1.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 373/5


Wyrok Sądu z dnia 17 października 2012 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa T-447/10) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa - Świadczenie usług w zakresie utrzymywania, rozwoju i wspierania aplikacji informatycznych - Odrzucenie ofert skarżącej i udzielenie zamówień innemu oferentowi - Kryteria wyboru - Kryteria udzielania zamówienia - Obowiązek uzasadnienia - Odpowiedzialność pozaumowna)

2012/C 373/08

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci N. Korogiannakis i M. Dermitzakis)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przedstawiciel: T. Lefèvre, pełnomocnik)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2010 r. o odrzuceniu ofert złożonych przez skarżącą w ramach części nr 1 i 2 przetargu CJ 7/09, z dnia 11 listopada 2009 r., na świadczenie usług w zakresie utrzymywania, rozwoju i wspierania aplikacji informatycznych (Dz.U. 2009, S 217-312293), jak również wszelkich innych związanych z nią decyzji Trybunału Sprawiedliwości, w tym decyzji o udzieleniu odnośnych zamówień innym oferentom, a po drugie, żądanie zasądzenia odszkodowania.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2010 r. o odrzuceniu ofert złożonych przez Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE w przetargu CJ 7/09, z dnia 11 listopada 2009 r., na świadczenie usług w zakresie utrzymywania, rozwoju i wsparcia aplikacji informatycznych i o udzieleniu zamówień innym oferentom.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Trybunał Sprawiedliwości zostaje obciążony kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 346 z 18.12.2010.