29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 115/2


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/662 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Απριλίου 2016

για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2017, 2018 και 2019 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 της Επιτροπής (2) θεσπίστηκε το πρώτο συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα για τα έτη 2009, 2010 και 2011. Το εν λόγω πρόγραμμα συνεχίστηκε στο πλαίσιο διαδοχικών κανονισμών της Επιτροπής. Ο πιο πρόσφατος ήταν ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/595 της Επιτροπής (3).

(2)

Τριάντα έως σαράντα τρόφιμα αποτελούν τα κύρια συστατικά του διαιτολογίου στην Ένωση. Εφόσον οι χρήσεις των φυτοφαρμάκων παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές σε περίοδο τριών ετών, τα τρόφιμα αυτά πρέπει να ελέγχονται ανά τριετία για φυτοφάρμακα, με σκοπό να αξιολογηθεί η έκθεση των καταναλωτών και η εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης.

(3)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», υπέβαλε επιστημονική έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του σχεδιασμού του προγράμματος παρακολούθησης των φυτοφαρμάκων. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν δυνατόν να υπολογιστεί υπέρβαση του ΑΟΚ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1 % με περιθώριο σφάλματος της τάξης του 0,75 %, εάν επιλεγούν 683 μονάδες δείγματος για τουλάχιστον 32 διαφορετικά είδη διατροφής (4). Η συλλογή των εν λόγω δειγμάτων θα πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών με βάση τον πληθυσμό, με ελάχιστο όριο 12 δείγματα ανά προϊόν και ανά έτος.

(4)

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από τα προηγούμενα επίσημα προγράμματα ελέγχου της Ένωσης έχουν συνεκτιμηθεί έτσι ώστε το φάσμα των φυτοφαρμάκων που καλύπτονται από το πρόγραμμα ελέγχου να είναι αντιπροσωπευτικό των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται.

(5)

Οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις «Αναλυτικές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και επικύρωσης για την ανάλυση των καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές» δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής (5).

(6)

Όταν ο ορισμός των καταλοίπων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει άλλες δραστικές ουσίες, μεταβολίτες, προϊόντα αποδόμησης ή αντίδρασης, οι ενώσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά, υπό την προϋπόθεση ότι μετρώνται ξεχωριστά.

(7)

Η εφαρμογή μέτρων, όπως η Τυπική Περιγραφή Δείγματος (SSD) (6)  (7) για την υποβολή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων καταλοίπων φυτοφαρμάκων, σχετικά με την υποβολή πληροφοριών από τα κράτη μέλη έχει συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

(8)

Για τις διαδικασίες δειγματοληψίας θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής (8), η οποία ενσωματώνει τις μεθόδους και τις διαδικασίες δειγματοληψίας που συνιστά η επιτροπή του Codex Alimentarius.

(9)

Είναι αναγκαίο να εκτιμηθεί κατά πόσον τηρούνται τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας, που προβλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής (9), καθώς και στο άρθρο 7 της οδηγίας 2006/125/ΕΚ της Επιτροπής (10), λαμβανομένων υπόψη μόνο των ορισμών των καταλοίπων φυτοφαρμάκων όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(10)

Όσον αφορά τις μεθόδους που εφαρμόζονται σε ένα μόνο υπόλειμμα, τα κράτη μέλη μπορούν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση ανάλυσης ανατρέχοντας σε επίσημα εργαστήρια που διαθέτουν ήδη τις αναγκαίες επικυρωμένες μεθόδους.

(11)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους τις πληροφορίες για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

(12)

Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση λόγω της επικάλυψης των διαδοχικών πολυετών προγραμμάτων, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/595 θα πρέπει να καταργηθεί για λόγους ασφάλειας δικαίου. Ωστόσο, θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει για τα δείγματα που ελέγχθηκαν το 2016.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη, τα έτη 2017, 2018 και 2019 λαμβάνουν και αναλύουν δείγματα για τους συνδυασμούς φυτοφαρμάκων/προϊόντων, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

Ο αριθμός των δειγμάτων κάθε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών τροφών για βρέφη και μικρά παιδιά και των προϊόντων που προέρχονται από βιολογική καλλιέργεια, είναι εκείνος που καθορίζεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 2

1.   Η παρτίδα προς δειγματοληψία επιλέγεται τυχαία.

Η διαδικασία δειγματοληψίας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των μονάδων, είναι σύμφωνη με την οδηγία 2002/63/ΕΚ.

