1.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 373/5


Решение на Общия съд от 17 октомври 2012 г. — Evropaïki Dynamiki/Съд

(Дело T-447/10) (1)

(Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Извършване на услуги за поддръжка, развитие и техническа помощ относно компютърни програми - Отхвърляне на офертите на жалбоподателя и възлагане на обществените поръчки на друг оферент - Критерии за подбор - Критерии за възлагане - Задължение за мотивиране - Извъндоговорна отговорност)

2012/C 373/08

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Атина, Гърция) (представители: N. Korogiannakis и M. Dermitzakis, avocats)

Ответник: Съд на Европейския съюз (представител: T. Lefèvre)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решението на Съда от 12 юли 2010 г., с което са отхвърлени офертите на жалбоподателя за партиди № 1 и 2 от обществена поръчка CJ 7/09 от 11 ноември 2009 г. за поддръжка, развитие и техническа помощ относно компютърни програми (ОВ 2009, S 217-312293), както и всички останали решения на Съда, свързани с него, включително решението да се възложат съответните обществени поръчки на определените за изпълнители оференти и, от друга страна, искане за обезщетение

Диспозитив

1.

Отменя решението на Съда на Европейския съюз от 12 юли 2010 г. за отхвърляне на офертите, подадени от Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, в рамките на процедура за възлагане на обществени поръчки CJ 7/09 от 11 ноември 2009 г. за поддръжка, развитие и техническа помощ относно компютърни програми и за възлагане на обществените поръчки на други оференти.

2.

Отхвърля жалбата в останалата част.

3.

Осъжда Съда да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 346, 18.12.2010 г.