29.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/2


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/662

z dne 1. aprila 2016

o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2017, 2018 in 2019 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter za oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 29(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1213/2008 (2) je bil uveden prvi usklajeni večletni nadzorni program Skupnosti za leta 2009, 2010 in 2011. Navedeni program se je nadaljeval na podlagi nadaljnjih uredb Komisije. Zadnja je bila Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/595 (3).

(2)

Prehrana prebivalcev Unije je sestavljena iz tridesetih do štiridesetih glavnih živil. Ker se znatne spremembe zaradi uporabe pesticidov pokažejo šele v treh letih, bi bilo treba pesticide v navedenih živilih spremljati v nizih triletnih ciklov, da se omogoči ocena izpostavljenosti potrošnikov in uporabe zakonodaje Unije.

(3)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je predložila znanstveno poročilo o oceni zasnove programa za spremljanje pesticidov. Ugotovila je, da se lahko presežena mejna vrednost nad 1 % oceni s stopnjo napake 0,75 % pri izbiri 683 vzorčnih enot za najmanj 32 različnih živil (4). Zbiranje navedenih vzorcev bi bilo treba porazdeliti med države članice glede na število prebivalcev, pri čemer bi bilo treba za vsak proizvod na leto zbrati najmanj 12 vzorcev.

(4)

Da bi se zagotovila reprezentativnost razpona pesticidov iz programa nadzora za uporabljene pesticide, so se upoštevali analitski rezultati prejšnjih programov uradnega nadzora Unije.

(5)

Smernice za postopke validacije in nadzora kakovosti pri analizi ostankov pesticidov v živilih in krmi so objavljene na spletišču Komisije (5).

(6)

Kadar opredelitev ostanka pesticida vključuje druge aktivne snovi, metabolite, razgradne ali reakcijske produkte, bi bilo treba o navedenih spojinah poročati ločeno, kadar se vsaka meri posamično.

(7)

Države članice, Komisija in Evropska agencija za varnost hrane so se dogovorile o izvedbenih ukrepih, kot je standardni opis vzorca (Standard Sample Description – SSD) (6)  (7) za predložitev rezultatov analize ostankov pesticidov, ki so povezani s predložitvijo informacij držav članic.

(8)

Za postopke vzorčenja bi bilo treba uporabljati Direktivo Komisije 2002/63/ES (8), ki vključuje metode in postopke vzorčenja, ki jih je priporočila Komisija za Codex Alimentarius.

(9)

Oceniti je treba skladnost z mejnimi vrednostmi ostankov za hrano za dojenčke in majhne otroke iz člena 10 Direktive Komisije 2006/141/ES (9) in člena 7 Direktive Komisije 2006/125/ES (10), pri čemer se upoštevajo samo opredelitve ostankov iz Uredbe (ES) št. 396/2005.

(10)

Glede metod za posamezen ostanek lahko države članice izpolnjujejo svoje obveznosti analize tako, da se obrnejo na uradne laboratorije, ki že uporabljajo zahtevane validirane metode.

(11)

Države članice morajo do 31. avgusta vsako leto predložiti informacije za prejšnje koledarsko leto.

(12)

Da bi se izognili vsakršni zmedi zaradi prekrivanja zaporednih večletnih programov, bi bilo treba Uredbo (EU) 2015/595 zaradi pravne varnosti razveljaviti. Vendar bi jo bilo treba še naprej uporabljati za vzorce, testirane leta 2016.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice v letih 2017, 2018 in 2019 odvzamejo in analizirajo vzorce za kombinacije pesticid – proizvod, kakor je določeno v Prilogi I.

Število vzorcev za vsak proizvod, vključno s hrano za dojenčke in majhne otroke ter proizvodi, ki izvirajo iz ekološkega kmetovanja, je določeno v Prilogi II.

Člen 2

1.   Serija za vzorčenje se izbere naključno.

Postopek vzorčenja, vključno s številom enot, mora biti v skladu z Direktivo 2002/63/ES.