2.   Όλα τα δείγματα, συμπεριλαμβανομένων των τροφών που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, αναλύονται για τα φυτοφάρμακα που ορίζονται στο παράρτημα I, σύμφωνα με τους ορισμούς καταλοίπων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

3.   Όσον αφορά τις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά, τα δείγματα αξιολογούνται για τα προϊόντα όπως προτείνονται έτοιμα για κατανάλωση ή όπως ανασυστάθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή λαμβάνοντας υπόψη τα ΑΟΚ που καθορίζονται στις οδηγίες 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ. Εάν τα τρόφιμα αυτά μπορούν να καταναλωθούν είτε όπως πωλούνται είτε όπως ανασυστάθηκαν, τα αποτελέσματα αναφέρονται στο μη ανασυσταθέν προϊόν όπως πωλείται.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων που υποβλήθηκαν σε δοκιμές το 2017, 2018 και 2019 έως τις 31 Αυγούστου 2018, 2019 και 2020 αντίστοιχα. Τα εν λόγω αποτελέσματα υποβάλλονται σύμφωνα με την Τυπική Περιγραφή Δείγματος (SSD).

Όταν ο ορισμός των καταλοίπων φυτοφαρμάκου περιλαμβάνει περισσότερες από μία ενώσεις (δραστική ουσία, μεταβολίτης και/ή προϊόν αποδόμησης ή αντίδρασης), τα κράτη μέλη αναφέρουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων σύμφωνα με τον πλήρη ορισμό του καταλοίπου. Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα όλων των αναλυτών που αποτελούν τμήμα του ορισμού του καταλοίπου υποβάλλονται ξεχωριστά, με την προϋπόθεση ότι μετρώνται ξεχωριστά.

Άρθρο 4

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/595 καταργείται.

Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει για τα δείγματα που ελέγχθηκαν το 2016.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009, 2010 και 2011 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 9).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/595 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2015, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2016, 2017 και 2018 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 99 της 16.4.2015, σ. 7).

(4)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· πρόγραμμα παρακολούθησης των φυτοφαρμάκων: σχεδιασμός της αξιολόγησης. EFSA Journal 2015· 13(2):4005.

(5)  Έγγρ. αριθ. SANCO/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf στην πιο πρόσφατη έκδοσή του.

(6)  Τυπική Περιγραφή Δείγματος για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (EFSA Journal 2010· 8(1): 1457).

(7)  Χρήση της Τυπικής Περιγραφής Δείγματος της EFSA για την υποβολή δεδομένων σχετικά με τον έλεγχο των καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (EFSA Journal 2014· 12(1): 3545).

(8)  Οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2002, για την καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ (ΕΕ L 187 της 16.7.2002, σ. 30).

(9)  Οδηγία 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και την τροποποίηση της οδηγίας 1999/21/ΕΚ (ΕΕ L 401 της 30.12.2006, σ. 1).

(10)  Οδηγία 2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2006, για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας (ΕΕ L 339 της 6.12.2006, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέρος A: Προϊόντα φυτικής προέλευσης  (1) που θα υποβληθούν σε δειγματοληψία το 2017, το 2018 και το 2019

2017

2018

2019

α)

β)

γ)

Πορτοκάλια (2)

Επιτραπέζια σταφύλια (2)

Μήλα (2)

Αχλάδια (2)

Μπανάνες (2)

Φράουλες (2)

Ακτινίδια (2)

Γκρέιπφρουτ (2)

Ροδάκινα, συμπεριλαμβανομένων των νεκταρινιών και παρόμοιων υβριδίων (2)

Κουνουπίδια (2)

Μελιτζάνες (2)

Κρασί (κόκκινο ή λευκό) από σταφύλια. (Αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι συντελεστές επεξεργασίας για το κρασί, εφαρμόζεται συντελεστής με προκαθορισμένη τιμή 1. Ζητείται από τα κράτη μέλη να αναφέρουν τους συντελεστές επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται για το κρασί στην «εθνική συνοπτική έκθεση»)

Κρεμμύδια (2)

Μπρόκολα (2)

Μαρούλια (2)

Καρότα (2)

Πεπόνια (2)

Λάχανα (2)

Πατάτες (2)

Καλλιεργούμενα μανιτάρια (2)

Ντομάτες (2)

Φασόλια (ξηρά) (2)

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές (2)

Σπανάκι (2)

Σπόροι σίκαλης (3)

Σπόροι σιταριού (3)

Σπόροι σίκαλης (3)  (4)

Αποφλοιωμένο ρύζι σε κόκκους (5)

Παρθένο ελαιόλαδο (Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος συντελεστής επεξεργασίας για το λάδι, εφαρμόζεται συντελεστής με προκαθορισμένη τιμή 5 για τις λιποδιαλυτές ουσίες, λαμβανομένης υπόψη της τυπικής παραγωγής ελαιολάδου με απόδοση 20 % της συγκομιδής ελαιοκάρπου· για τις μη λιποδιαλυτές ουσίες εφαρμόζεται συντελεστής επεξεργασίας λαδιού με προκαθορισμένη τιμή 1. Ζητείται από τα κράτη μέλη να αναφέρουν τους συντελεστές επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται στην «εθνική συνοπτική έκθεση»).

