29.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 115/2


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/662,

1. aprill 2016,

ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2017, 2018 ja 2019, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 29 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1213/2008 (2) kehtestati esimene kooskõlastatud mitmeaastane ühenduse kontrolliprogramm aastateks 2009, 2010 ja 2011. Kõnealust programmi jätkati vastavalt järjestikustele komisjoni määrustele. Kõige viimane neist oli komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/595 (3).

(2)

ELi toidulaua koostises on kolmkümmend kuni nelikümmend põhitoiduainet. Kuna kolme aasta jooksul toimub pestitsiidide kasutamises olulisi muutusi, tuleks neis toiduainetes esinevaid pestitsiide uurida kolmeaastaste tsüklitena, et hinnata nende toimet tarbijatele ning seda, kuidas kohaldatakse ELi õigusakte.

(3)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) esitas teadusliku aruande pestitsiidide kontrolliprogrammi väljatöötamise hindamise kohta. Jõuti järeldusele, et valides vähemalt 32 eri toidukaubast 683 proovi, võiks jääkide piirnormi rohkem kui 1 % ületamise puhul olla määramisviga hinnanguliselt 0,75 % (4). Selliste proovide võtmine tuleks jaotada liikmesriikide vahel vastavalt elanike arvule, nii et igal aastal võetaks vähemalt 12 proovi toote kohta.

(4)

Arvesse võeti liidu eelmise ametliku kontrolliprogrammi analüüsitulemused, et tagada, et kontrolliprogrammiga hõlmatud pestitsiidide valik oleks kasutatavate pestitsiidide suhtes tüüpiline.

(5)

Komisjoni veebisaidil (5) on avaldatud juhised kvaliteedikontrollianalüüside tegemiseks ja valideerimiseks toidus ja söödas olevate pestitsiidijääkide analüüsimisel.

(6)

Kui pestitsiidijäägi määratluses on muid toimeaineid, metaboliite, lagunemisprodukte või reaktsioonisaadusi, tuleks selliste ühendite kohta eraldi aru anda, kui need on eraldi mõõdetud.

(7)

Liikmesriigid, komisjon ja Euroopa Toiduohutusamet on pestitsiidijääkide analüüsi tulemuste esitamiseks kokku leppinud rakendusmeetmed, näiteks standardproovi kirjelduse (Standard Sample Description, SSD), (6)  (7) mida liikmesriigid kasutavad teabe edastamiseks.

(8)

Proovivõtumenetluse puhul tuleks kohaldada komisjoni direktiivi 2002/63/EÜ, (8) mis sisaldab codex alimentarius'e komisjoni soovitusi proovivõtumeetodite ja -korra kohta.

(9)

Vaja on hinnata ka seda, kas järgitakse imikute ja väikelaste toidu pestitsiidijääkide piirnorme, mis on sätestatud komisjoni direktiivi 2006/141/EÜ (9) artiklis 10 ning komisjoni direktiivi 2006/125/EÜ (10) artiklis 7, kusjuures arvesse võetakse üksnes määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud pestitsiidijääkide määratlusi.

(10)

Kui kasutatakse üksiku jäägi meetodit, peaksid liikmesriigid suutma teha kohustuslikke analüüse ametlikes laborites, kus juba kasutatakse nõutavaid valideeritud meetodeid.

(11)

Liikmesriigid peaksid esitama eelmise kalendriaasta andmed iga aasta 31. augustiks.

(12)

Et vältida segadust, mis võib tuleneda järjestikuste mitmeaastaste programmide kattumisest, tuleks rakendusmäärus (EL) 2015/595 õiguskindluse huvides kehtetuks tunnistada. Seda tuleks siiski veel kohaldada 2016. aastal analüüsitud proovide suhtes.

(13)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid võtavad 2017., 2018. ja 2019. aastal proove ja teevad analüüse pestitsiidijääkide määramiseks toodetes vastavalt pestitsiidide ja toodete kombinatsioonidele, mis on esitatud I lisas.

Igast tootest, sealhulgas imikutele ja väikelastele ette nähtud toitudest ja mahepõllumajandusest pärit toodetest, võetavate proovide arv on sätestatud II lisas.