2.   Vsi vzorci, vključno s hrano za dojenčke in majhne otroke, se analizirajo za ugotavljanje prisotnosti pesticidov iz Priloge I v skladu z opredelitvami ostankov iz Uredbe (ES) št. 396/2005.

3.   Pri hrani za dojenčke in majhne otroke se ocenijo vzorci proizvodov za takojšnje uživanje ali pripravo po navodilih proizvajalcev, pri čemer se upoštevajo MRL iz direktiv 2006/125/ES in 2006/141/ES. Kadar se takšna hrana lahko zaužije bodisi kot gotov proizvod bodisi kot proizvod za pripravo, se sporočijo rezultati za gotov proizvod.

Člen 3

Države članice predložijo rezultate analize vzorcev, testiranih leta 2017, do 31. avgusta 2018, rezultate analize vzorcev, testiranih leta 2018, do 31. avgusta 2019 in rezultate analize vzorcev, testiranih leta 2019, do 31. avgusta 2020. Navedeni rezultati se predložijo v skladu s standardnim opisom vzorca (SSD).

Kadar opredelitev ostanka pesticida vključuje več spojin (aktivno snov, metabolit in/ali razgradni ali reakcijski produkt), države članice poročajo o rezultatih analize v skladu s celotno opredelitvijo ostanka. Poleg tega se rezultati vseh analitov, ki so vključeni v opredelitev ostanka, predložijo ločeno, kadar se merijo posamično.

Člen 4

Izvedbena uredba (EU) 2015/595 se razveljavi.

Vendar se še naprej uporablja za vzorce, testirane leta 2016.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1213/2008 z dne 5. decembra 2008 o usklajenem večletnem programu Skupnosti za leta 2009, 2010 in 2011 v zvezi z zagotavljanjem skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v in na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (UL L 328, 6.12.2008, str. 9).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/595 z dne 15. aprila 2015 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2016, 2017 in 2018 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (UL L 99, 16.4.2015, str. 7).

(4)  Evropska agencija za varnost hrane; program za spremljanje pesticidov: ocena zasnove. EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Dokument št. SANTE/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf v najnovejši različici.

(6)  Standardni opis vzorca za živila in krmo (EFSA Journal 2010; 8(1):1457).

(7)  Uporaba standardnega opisa vzorca EFSA za sporočanje podatkov o nadzoru ostankov pesticidov v živilih in krmi v skladu z Uredbo (ES) št. 396/2005 (EFSA Journal 2014;12(1):3545).

(8)  Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS (UL L 187, 16.7.2002, str. 30).

(9)  Direktiva Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES (UL L 401, 30.12.2006, str. 1).

(10)  Direktiva Komisije 2006/125/ES z dne 5. decembra 2006 o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke (UL L 339, 6.12.2006, str. 16).


PRILOGA I

Del A: Proizvodi rastlinskega izvora  (1) , ki jih je treba vzorčiti v letih 2017, 2018 in 2019

2017

2018

2019

(a)

(b)

(c)

Pomaranče (2)

Namizno grozdje (2)

Jabolka (2)

Hruške (2)

Banane (2)

Jagode (2)

Kiviji/aktinidije (2)

Grenivke (2)

Breskve, vključno z nektarinami in podobnimi hibridi (2)

Cvetača (2)

Jajčevci (2)

Vino (rdeče ali belo) iz grozdja. (Če specifični faktorji predelave za vino niso na voljo, se lahko uporabi privzeti faktor 1. Države članice morajo sporočiti faktorje predelave vina, uporabljene v „Nacionalnem zbirnem poročilu“.)

Čebula (2)

Brokoli (2)

Solata (2)

Korenje (2)

Melone (2)

Glavnato zelje (2)

Krompir (2)

Gojene gobe (2)

Paradižnik (2)

Fižol (sušen) (2)

Paprika (2)

Špinača (2)

Rženo zrnje (3)

Pšenično zrnje (3)

Rženo zrnje (3)  (4)

Oluščeno riževo zrnje (5)

Deviško oljčno olje (Če specifični faktor predelave olja ni na voljo, se lahko za snovi, topne v maščobi, uporabi privzeti faktor 5, pri čemer je treba upoštevati standardni donos pri proizvodnji oljčnega olja, ki je 20 % pridelka oljk; za snovi, ki niso topne v maščobi, se lahko uporablja privzeti faktor predelave olja 1. Države članice morajo sporočiti faktorje predelave, uporabljene v „Nacionalnem zbirnem poročilu“.)

