23.2.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 45/133


Skambju tal-kwoti tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra ***I

P6_TA(2008)0610

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Diċembru 2008 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-titjib u l-estensjoni tas-sistema tal-UE għall-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra (COM(2008)0016 — C6-0043/2008 — 2008/0013(COD))

(2010/C 45 E/42)

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2008)0016),

wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0043/2008),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0406/2008),

1.   Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.   Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.   Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni annessi ma' din ir-riżoluzzjoni;

4.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


P6_TC1-COD(2008)0013

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-17 ta' Diċembru 2008 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-titjib u l-estensjoni tal-iskema Komunitarja għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel mal-att leġiżlattiv finali, d-Direttiva 2009/29/KE.)


ANNESS

DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 10(3) dwar l-użu ta' dħul miksub mill-irkant tal-kwoti

Bejn l-2013 u l-2016, l-Istati Membri jistgħu wkoll jużaw id-dħul miksub mill-irkant ta' kwoti biex jappoġġjaw il-kostruzzjoni ta' installazzjonijiet tal-elettriku effiċjenti ħafna fl-użu tagħhom ta' enerġija, inklużi stallazzjonijiet tal-elettriku ġodda li jkunu “CCS-ready”. Għall-installazzjonijiet ġodda li jkollhom livell ta' effiċjenza ogħla minn dak ta' stallazzjoni tal-elettriku skont l-Anness 1 mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Diċembru 2006 (2007/74/KE) (1) l-Istati Membri jistgħu joħorġu sa 15 % tal-ispejjeż totali tal-investiment għal stallazzjoni ġdida li tkun “CCS-ready”.

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 10a(4a) dwar il-linji gwida Komunitarji għal għajuna statali għall-ħarsien tal-ambjent u s-sistema tal-UE għall-iskambju ta' kwoti

L-Istati Membri jistgħu jirritjenu li huwa neċessarju li jkun hemm kumpens temporanju lil ċerti stallazzjonijiet għall-ispejjeż ta' CO2 li jiġu trasferiti fil-prezzijiet tal-elettriku, jekk l-ispejjeż tas- CO2 ikunu jistgħu b'xi mod ieħor jesponuhom għal riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Fin-nuqqas ta' ftehima internazzjonali, il-Kummissjoni tieħu l-impenn li, wara konsultazzjoni mal-Istati Membri, timmodifika l-linji gwida dwar l-għajnuna statali għall-ħarsien tal-ambjent sa tmiem l-2010 sabiex tiġi stabbilita dispożizzjoni dettaljata li permezz tagħha Stat Membru jkun jista' jagħti għajnuna statali għal dan il-għan. Id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu konformi mal-prinċipji hekk kif jidhru fid-dokument tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 (Anness 2 15713/1/08).


(1)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi valuri ta' referenza għal effiċjenza armonizzata għal produzzjoni separata tal-elettriku u tat-tisħinb'applikazzjoni tad-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata fid-dokument numru C(2006) 6817).