18.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 164/1


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 31 май 2007 година

относно предпазването от наранявания и насърчаването на безопасността

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 164/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 152, параграф 4, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Ежегодно около 235 000 граждани на Общността загиват в резултат на злополука или насилие. Нараняванията са четвъртата по честота причина за смърт в държавите-членки след сърдечно-съдовите заболявания, рака и заболяванията на дихателната система.

(2)

Злополуките и нараняванията са водеща причина за смъртта при деца, юноши и млади хора.

(3)

Мнозина оцелели при тежки наранявания страдат от доживотни увреждания. Злополуките и нараняванията са главна причина за хронични увреждания при млади хора, водещи до значителна и до голяма степен предотвратима загуба на години от живота, прекарани в добро здравословно състояние.

(4)

Нараняванията водят средно до около 6,8 милиона постъпвания в болница, които съставляват 11 % от всички постъпвания в болница в Европейския съюз.

(5)

Нараняванията поставят огромен финансов товар върху системите на здравеопазване и социално осигуряване, като стават причина за около 20 % от отпуските по болест и съставляват основен фактор за намаляването на производителността.

(6)

Рискът от нараняване е разпределен неравномерно между държавите-членки и социалните групи, като варира също и по възраст и полова принадлежност. Рискът от смърт вследствие на нараняване е пет пъти по-голям в държавите-членки с най-висок процент наранявания, отколкото в държавите-членки с най-нисък процент.

(7)

За разлика от много други причини на заболяване или преждевременна смърт, нараняванията са предотвратими, като направим по-безопасна своята жизнена среда и продуктите и услугите, които използваме. Има изобилие от доказателства за ефективността на мерките за предотвратяване на злополуки, които все още не се прилагат масово в цялата Общност.

(8)

Повечето от тези мерки са доказали своята рентабилност, тъй като в системите на здравеопазване ползата от профилактиката често пъти надвишава неколкократно стойността на интервенцията.

(9)

Значителният напредък, който е бил постигнат в редица области на безопасността като движението по пътищата или работното място, следва да бъде продължен. В допълнение, вниманието следва да бъде насочено към други области, които досега са били обхванати в доста по-малка степен, например домът, свободното време и спортът, злополуките и предпазването на децата и възрастните хора.

(10)

Следва да се обърне внимание и на връзката между употребата на алкохол и наркотици и броя на нараняванията и злополуките, както и на умишлено нанесените наранявания, по-специално домашното насилие срещу жени и деца.

(11)

Затова е необходимо да се използват по-добре наличните данни и да се разработи, където е подходящо, механизъм за наблюдение и докладване на нараняванията, който да гарантира координиран подход във всички държави-членки към изработването и въвеждането на национални политики за предотвратяване на нараняванията, включително обмен на най-добри практики. Подобен механизъм би могъл да се разработи в рамките на общностната програма за обществено здраве (2), на всяка последваща програма и всякакви други подходящи програми на Общността, и следва да бъде изграден на основата на представителни национални инструменти за наблюдение и докладване на нараняванията, разработени последователно и допълващи се взаимно.

(12)

За да се оползотворят ресурсите на общностната програма за обществено здраве и на всякакви други релевантни програми на Общността, както и за да се подходи най-ефективно към въпроса за предотвратяване на нараняванията, са определени приоритетни области: безопасност на децата и юношите, безопасност на възрастните граждани, безопасност на уязвимите участници в движението по пътищата, предотвратяване на травмите в спорта и свободното време, предотвратяване на наранявания, причинени от продукти и услуги, предотвратяване на самонараняванията и на насилието, по-специално на домашното насилие срещу жени и деца. Тези приоритетни области са определени, имайки предвид социалното въздействие на нараняванията, по-точно техния брой и сериозност, данните относно ефективността на интервенциите и целесъобразността на успешното им осъществяване в държавите-членки,

ПРЕПОРЪЧВА СЛЕДНОТО:

С оглед на осигуряването на високо равнище на обществено здраве, държавите-членки следва:

(1)

Да използват по-добре наличните данни и да разработят, където е подходящо, представителни инструменти за наблюдение и докладване на нараняванията с оглед на събиране на съпоставима информация, проследяване на развитието на рисковете от нараняване и ефекта от мерките за предпазване във времето, както и с оглед на оценка на потребностите от въвеждане на допълнителни инициативи за безопасност на продуктите и услугите в други области.

(2)

Да изработят национални планове или еквивалентни мерки, включително привличане на общественото внимание към въпросите на безопасността, с оглед на предотвратяване на злополуките и нараняванията. Подобни планове и мерки следва да породят и поощрят междуведомствено и международно сътрудничество и ефективно използване на възможностите за финансиране на превантивни дейности и насърчаване на безопасността. При осъществяването им следва да се обърне особено внимание на аспекта на равнопоставеност между половете, както и на уязвими групи като децата, възрастните, хората с увреждания, уязвимите участници в движението по пътищата, травмите в спорта и свободното време, нараняванията, причинени от продукти и услуги, насилието и самонараняването.

(3)

Да насърчат въвеждането на предпазването от наранявания и подобряването на безопасността в училищата и в обучението на заетите в здравеопазването и в други професии, така че тези групи да играят ролята на компетентни участници и съветници в областта на предотвратяването на наранявания.

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

(1)

Да събере, обработи и докладва информацията за нараняванията в Общността като цяло въз основа на националните инструменти за наблюдение.

(2)

Да улеснява обмена на информация за добрите практики и за политическите действия в очертаните приоритетни области, както и разпространяването на информация до съответните заинтересовани страни.

(3)

Да подпомага държавите-членки при въвеждането на знанията по предотвратяване на наранявания в обучението на заетите в здравеопазването и други професии.

(4)

Да осъществява гореописаните дейности на Общността, като използва ресурсите, предвидени в програмата за общественото здраве и последващи програми, общата рамка за финансиране на дейността на Общността в подкрепа на политиката за потребителите (3), рамковата програма за научни изследвания (4) и всякакви други подходящи програми на Общността.

(5)

Да състави доклад за оценка четири години след приемането на настоящата препоръка, за да определи дали предложените мерки действат ефективно, и да направи оценка на необходимостта от по-нататъшни действия.

Съставено в Брюксел на 31 май 2007 година.

За Съвета

Председател

F. MÜNTEFERING


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за приемане на програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003-2008 г.) (ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1).

(3)  Решение № 20/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 декември 2003 г. за установяване на обща рамка за финансиране на дейността на Общността в подкрепа на политиката за потребителите за периода 2004-2007 г. (OВ L 5, 9.1.2004 г., стp. 1).

(4)  Решение № 1513/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. относно шестата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрации, допринасяща за създаването на Европейско изследователско пространство и иновации (2002-2006 г.) (OВ L 232, 29.8.2002 г., стp. 1).