Ječmenovo zrnje (3)  (6)

Del B: Proizvodi živalskega izvora  (7) , ki jih je treba vzorčiti v letih 2017, 2018 in 2019

2017

2018

2019

(f)

(d)

(e)

Perutninsko maščevje (8)

Goveje maščevje (8)

Kravje mleko (9)

Ovčje maščevje (8)

Kokošja jajca (8)  (10)

Svinjsko maščevje (8)

Del C: Kombinacije pesticid – proizvod, ki jih je treba spremljati v proizvodih rastlinskega izvora ali na njih

 

2017

2018

2019

Opombe

2,4-D

(a)

(b)

(c)

V letu 2017 se analizira le v in na pomarančah, cvetači, riževem zrnju in sušenem fižolu; v letu 2018 v in na grenivkah, namiznem grozdju, jajčevcih in brokoliju; v letu 2019 pa v in na solati, špinači in paradižniku.

2-fenilfenol

(a)

(b)

(c)

 

Abamektin

(a)

(b)

(c)

 

Acefat

(a)

(b)

(c)

 

Acetamiprid

(a)

(b)

(c)

 

Akrinatrin

(a)

(b)

(c)

 

Aldikarb

(a)

(b)

(c)

 

Aldrin in dieldrin

(a)

(b)

(c)

 

Azinfos-metil

(a)

(b)

(c)

 

Azoksistrobin

(a)

(b)

(c)

 

Bifentrin

(a)

(b)

(c)

 

Bifenil

(a)

(b)

(c)

 

Biternatol

(a)

(b)

(c)

 

Boskalid

(a)

(b)

(c)

 

Bromidov ion

(a)

(b)

(c)

V letu 2017 se analizira le v in na riževem zrnju; v letu 2018 v in na papriki; v letu 2019 pa v in na solati in paradižniku.

Bromopropilat

(a)

(b)

(c)

 

Bupirimat

(a)

(b)

(c)

 

Buprofezin

(a)

(b)

(c)

 

Kaptan

(a)

(b)

(c)

 

Karbaril

(a)

(b)

(c)

 

Karbendazim in benomil

(a)

(b)

(c)

 

Karbofuran

(a)

(b)

(c)

 

Klorantraniliprol

(a)

(b)

(c)

 

Klorfenapir

(a)

(b)

(c)

 

Klormekvat

(a)

(b)

(c)

V letu 2017 se analizira le v in na korenju, hruškah, rženem zrnju in riževem zrnju; v letu 2018 v in na jajčevcih, namiznem grozdju, gojenih gobah in pšeničnem zrnju; v letu 2019 pa v in na paradižniku in rženem zrnju.

Klorotalonil

(a)

(b)

(c)

 

Klorprofam

(a)

(b)

(c)

 

Klorpirifos

(a)

(b)

(c)

 

Klorpirifos-metil

(a)

(b)

(c)

 

Klofentezin

(a)

(b)

(c)

Analizira se za vse navedeno blago, razen za žito.

Klotianidin

(a)

(b)

(c)

Glej tudi tiametoksam.

Ciflutrin

(a)

(b)

(c)

 

Cimoksanil

(a)

(b)

(c)

 

Cipermetrin

(a)

(b)

(c)

 

Ciprokonazol

(a)

(b)

(c)

 

Ciprodinil

(a)

(b)

(c)

 

Ciromazin

(a)

(b)

(c)

V letu 2017 se analizira le v in na krompirju, čebuli in korenju; v letu 2018 v in na jajčevcih, papriki, melonah in gojenih gobah; v letu 2019 pa v in na solati in paradižniku.

Deltametrin

(a)

(b)

(c)

 

Diazinon

(a)

(b)

(c)

 

Diklorvos

(a)

(b)

(c)

 

Dikloran

(a)

(b)

(c)

 

Dikofol

(a)

(b)

(c)

Analizira se za vse navedeno blago, razen za žito.

