1.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/5


Tribunalens dom av den 17 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mot domstolen

(Mål T-447/10) (1)

(Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Tillhandahållande av tjänster avseende underhåll, utveckling och stöd för datorapplikationer - Beslut genom vilket sökandens anbud förkastas och en annan anbudsgivare tilldelas kontrakt - Urvalskriterier - Tilldelningskriterier - Motiveringsskyldighet - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

2012/C 373/08

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: advokaterna N. Korogiannakis och M. Dermitzakis)

Svarande: Europeiska unionens domstol (ombud: T. Lefèvre)

Saken

Talan om dels upphävande av domstolens beslut av den 12 juli 2010 att förkasta sökandens anbud beträffande posterna nr 1 och 2 i anbudsförfarandet CJ 7/09 av den 11 november 2009 beträffande underhåll, utveckling och stöd för datorapplikationer (EUT 2009, S 217-312293), och av alla andra beslut hänförliga till domstolen, däribland beslutet att tilldela de godkända anbudsgivare respektive kontrakt, dels skadestånd

Domslut

1.

Europeiska unionens domstols beslut av den 12 juli 2012, genom vilket de anbud som avgetts av Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE i anbudsförfarandet CJ 7/09 av den 11 november 2009 beträffande underhåll, utveckling och stöd för datorapplikationer (EUT 2009, S 217-312293) förkastas och genom vilket andra anbudsgivare tilldelas kontrakten, upphävs.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska unionens domstol ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 346, 18.12.2010.