Artikkel 2

1.   Partii, millest proovid võetakse, valitakse juhuslikult.

Proovivõtumenetlus, sealhulgas ühikute arv, peab olema kooskõlas direktiiviga 2002/63/EÜ.

2.   Kõiki proove, sealhulgas imikutele ja väikelastele ette nähtud toitude proove analüüsitakse vastavalt määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud pestitsiidijääkide määratlustele I lisas sätestatud pestitsiidide suhtes.

3.   Imikutele ja väikelastele ettenähtud toitude puhul hinnatakse proove toodetest, mis on kasutusvalmis või mis muudetakse kasutusvalmiks tootja juhendi kohaselt, võttes arvesse direktiivides 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ sätestatud jääkide piirnorme. Kui sellist toitu võib tarbida nii otse purgist kui ka manustamiskõlblikuks muudetuna, esitatakse tulemused muutmata kujul toidu kohta.

Artikkel 3

Liikmesriigid esitavad proovidest 2017., 2018. ja 2019. aastal tehtud analüüside tulemused vastavalt 2018., 2019. ja 2020. aasta 31. augustiks. Need tulemused esitatakse kooskõlas standardproovi kirjeldusega (SSD).

Juhul kui pestitsiidi jäägi määratlus hõlmab rohkem kui üht ühendit (toimeainet, metaboliiti ja/või lagunemisprodukti või reaktsioonisaadust), esitavad liikmesriigid aruande analüüsitulemuste kohta vastavalt jäägi ametlikule määratlusele. Lisaks esitatakse tulemused, mis saadakse iga jääkide määratluse alla kuuluva ja analüüsitud aine määramisel, eraldi iga aine kohta, mis on eraldi mõõdetud.

Artikkel 4

Rakendusmäärus (EL) 2015/595 tunnistatakse kehtetuks.

Seda kohaldatakse siiski veel 2016. aastal analüüsitud proovide suhtes.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Komisjoni 5. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1213/2008 kooskõlastatud mitmeaastase ühenduse kontrolliprogrammi kohta aastateks 2009, 2010 ja 2011, et tagada vastavus piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimsetes ja loomsetes toiduainetes või nende pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 328, 6.12.2008, lk 9).

(3)  Komisjoni 15. aprilli 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/595 ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2016, 2017 ja 2018, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 99, 16.4.2015, lk 7).

(4)  Euroopa Toiduohutusamet; Pesticide Monitoring Program: Design Assessment. EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Dokument nr SANCO/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf kõige viimane versioon.

(6)  Standard sample description for food and feed (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457).

(7)  Use of the EFSA Standard Sample Description for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to Regulation (EC) No 396/2005 (EFSA Journal 2014; 12(1):3545).

(8)  Komisjoni 11. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/63/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse proovivõtumeetodid taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide ametlikuks kontrollimiseks ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 79/700/EMÜ (EÜT L 187, 16.7.2002, lk 30).

(9)  Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/141/EÜ imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta ning millega muudetakse direktiivi 1999/21/EÜ (ELT L 401, 30.12.2006, lk 1).

(10)  Komisjoni 5. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/125/EÜ imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta (ELT L 339, 6.12.2006, lk 16).


I LISA

A osa. Taimset päritolu saadused  (1) , millest tuleb proovid võtta 2017., 2018. ja 2019. aastal

2017

2018

2019

(a)

(b)

(c)

Apelsinid (2)

Lauaviinamarjad (2)

Õunad (2)

Pirnid (2)

Banaanid (2)

Maasikad (2)

Kiivid (2)

Greibid (2)

Virsikud (sh nektariinid ja samalaadsed hübriidid) (2)

Lillkapsad (2)

Baklažaanid (2)

Vein (punane või valge) viinamarjadest. Kui veini konkreetne töötlemistegur ei ole teada, kohaldatakse vaiketegurit 1. Liikmesriikidel palutakse esitada veini puhul kasutatud töötlemistegurid liikmesriigi koondaruandes).