Dietofenkarb

(a)

(b)

(c)

 

Difenokonazol

(a)

(b)

(c)

 

Diflubenzuron

(a)

(b)

(c)

 

Dimetoat

(a)

(b)

(c)

 

Dimetomorf

(a)

(b)

(c)

 

Dinikonazol

(a)

(b)

(c)

 

Difenilamin

(a)

(b)

(c)

 

Ditianon

(a)

(b)

(c)

V letu 2017 se analizira le v in na hruškah in riževem zrnju; v letu 2018 v in na namiznem grozdju; v letu 2019 pa v in na jabolkih in breskvah.

Ditiokarbamati

(a)

(b)

(c)

Analizira se v in na vsem navedenem blagu, razen brokoliju, cvetači, glavnatem zelju, oljčnem olju, vinu in čebuli.

Dodin

(a)

(b)

(c)

 

Endosulfan

(a)

(b)

(c)

 

EPN

(a)

(b)

(c)

 

Epoksikonazol

(a)

(b)

(c)

 

Etefon

(a)

(b)

(c)

V letu 2017 se analizira le v in na pomarančah in hruškah; v letu 2018 v in na papriki, pšeničnem zrnju in namiznem grozdju; v letu 2019 pa v in na jabolkih, breskvah, paradižniku in vinu.

Etion

(a)

(b)

(c)

 

Etirimol

(a)

(b)

(c)

Analizira se v in na vsem navedenem blagu, razen žitu.

Etofenproks

(a)

(b)

(c)

 

Famoksadon

(a)

(b)

(c)

 

Fenamidon

(a)

(b)

(c)

 

Fenamifos

(a)

(b)

(c)

 

Fenarimol

(a)

(b)

(c)

Analizira se v in na vsem navedenem blagu, razen žitu.

Fenazakvin

(a)

(b)

(c)

Analizira se v in na vsem navedenem blagu, razen žitu.

Fenbukonazol

(a)

(b)

(c)

 

Fenbutatin oksid

(a)

(b)

(c)

V letu 2017 se analizira le v in na pomarančah in hruškah; v letu 2018 v in na jajčevcih, grenivkah, papriki in namiznem grozdju; v letu 2019 pa v in na jabolkih, jagodah, breskvah, paradižniku in vinu.

Fenheksamid

(a)

(b)

(c)

 

Fenitrotion

(a)

(b)

(c)

 

Fenoksikarb

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropatrin

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropidin

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropimorf

(a)

(b)

(c)

 

Fenpiroksimat

(a)

(b)

(c)

 

Fention

(a)

(b)

(c)

 

Fenvalerat

(a)

(b)

(c)

 

Fipronil

(a)

(b)

(c)

 

Flonikamid

(a)

(b)

(c)

V letu 2017 se analizira le v in na krompirju, hruškah, riževem zrnju in rženem zrnju; v letu 2018 v in na jajčevcih, namiznem grozdju, grenivkah, melonah, papriki in pšeničnem zrnju; v letu 2019 pa v in na jabolkih, breskvah, špinači, solati, paradižniku, ovsenem zrnju in ječmenovem zrnju.

Fludioksonil

(a)

(b)

(c)

 

Flufenoksuron

(a)

(b)

(c)

 

Fluazifop-P-butil

(a)

(b)

(c)

V letu 2017 se analizira le v in na cvetači, sušenem fižolu, krompirju in korenju; v letu 2018 v in na jajčevcih, brokoliju, papriki in pšeničnem zrnju; v letu 2019 pa v in na jagodah, glavnatem zelju, solati, špinači in paradižniku.

Flubendiamid

(a)

(b)

(c)

 

Fluopiram

(a)

(b)

(c)

 

Flukvinkonazol

(a)

(b)

(c)

 

Flusilazol

(a)

(b)

(c)

 

Flutriafol

(a)

(b)

(c)

 

Folpet

(a)

(b)

(c)

 

Formetanat

(a)

(b)

(c)

 

Fostiazat

(a)

(b)

(c)

 

Glifosat

(a)

(b)

(c)

V letu 2017 se analizira le v in na hruškah, pomarančah in rženem zrnju; v letu 2018 v in na namiznem grozdju in pšeničnem zrnju; v letu 2019 pa v in na jabolkih, breskvah, vinu, ječmenovem zrnju in ovsenem zrnju.

