16.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 339/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8209 — GLM/Multico/Toray Group/TTC/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 339/14)

1.

На 9 септември 2016 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия PT. Gapura Liqua Mandiri („GLM“, Индонезия), Multico Infracore Holdings Pte Ltd. („Multico“, Сингапур), Toray Industries, Inc. („Toray Group“, Япония) и Toyota Tsusho Corporation („TTC“, Япония) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие PT. Gapura Liqua Solutions („GLS“, Индонезия), новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие, посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие GLM: решения в областта на водоснабдяването, включително процеси за пречистване на отпадъчни води, модернизиране, услуги по рециклиране и оползотворяване;

—   за предприятие Multico: дистрибуцията на тежко оборудване, двигатели и части, които се използват в различни сектори като строителството, селското стопанство, нефтодобива и газодобива и възобновяемите енергийни източници;

—   за предприятие Toray Group: производство и продажба на химикали за различни приложения;

—   за предприятие TTC: търговия в световен мащаб в различни сектори, включително с метали, автомобили, въздухоплавателни средства, химикали и електроника;

—   за предприятие GLS: продажба, инсталиране и поддръжка на системи за водоснабдяване и други услуги по пречистване на водите, с акцент върху пазара Индонезия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисия по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на M.8209 — GLM/Multico/Toray Group/TTC/JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.