Sibulad (2)

Spargelkapsas (2)

Aedsalat (2)

Porgandid (2)

Melonid (2)

Peakapsad (2)

Kartulid (2)

Kultuurseened (2)

Tomatid (2)

Oad (kuivatatud) (2)

Harilik paprika (2)

Spinat (2)

Rukkiterad (3)

Nisuterad (3)

Kaeraterad (3)  (4)

Kooritud riisiterad (5)

Neitsioliiviõli (kui õli konkreetne töötlemistegur ei ole teada, kohaldatakse rasvlahustuvate ainete puhul vaiketegurit 5, võttes arvesse oliiviõli standardset saagist 20 % oliivide massist; muude kui rasvlahustuvate ainete puhul kohaldatakse õli standardtöötlemistegurit 1. Liikmesriikidel palutakse esitada kasutatud töötlemistegurid liikmesriigi koondaruandes).

Odraterad (3)  (6)

B osa. Loomset päritolu saadused  (7) , millest tuleb proovid võtta 2017., 2018. ja 2019. aastal

2017

2018

2019

(f)

(d)

(e)

Kodulinnurasv (8)

Veiserasv (8)

Lehmapiim (9)

Lambarasv (8)

Kanamunad (8)  (10)

Searasv (8)

C osa. Taimset päritolu toodetes või nende pinnal kontrollitavad pestitsiidi või toote kombinatsioonid

 

2017

2018

2019

Märkused

2,4-D

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes apelsinides, lillkapsas, riisiterades ja kuivatatud ubades ning nende pinnal 2017. aastal; greipides, lauaviinamarjades, baklažaanides ja spargelkapsas ning nende pinnal 2018. aastal; aedsalatis, spinatis ja tomatites ning nende pinnal 2019. aastal.

2- fenüülfenool

(a)

(b)

(c)

 

Abamektiin

(a)

(b)

(c)

 

Atsefaat

(a)

(b)

(c)

 

Atseetamipriid

(a)

(b)

(c)

 

Akrinatriin

(a)

(b)

(c)

 

Aldikarb

(a)

(b)

(c)

 

Aldriin ja dieldriin

(a)

(b)

(c)

 

Metüülasiinfoss

(a)

(b)

(c)

 

Asoksüstrobiin

(a)

(b)

(c)

 

Bifentriin

(a)

(b)

(c)

 

Bifenüül

(a)

(b)

(c)

 

Bitertanool

(a)

(b)

(c)

 

Boskaliid

(a)

(b)

(c)

 

Bromiidioon

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes riisiterades ja nende pinnal 2017. aastal; paprikates ja nende pinnal 2018. aastal; aedsalatis ja tomatites ning nende pinnal 2019. aastal.

Bromopropülaat

(a)

(b)

(c)

 

Bupirimaat

(a)

(b)

(c)

 

Buprofesiin

(a)

(b)

(c)

 

Kaptaan

(a)

(b)

(c)

 

Karbarüül

(a)

(b)

(c)

 

Karbendasiim ja benomüül

(a)

(b)

(c)

 

Karbofuraan

(a)

(b)

(c)

 

Kloorantraniliprool

(a)

(b)

(c)

 

Kloorfenapüür

(a)

(b)

(c)

 

Kloromekvaat

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes porgandites, pirnides, rukkiterades ja riisiterades ning nende pinnal 2017. aastal; baklažaanides, lauaviinamarjades, kultuurseentes ja nisuterades ja nende pinnal 2018. aastal; tomatites ja kaeraterades ning nende pinnal 2019. aastal.

Klorotaloniil

(a)

(b)

(c)

 

Kloroprofaam

(a)

(b)

(c)

 

Kloropürifoss

(a)

(b)

(c)

 

Metüülkloropürifoss

(a)

(b)

(c)

 

Klofentesiin

(a)

(b)

(c)

Analüüsida kõigi loetletud kaupade puhul, välja arvatud teraviljas.

Klotianidiin

(a)

(b)

(c)

Vt ka tiametoksaam.

Tsüflutriin

(a)

(b)

(c)

 

Tsümoksaniil

(a)

(b)

(c)

 

Tsüpermetriin

(a)

(b)

(c)

 

Tsüprokonasool

(a)

(b)

(c)

 

Tsüprodiniil

(a)

(b)

(c)

 

Tsüromasiin

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes kartulites, sibulates ja porgandites ning nende pinnal 2017. aastal; baklažaanides, paprikates, melonites ja kultuurseentes ning nende pinnal 2018. aastal; aedsalatis ja tomatites ning nende pinnal 2019. aastal.