Haloksifop, vključno s haloksifopom-P

 

(b)

(c)

V letu 2018 se analizira le v in na brokoliju,grenivkah, papriki in pšeničnem zrnju; v letu 2019 pa v in na jagodah in glavnatem zelju. V letu 2017 se snov ne analizira v ali na nobenem proizvodu.

Heksakonazol

(a)

(b)

(c)

 

Heksitiazoks

(a)

(b)

(c)

Analizira se za vse navedeno blago, razen za žito.

Imazalil

(a)

(b)

(c)

 

Imidakloprid

(a)

(b)

(c)

 

Indoksakarb

(a)

(b)

(c)

 

Iprodion

(a)

(b)

(c)

 

Iprovalikarb

(a)

(b)

(c)

 

Izokarbofos

(a)

(b)

(c)

 

Izoprotiolan

(a)

 

 

V letu 2017 se analizira le v in na riževem zrnju. V letih 2018 in 2019 se snov ne analizira v ali na nobenem proizvodu.

Krezoksim-metil

(a)

(b)

(c)

 

Lambda-cihalotrin

(a)

(b)

(c)

 

Linuron

(a)

(b)

(c)

 

Lufenuron

(a)

(b)

(c)

 

Malation

(a)

(b)

(c)

 

Mandipropamid

(a)

(b)

(c)

 

Mepanipirim

(a)

(b)

(c)

 

Mepikvat

(a)

(b)

(c)

V letu 2017 se analizira le v in na hruškah, rženem zrnju in riževem zrnju; v letu 2018 v in na gojenih gobah in pšeničnem zrnju; v letu 2019 pa v in na ječmenovem zrnju in ovsenem zrnju.

Metalaksil in metalaksil-M

(a)

(b)

(c)

 

Metamidofos

(a)

(b)

(c)

 

Metidation

(a)

(b)

(c)

 

Metiokarb

(a)

(b)

(c)

 

Metomil in tiodikarb

(a)

(b)

(c)

 

Metoksifenozid

(a)

(b)

(c)

 

Monokrotofos

(a)

(b)

(c)

 

Miklobutanil

(a)

(b)

(c)

 

Oksadiksil

(a)

(b)

(c)

 

Oksamil

(a)

(b)

(c)

 

Oksidemeton-metil

(a)

(b)

(c)

 

Paklobutrazol

(a)

(b)

(c)

 

Paration

(a)

(b)

(c)

 

Paration-metil

(a)

(b)

(c)

 

Penkonazol

(a)

(b)

(c)

 

Pencikuron

(a)

(b)

(c)

 

Pendimetalin

(a)

(b)

(c)

 

Permetrin

(a)

(b)

(c)

 

Fosmet

(a)

(b)

(c)

 

Pirimikarb

(a)

(b)

(c)

 

Pirimifos-metil

(a)

(b)

(c)

 

Procimidon

(a)

(b)

(c)

 

Profenofos

(a)

(b)

(c)

 

Propamokarb

(a)

(b)

(c)

V letu 2017 se analizira le v in na korenju, cvetači, čebuli in krompirju; v letu 2018 v in na namiznem grozdju, melonah, jajčevcih, brokoliju, papriki in pšeničnem zrnju; v letu 2019 pa v in na jagodah, glavnatem zelju, špinači, solati, paradižniku in ječmenovem zrnju.

Propargit

(a)

(b)

(c)

 

Propikonazol

(a)

(b)

(c)

 

Propizamid

(a)

(b)

(c)

 

Pimetrozin

 

(b)

(c)

V letu 2018 se analizira le v in na jajčevcih, melonah in papriki; v letu 2019 pa v in na glavnatem zelju, solati, jagodah, špinači in paradižniku. V letu 2017 se snov ne analizira v ali na nobenem proizvodu.

