23.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 142/35


Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Köln (Tyskland) den 13 februari 2018 – Klaus Manuel Maria Brisch

(Mål C-102/18)

(2018/C 142/46)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Köln

Part i det nationella målet

Klagande: Klaus Manuel Maria Brisch

Tolkningsfrågan

Är det vid ansökan om ett europeiskt arvsintyg enligt artikel 65.2 i arvsförordningen (1) obligatoriskt att använda formulär IV (bilaga 4) enligt artikel 1.4 i genomförandeförordningen (2), vilket utarbetats i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 81.2 i arvsförordningen, eller är det fråga om en fakultativ bestämmelse?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (EUT L 201, 2012, s. 107).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1329/2014 av den 9 december 2014 om införande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (EUT L 359, 2014, s. 30).