Deltametriin

(a)

(b)

(c)

 

Diasinoon

(a)

(b)

(c)

 

Diklorofoss

(a)

(b)

(c)

 

Dikloraan

(a)

(b)

(c)

 

Dikofool

(a)

(b)

(c)

Analüüsida kõigi loetletud toidukaupade puhul, välja arvatud teraviljas.

Dietofenkarb

(a)

(b)

(c)

 

Difenokonasool

(a)

(b)

(c)

 

Diflubensuroon

(a)

(b)

(c)

 

Dimetoaat

(a)

(b)

(c)

 

Dimetomorf

(a)

(b)

(c)

 

Dinikonasool

(a)

(b)

(c)

 

Difenüülamiin

(a)

(b)

(c)

 

Ditianoon

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes pirnides ja riisiterades ning nende pinnal 2017. aastal; lauaviinamarjades ja nende pinnal 2018. aastal; õuntes ja virsikutes ning nende pinnal 2019. aastal.

Ditiokarbamaadid

(a)

(b)

(c)

Analüüsida kõikides loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud spargelkapsastes, lillkapsastes, peakapsastes, oliiviõlis, veinis ja sibulates.

Dodiin

(a)

(b)

(c)

 

Endosulfaan

(a)

(b)

(c)

 

EPN

(a)

(b)

(c)

 

Epoksikonasool

(a)

(b)

(c)

 

Etefoon

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes apelsinides ja pirnides ning nende pinnal 2017. aastal; paprikates, nisuterades ja lauaviinamarjades ning nende pinnal 2018. aastal; õuntes, virsikutes, tomatites ja nende pinnal ning veinis 2019. aastal.

Etioon

(a)

(b)

(c)

 

Etirimool

(a)

(b)

(c)

Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.

Etofeenproks

(a)

(b)

(c)

 

Famoksadoon

(a)

(b)

(c)

 

Fenamidoon

(a)

(b)

(c)

 

Fenamifoss

(a)

(b)

(c)

 

Fenarimool

(a)

(b)

(c)

Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.

Fenasakviin

(a)

(b)

(c)

Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.

Fenbukonasool

(a)

(b)

(c)

 

Fenbutatinaoksiid

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes apelsinides ja pirnides ning nende pinnal 2017. aastal; baklažaanides, greipides, paprikates ja lauaviinamarjades ning nende pinnal 2018. aastal; õuntes, maasikates, virsikutes, tomatites ja nende pinnal ning veinis 2019. aastal.

Fenheksamiid

(a)

(b)

(c)

 

Fenitrotioon

(a)

(b)

(c)

 

Fenoksükarb

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropatriin

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropidiin

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropimorf

(a)

(b)

(c)

 

Fenpüroksimaat

(a)

(b)

(c)

 

Fentioon

(a)

(b)

(c)

 

Fenvaleraat

(a)

(b)

(c)

 

Fiproniil

(a)

(b)

(c)

 

Flonikamiid

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes kartulites, pirnides, riisiterades ja rukkiterades ning nende pinnal 2017. aastal; baklažaanides, lauaviinamarjades, greipides, melonites, paprikates ja nisuterades ja nende pinnal 2018. aastal; õuntes, virsikutes, spinatis, aedsalatis, tomatites, kaeraterades ja odraterades ning nende pinnal 2019. aastal.

Fludioksoniil

(a)

(b)

(c)

 

Flufenoksuroon

(a)

(b)

(c)

 

Fluasifop-P-butüül

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes lillkapsastes, kuivatatud ubades, kartulites ja porgandites ning nende pinnal 2017. aastal; baklažaanides, spargelkapsastes, paprikates ja nisuterades ning nende pinnal 2018. aastal; maasikates, peakapsastes, aedsalatis, spinatis ja tomatites ning nende pinnal 2019. aastal.

