systémy zdravotníctva často mnohonásobne presahujú náklady na následný zásah.

(9)

Malo by sa pokračovať v dosahovaní významného pokroku v množstve oblastí s bezpečnostnými rizikami ako sú doprava alebo pracovisko. Okrem toho by sa mala venovať pozornosť ďalším oblastiam, ako sú úrazy, ku ktorým dochádza v domácom prostredí, vo voľnom čase a pri športe a prevencia úrazov detí a starších občanov, ktorým sa doteraz venovala menšia pozornosť.

(10)

Treba tiež prihliadať na prepojenie medzi konzumáciou alkoholu a drog a počtom úrazov a nehôd, ako aj na úmyselne zavinené úrazy, najmä domáce násilie na ženách a deťoch.

(11)

Zdá sa byť preto nevyhnutné, aby sa zlepšilo využívanie existujúcich údajov a prípadne aby sa vyvinul mechanizmus sledovania a vykazovania úrazov, prostredníctvom ktorého by sa mohol dosiahnuť koordinovaný prístup členských štátov k tvorbe a zavádzaniu národných politík v oblasti prevencie úrazov, ktorý by zahŕňal aj výmenu najlepších postupov. Takýto mechanizmus by sa mohol vytvoriť v rámci programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2), nástupníckych programov a ďalších príslušných programov Spoločenstva a mal by sa vybudovať na základe reprezentatívnych národných nástrojov na sledovanie a vykazovanie úrazov, ktoré treba vytvoriť tak, že budú navzájom prepojené a budú sa dopĺňať.

(12)

V záujme efektívneho využívania zdrojov programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a iných príslušných programov Spoločenstva a v záujme čo najefektívnejšieho prístupu k prevencii úrazov sa vymedzili tieto prioritné oblasti: bezpečnosť detí a dospievajúcich, bezpečnosť starších občanov, bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky, prevencia úrazov pri športe a oddychu, prevencia úrazov zapríčinených výrobkami alebo službami, prevencia sebapoškodzovania a prevencia násilia, najmä domáceho násilia na ženách a deťoch. Tieto prioritné oblasti boli vymedzené s ohľadom na spoločenský dosah úrazov (počet prípadov a závažnosť úrazov), dôkazy o efektívnosti zásahov a možnosť úspešnej realizácie v členských štátoch,

TÝMTO ODPORÚČA:

Členské štáty by v záujme dosiahnutia vyššej úrovne verejného zdravia mali:

1.

zlepšiť využívanie existujúcich údajov a prípadne vyvinúť reprezentatívne nástroje na sledovanie a vykazovanie úrazov, ktoré by poskytli informácie porovnateľného druhu a dovolili sledovať vývoj v rizikách úrazov a účinky preventívnych opatrení v priebehu určitého časového obdobia, ako aj posúdiť potrebu ďalších iniciatív v oblasti bezpečnosti výrobkov, služieb a v ďalších oblastiach;

2.

ako prevenciu pred úrazmi a nehodami vytvoriť vnútroštátne plány alebo rovnocenné opatrenia vrátane zvyšovania povedomia verejnosti o bezpečnostných problémoch. Takéto plány a opatrenia by mali podnietiť a podporovať medzirezortnú a medzinárodnú spoluprácu a mali by efektívne využívať možnosti na financovanie preventívnych činností a zvyšovania bezpečnosti. Pri ich realizácii treba zvlášť venovať pozornosť aspektom rodovej rovnosti a zraniteľným skupinám, ako sú deti, starší občania, zdravotne postihnuté osoby, zraniteľní účastníci cestnej premávky, a rovnako úrazom pri športe a oddychu, úrazom zapríčineným výrobkami alebo službami, násiliu a sebapoškodzovaniu;

3.

podporovať zavádzanie prevencie úrazov a zvyšovania bezpečnosti v školách a pri príprave zdravotníckych a iných pracovníkov, aby tieto skupiny boli spôsobilými účastníkmi a poradcami pri prevencii úrazov.

TÝMTO VYZÝVA KOMISIU, ABY:

1.

zbierala, spracovávala a poskytovala informácie o úrazoch v Spoločenstve na podklade národných nástrojov na sledovanie úrazov;

2.

uľahčovala výmenu informácií o osvedčených postupoch a politických opatreniach vo vyznačených prioritných oblastiach, ako aj šírenie informácií pre príslušné zainteresované strany;

3.

podporovala členské štáty v uvádzaní poznatkov o úrazovej prevencii do odbornej prípravy zdravotníckych a iných pracovníkov;

4.

uskutočňovala opatrenia Spoločenstva uvedené vyššie zo zdrojov, ktoré stanovuje program Spoločenstva v oblasti verejného zdravia, nástupnícke programy, všeobecný systém financovania opatrení Spoločenstva na podporu spotrebiteľskej politiky (3), rámcový program v oblasti výskumu (4) a iné príslušné programy Spoločenstva;

5.

štyri roky po prijatí tohto odporúčania vypracovala hodnotiacu správu s cieľom posúdiť účinnosť navrhovaných opatrení a zhodnotiť potrebu ďalších opatrení.

V Bruseli 31. mája 2007

Za Radu

F. MÜNTEFERING

predseda


(1)  Ešte neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008), (Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 20/2004/ES z 8. decembra 2003, ktorým sa stanovuje všeobecný systém financovania opatrení Spoločenstva na podporu spotrebiteľskej politiky na roky 2004 až 2007, (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa týka šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností prispievajúcich k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006), (Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1).