Piraklostrobin

(a)

(b)

(c)

 

Piridaben

(a)

(b)

(c)

 

Pirimetanil

(a)

(b)

(c)

 

Piriproksifen

(a)

(b)

(c)

 

Kvinoksifen

(a)

(b)

(c)

 

Spinosad

(a)

(b)

(c)

 

Spirodiklofen

(a)

(b)

(c)

 

Spiromesifen

(a)

(b)

(c)

 

Spiroksamin

(a)

(b)

(c)

 

Tau-fluvalinat

(a)

(b)

(c)

 

Tebukonazol

(a)

(b)

(c)

 

Tebufenozid

(a)

(b)

(c)

 

Tebufenpirad

(a)

(b)

(c)

Analizira se v in na vsem navedenem blagu, razen žitu.

Teflubenzuron

(a)

(b)

(c)

 

Teflutrin

(a)

(b)

(c)

 

Terbutilazin

(a)

(b)

(c)

 

Tetrakonazol

(a)

(b)

(c)

 

Tetradifon

(a)

(b)

(c)

Analizira se v in na vsem navedenem blagu, razen žitu.

Tiabendazol

(a)

(b)

(c)

 

Tiakloprid

(a)

(b)

(c)

 

Tiametoksam

(a)

(b)

(c)

 

Tiofanat-metil

(a)

(b)

(c)

 

Tolklofos-metil

(a)

(b)

(c)

 

Tolilfluanid

(a)

(b)

(c)

Analizira se v in na vsem navedenem blagu, razen žitu.

Triadimefon in triadimenol

(a)

(b)

(c)

 

Triazofos

(a)

(b)

(c)

 

Trifloksistrobin

(a)

(b)

(c)

 

Triflumuron

(a)

(b)

(c)

 

Vinklozolin

(a)

(b)

(c)

 

Del D: Kombinacije pesticid – proizvod, ki jih je treba spremljati v proizvodih živalskega izvora ali na njih

 

2017

2018

2019

Opombe

Aldrin in dieldrin

(f)

(d)

(e)

 

Bifentrin

(f)

(d)

(e)

 

Klordan

(f)

(d)

(e)

 

Klorpirifos

(f)

(d)

(e)

 

Klorpirifos-metil

(f)

(d)

(e)

 

Cipermetrin

(f)

(d)

(e)

 

DDT

(f)

(d)

(e)

 

Deltametrin

(f)

(d)

(e)

 

Diazinon

(f)

(d)

(e)

 

Endosulfan

(f)

(d)

(e)

 

Famoksadon

(f)

(d)

(e)

 

Fenvalerat

(f)

(d)

(e)

 

Heptaklor

(f)

(d)

(e)

 

Heksaklorobenzen

(f)

(d)

(e)

 

Heksaklorcikloheksan (HCH, alfa-izomer)

(f)

(d)

(e)

 

Heksaklorcikloheksan (HCH, beta-izomer)

(f)

(d)

(e)

 

Indoksakarb

 

 

(e)

V letu 2019 se analizira le v mleku.

Lindan

(f)

(d)

(e)

 

Metoksiklor

(f)

(d)

(e)

 

Paration

(f)

(d)

(e)

 

Permetrin

(f)

(d)

(e)

 

Pirimifos-metil

(f)

(d)

(e)

 


(1)  Za surovine, ki jih je treba analizirati, se deli proizvodov, za katere veljajo MRL, analizirajo za glavni proizvod iz skupine ali podskupine, kot je naveden v delu A Priloge I k Uredbi (EU) št. 752/2014, razen če ni drugače določeno.

(2)  Analizirajo se nepredelani proizvodi (vključno z zamrznjenimi proizvodi).

(3)  Če ni na voljo dovolj vzorcev rženega, pšeničnega, ovsenega ali ječmenovega zrnja, se lahko analizira tudi ržena, pšenična, ovsena ali ječmenova polnozrnata moka in se sporoči faktor predelave. Če specifični faktorji predelave niso na voljo, se lahko uporabi privzeti faktor 1.