Flubeendiamiid

(a)

(b)

(c)

 

Fluopüraam

(a)

(b)

(c)

 

Flukviinkonasool

(a)

(b)

(c)

 

Flusilasool

(a)

(b)

(c)

 

Flutriafool

(a)

(b)

(c)

 

Folpeet

(a)

(b)

(c)

 

Formetanaat

(a)

(b)

(c)

 

Fostiasaat

(a)

(b)

(c)

 

Glüfosaat

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes pirnides, apelsinides ja riisiterades ning nende pinnal 2017. aastal; lauaviinamarjades ja nisuterades ning nende pinnal 2018. aastal; õuntes, virsikutes, kaeraterades, odraterades ja nende pinnal ning veinis 2019. aastal.

Haloksüfop, sealhulgas haloksüfop-P

 

(b)

(c)

Analüüsida üksnes spargelkapsastes, greipides, paprikates ja nisuterades ning nende pinnal 2018. aastal; maasikates ja peakapsastes ning nende pinnal 2019. aastal. Ainet ei analüüsita üheski tootes või selle pinnal 2017. aastal.

Heksakonasool

(a)

(b)

(c)

 

Heksütiasoks

(a)

(b)

(c)

Analüüsida kõigi loetletud kaupade puhul, välja arvatud teraviljas.

Imasaliil

(a)

(b)

(c)

 

Imidaklopriid

(a)

(b)

(c)

 

Indoksakarb

(a)

(b)

(c)

 

Iprodioon

(a)

(b)

(c)

 

Iprovalikarb

(a)

(b)

(c)

 

Isokarbofoss

(a)

(b)

(c)

 

Isoprotiolaan

(a)

 

 

Analüüsida üksnes riisiterades ja nende pinnal 2017. aastal. Ainet ei analüüsita üheski tootes või selle pinnal 2018. ja 2019. aastal.

Metüülkresoksiim

(a)

(b)

(c)

 

Lambda-tsühalotriin

(a)

(b)

(c)

 

Linuroon

(a)

(b)

(c)

 

Lufenuroon

(a)

(b)

(c)

 

Malatioon

(a)

(b)

(c)

 

Mandipropamiid

(a)

(b)

(c)

 

Mepanipüriim

(a)

(b)

(c)

 

Mepikvaat

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes pirnides, rukkiterades ja riisiterades ning nende pinnal 2017. aastal; kultuurseentes ja nisuterades ning nende pinnal 2018. aastal; odraterades ja kaeraterades ning nende pinnal 2019. aastal.

Metalaksüül ja metalaksüül-M

(a)

(b)

(c)

 

Metamidofoss

(a)

(b)

(c)

 

Metidatioon

(a)

(b)

(c)

 

Metiokarb

(a)

(b)

(c)

 

Metomüül ja tiodikarb

(a)

(b)

(c)

 

Metoksüfenosiid

(a)

(b)

(c)

 

Monokrotofoss

(a)

(b)

(c)

 

Müklobutaniil

(a)

(b)

(c)

 

Oksadiksüül

(a)

(b)

(c)

 

Oksamüül

(a)

(b)

(c)

 

Metüüloksüdemetoon

(a)

(b)

(c)

 

Paklobutrasool

(a)

(b)

(c)

 

Paratioon

(a)

(b)

(c)

 

Metüülparatioon

(a)

(b)

(c)

 

Penkonasool

(a)

(b)

(c)

 

Pentsükuroon

(a)

(b)

(c)

 

Pendimetaliin

(a)

(b)

(c)

 

Permetriin

(a)

(b)

(c)

 

Fosmeet

(a)

(b)

(c)

 

Pirimikarb

(a)

(b)

(c)

 

Metüülpirimifoss

(a)

(b)

(c)

 

Protsümidoon

(a)

(b)

(c)

 

Profenofoss

(a)

(b)

(c)

 

Propamokarb

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes porgandites, lillkapsastes, sibulates ja kartulites ning nende pinnal 2017. aastal; lauaviinamarjades, melonites, baklažaanides, spargelkapsastes, paprikates ja nisuterades ning nende pinnal 2018. aastal; maasikates, peakapsastes, spinatis, aedsalatis, tomatites ja odraterades ning nende pinnal 2019. aastal.

