18.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/57


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 102/2019

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2019/1232]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/544 z 3. apríla 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/2031, ktorým sa na obmedzený čas určuje, že regulačný rámec uplatniteľný na centrálne protistrany v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska je rovnocenný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe IX k Dohode o EHP sa v bode 31bcaw [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2031] dopĺňa tento text:

„, zmenená týmto právnym predpisom:

32019 D 0544: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/544 z 3. apríla 2019 (Ú. v. EÚ L 95, 4.4.2019, s. 9).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/544 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. apríla 2019 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 4.4.2019, s. 9.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.