(4)  Če ni na voljo dovolj vzorcev ovsenega zrnja, se lahko del zahtevanega števila vzorcev za ovseno zrnje, ki jih ni bilo mogoče odvzeti, doda številu vzorcev za ječmenovo zrnje, s čimer se zmanjša število vzorcev za ovseno zrnje in sorazmerno poveča število vzorcev za ječmenovo zrnje.

(5)  Kadar je to primerno, se lahko analizira polirano riževo zrnje. Agenciji je treba sporočiti, ali je bil analiziran poliran ali oluščen riž. Če je bil analiziran poliran riž, se sporoči faktor predelave. Če specifični faktorji predelave niso na voljo, se lahko uporabi privzeti faktor 0,5.

(6)  Če ni na voljo dovolj vzorcev ječmenovega zrnja, se lahko del zahtevanega števila vzorcev za ječmenovo zrnje, ki jih ni bilo mogoče odvzeti, doda številu vzorcev za ovseno zrnje, s čimer se zmanjša število vzorcev za ječmenovo zrnje in sorazmerno poveča število vzorcev za ovseno zrnje.

(7)  Za surovine, ki jih je treba analizirati, se deli proizvodov, za katere veljajo MRL, analizirajo za glavni proizvod iz skupine ali podskupine, kot je naveden v delu A Priloge I k Uredbi (EU) št. 752/2014, razen če ni drugače določeno.

(8)  Analizirajo se nepredelani proizvodi (vključno z zamrznjenimi proizvodi).

(9)  Analizira se sveže (nepredelano) mleko, vključno z zamrznjenim, pasteriziranim, segretim, steriliziranim ali filtriranim mlekom.

(10)  Analizirajo se cela jajca brez lupine.


PRILOGA II

Število vzorcev iz člena 1

1.

Število vzorcev za vsako blago, ki jih odvzame in za vsak pesticid iz Priloge I analizira vsaka država članica, je določeno v tabeli v točki 5.

2.

Poleg vzorcev, ki se zahtevajo v skladu s tabelo v točki 5, vsaka država članica v letu 2017 odvzame in analizira pet vzorcev začetnih formul za dojenčke in pet vzorcev nadaljevalnih formul za dojenčke in majhne otroke.

Poleg vzorcev, ki se zahtevajo v skladu z navedeno tabelo, vsaka država članica v letu 2018 odvzame in analizira deset vzorcev žitnih kašic za otroke.

Poleg vzorcev, ki se zahtevajo v skladu z navedeno tabelo, vsaka država članica v letu 2019 odvzame in analizira deset vzorcev hrane za dojenčke in majhne otroke, z izjemo začetnih formul za dojenčke in nadaljevalnih formul za dojenčke in majhne otroke ter žitnih kašic za otroke.

3.

V skladu s tabelo v točki 5 je število odvzetih vzorcev blaga iz ekološkega kmetovanja, kadar je to mogoče, sorazmerno s tržnim deležem navedenega blaga v vsaki državi članici, pri čemer je najmanjše število vzorcev 1.

4.

Države članice, ki uporabljajo metode za več ostankov, lahko pri največ 15 % vzorcev za odvzem in analizo v skladu s tabelo v točki 5 uporabijo kvalitativne presejalne metode. Kadar država članica uporabi kvalitativne presejalne metode, preostalo število vzorcev analizira s kvantitativnimi metodami za več ostankov.

Kadar so rezultati kvalitativnega presejanja pozitivni, države članice uporabijo običajno metodo za kvantitativno opredelitev rezultatov.

5.

Najmanjše število vzorcev na državo članico za vsak proizvod:

Država članica

Vzorci

 

Država članica

Vzorci

BE

12

 

LU

12

BG

12

HU

12

CZ

12

MT

12

DK

12

NL

18

DE

97

AT

12

EE

12

PL

47

EL

12

PT

12

ES

50

RO

20

FR

71

SI

12

IE

12

SK

12

IT

69

FI

12

CY

12

SE

12

LV

12

UK

71

LT

12

HR

12

SKUPNO ŠTEVILO VZORCEV: 683