Propargiit

(a)

(b)

(c)

 

Propikonasool

(a)

(b)

(c)

 

Propüsamiid

(a)

(b)

(c)

 

Pümetrosiin

 

(b)

(c)

Analüüsida üksnes baklažaanides, melonites ja paprikates ning nende pinnal 2018. aastal; peakapsastes, aedsalatis, maasikates, spinatis ja tomatites ning nende pinnal 2019. aastal. Ainet ei analüüsita üheski tootes või selle pinnal 2017. aastal.

Püraklostrobiin

(a)

(b)

(c)

 

Püridabeen

(a)

(b)

(c)

 

Pürimetaniil

(a)

(b)

(c)

 

Püriproksüfeen

(a)

(b)

(c)

 

Kinoksüfeen

(a)

(b)

(c)

 

Spinosaad

(a)

(b)

(c)

 

Spirodiklofeen

(a)

(b)

(c)

 

Spiromesifeen

(a)

(b)

(c)

 

Spiroksamiin

(a)

(b)

(c)

 

Tau-fluvalinaat

(a)

(b)

(c)

 

Tebukonasool

(a)

(b)

(c)

 

Tebufenosiid

(a)

(b)

(c)

 

Tebufenpüraad

(a)

(b)

(c)

Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.

Teflubensuroon

(a)

(b)

(c)

 

Teflutriin

(a)

(b)

(c)

 

Terbutüülasiin

(a)

(b)

(c)

 

Tetrakonasool

(a)

(b)

(c)

 

Tetradifoon

(a)

(b)

(c)

Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.

Tiabendasool

(a)

(b)

(c)

 

Tiaklopriid

(a)

(b)

(c)

 

Tiametoksaam

(a)

(b)

(c)

 

Metüültiofanaat

(a)

(b)

(c)

 

Metüültolklofoss

(a)

(b)

(c)

 

Tolüülfluaniid

(a)

(b)

(c)

Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.

Triadimefoon ja triadimenool

(a)

(b)

(c)

 

Triasofoss

(a)

(b)

(c)

 

Trifloksüstrobiin

(a)

(b)

(c)

 

Triflumuroon

(a)

(b)

(c)

 

Vinklosoliin

(a)

(b)

(c)

 

D osa. Loomset päritolu toodetes või nende pinnal kontrollitavad pestitsiidi või toote kombinatsioonid

 

2017

2018

2019

Märkused

Aldriin ja dieldriin

(f)

(d)

(e)

 

Bifentriin

(f)

(d)

(e)

 

Klordaan

(f)

(d)

(e)

 

Kloropürifoss

(f)

(d)

(e)

 

Metüülkloropürifoss

(f)

(d)

(e)

 

Tsüpermetriin

(f)

(d)

(e)

 

DDT

(f)

(d)

(e)

 

Deltametriin

(f)

(d)

(e)

 

Diasinoon

(f)

(d)

(e)

 

Endosulfaan

(f)

(d)

(e)

 

Famoksadoon

(f)

(d)

(e)

 

Fenvaleraat

(f)

(d)

(e)

 

Heptakloor

(f)

(d)

(e)

 

Heksaklorobenseen

(f)

(d)

(e)

 

Heksaklorotsükloheksaan (HCH,α-isomeer)

(f)

(d)

(e)

 

Heksaklorotsükloheksaan (HCH,β-isomeer)

(f)

(d)

(e)

 

Indoksakarb

 

 

(e)

Analüüsida üksnes piimas 2019. aastal.

Lindaan

(f)

(d)

(e)

 

Metoksükloor

(f)

(d)

(e)

 

Paratioon

(f)

(d)

(e)

 

Permetriin

(f)

(d)

(e)

 

Metüülpirimifoss

(f)

(d)

(e)

 


(1)  Seoses analüüsitavate toorainetega tuleb toodete selliste osade puhul, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, analüüsida määruse (EL) nr 752/2014 I lisa A osas loetletud rühma või alarühma põhitoodet, kui ei ole sätestatud teisiti.

(2)  Analüüsida töötlemata tooteid (sealhulgas külmutatud tooteid).

(3)  Kui rukki-, nisu-, kaera- ja odrateradest ei ole piisavalt kättesaadavaid proove, võib analüüsida ka rukki, nisu, kaera ja odra täisterajahu ning teatada töötlemistegur. Kui konkreetsed töötlemistegurid ei ole teada, kohaldatakse vaiketegurit 1.

(4)  Kui kaerateradest ei ole piisavalt kättesaadavaid proove, võib kaerateradest võtmata jäänud proovide nõutud arvu moodustava osa lisada odraterade proovidele, mille tulemusena kaerateradest võetud proovide arv väheneb ja odraterade proovide arv proportsionaalselt suureneb.

(5)  Vajaduse korral saab analüüsida ka poleeritud riisiteri. EFSA-le tuleb teatada, kas analüüsiti poleeritud või kooritud riisi. Kui analüüsiti poleeritud riisi, siis teatatakse töötlemistegur. Kui konkreetsed töötlemistegurid ei ole teada, kohaldatakse standardtegurit 0,5.

(6)  Kui odrateradest ei ole piisavalt kättesaadavaid proove, võib odrateradest võtmata jäänud proovide nõutud arvu moodustava osa lisada kaerateradest võetud proovidele, mille tulemusena odrateradest võetud proovide arv väheneb ja kaerateradest võetud proovide arv proportsionaalselt suureneb.

(7)  Seoses analüüsitavate toorainetega tuleb toodete selliste osade puhul, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, analüüsida määruse (EL) nr 752/2014 I lisa A osas loetletud rühma või alarühma põhitoodet, kui ei ole sätestatud teisiti.

(8)  Analüüsida töötlemata tooteid (sealhulgas külmutatud tooteid).

(9)  Analüüsida tuleb värsket piima (töötlemata), sealhulgas külmutatud, kuumutatud ja steriliseeritud, pastöriseeritud või filtreeritud piima.

(10)  Analüüsida tuleb terveid, kooreta mune.


II LISA

Artiklis 1 viidatud proovide arv

1)

Proovide arv iga toidukauba kohta, mida iga liikmesriik võtab ja analüüsib I lisas loetletud pestitsiidide suhtes, on sätestatud punktis 5 esitatud tabelis.

2)

Lisaks punktis 5 esitatud tabeli kohaselt nõutavatele proovidele peavad kõik liikmesriigid 2017. aastal võtma viis proovi imikute piimasegudest ja viis proovi jätkupiimasegudest ning neid analüüsima.

Lisaks kõnealuse tabeli kohaselt nõutavatele proovidele peavad kõik liikmesriigid 2018. aastal võtma kümme proovi teraviljapõhisest töödeldud imikutoidust ja neid analüüsima.

Lisaks kõnealuse tabeli kohaselt nõutavatele proovidele peavad kõik liikmesriigid 2019. aastal võtma kümme proovi muust imiku- ja väikelastetoidust kui imikute piimasegud, jätkupiimasegud ja teraviljapõhine töödeldud imikutoit ja neid analüüsima.

3)

Vastavalt punktis 5 esitatud tabelile tuleb mahepõllumajandusest pärit toiduainete proovid võimaluse korral võtta proportsionaalselt kõnealuste kaupade turuosale igas liikmesriigis, kusjuures vähim proovide arv on üks.

4)

Liikmesriigid, kes kasutavad mitme jäägi samaaegse määramise meetodeid, võivad kasutada kvalitatiivse sõeluuringu meetodeid kuni 15 % ulatuses punktis 5 esitatud tabeli kohaselt võetavatel ja analüüsitavatel proovidel. Kui liikmesriik kasutab kvalitatiivse sõeluuringu meetodeid, peab ta ülejäänud arvu proovide puhul kasutama analüüsimisel kvantitatiivseid mitme jäägi samaaegse määramise meetodeid.

Kui kvalitatiivse sõeluuringu tulemused on positiivsed, peavad liikmesriigid leidude hulga kindlaksmääramiseks kasutama tavapäraseid jääkide määramise meetodeid.

5)

Proovide miinimumarv liikmesriigi ja kauba kohta:

Liikmesriik

Proovid

 

Liikmesriik

Proovid

BE

12

 

LU

12

BG

12

HU

12

CZ

12

MT

12

DK

12

NL

18

DE

97

AT

12

EE

12

PL

47

EL

12

PT

12

ES

50

RO

20

FR

71

SI

12

IE

12

SK

12

IT

69

FI

12

CY

12

SE

12

LV

12

UK

71

LT

12

HR

12

PROOVIDE KOGUARV: 683