Σπόροι κριθαριού (3)  (6)

Μέρος B: Προϊόντα ζωικής προέλευσης  (7) που θα υποβληθούν σε δειγματοληψία το 2017, το 2018 και το 2019

2017

2018

2019

στ)

δ)

ε)

Λίπος πουλερικών (8)

Λίπος βοοειδών (8)

Αγελαδινό γάλα (9)

Λίπος προβάτων (8)

Αυγά κότας (8)  (10)

Λίπος χοιροειδών (8)

Μέρος Γ: Συνδυασμοί φυτοφαρμάκων/προϊόντων προς παρακολούθηση μέσα/πάνω σε προϊόντα φυτικής προέλευσης

 

2017

2018

2019

Παρατηρήσεις

2,4-D

α)

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στα πορτοκάλια, τα κουνουπίδια, τους κόκκους ρυζιού και τα ξηρά φασόλια το 2017· μέσα και πάνω στα γκρέιπφρουτ, τα επιτραπέζια σταφύλια, τις μελιτζάνες και τα μπρόκολα το 2018· μέσα και πάνω στα μαρούλια, το σπανάκι και τις ντομάτες το 2019.

2- φαινυλοφαινόλη

α)

β)

γ)

 

Αβαμεκτίνη

α)

β)

γ)

 

Acephate

α)

β)

γ)

 

Acetamiprid

α)

β)

γ)

 

Acrinathrin

α)

β)

γ)

 

Aldicarb

α)

β)

γ)

 

Aldrin και dieldrin

α)

β)

γ)

 

Azinphos-methyl

α)

β)

γ)

 

Azoxystrobin

α)

β)

γ)

 

Bifenthrin

α)

β)

γ)

 

Διφαινύλιο

α)

β)

γ)

 

Bitertanol

α)

β)

γ)

 

Boscalid

α)

β)

γ)

 

Ιόν βρωμιδίου

α)

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στους κόκκους ρυζιού το 2017· μέσα και πάνω στις γλυκοπιπεριές το 2018· μέσα και πάνω στα μαρούλια και τις ντομάτες το 2019.

Bromopropylate

α)

β)

γ)

 

Bupirimate

α)

β)

γ)

 

Buprofezin

α)

β)

γ)

 

Captan

α)

β)

γ)

 

Carbaryl

α)

β)

γ)

 

Καρβενδαζίμη και μπενομίλ (benomyl)

α)

β)

γ)

 

Carbofuran

α)

β)

γ)

 

Χλωραντρανιλιπρόλ

α)

β)

γ)

 

Chlorfenapyr

α)

β)

γ)

 

Chlormequat

α)

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στα καρότα, τους σπόρους σίκαλης και τους κόκκους ρυζιού το 2017· μέσα και πάνω στις μελιτζάνες, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα καλλιεργούμενα μανιτάρια και τους σπόρους σιταριού το 2018· μέσα και πάνω στις ντομάτες και τους σπόρους βρώμης το 2019.

Chlorothalonil

α)

β)

γ)

 

Χλωροπροφάμ

α)

β)

γ)

 

Χλωροπυριφός (Chlorpyrifos)

α)

β)

γ)

 

Chlorpyrifos-methyl

α)

β)

γ)

 

Clofentezine

α)

β)

γ)

Αναλύεται για όλα τα προϊόντα του καταλόγου, εκτός από τα δημητριακά.

Clothianidin

α)

β)

γ)

Βλέπε επίσης thiamethoxam.

Cyfluthrin

α)

β)

γ)

 

Cymoxanil

α)

β)

γ)

 

Cypermethrin

α)

β)

γ)

 

Cyproconazole

α)

β)

γ)

 

Cyprodinil

α)

β)

γ)

 

Cyromazine

α)

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στις πατάτες, τα κρεμμύδια και τα καρότα το 2017· μέσα και πάνω στις μελιτζάνες, τις γλυκοπιπεριές, τα πεπόνια και τα καλλιεργούμενα μανιτάρια το 2018· μέσα και πάνω στα μαρούλια και τις ντομάτες το 2019.

Deltamethrin

α)

β)

γ)

 

Diazinon

α)

β)

γ)

 

Dichlorvos

α)

β)

γ)

 

Dicloran

α)

β)

γ)

 

Dicofol

α)

β)

γ)

Αναλύεται για όλα τα προϊόντα του καταλόγου, εκτός από τα δημητριακά.

Diethofencarb

α)

β)

γ)

 

Difenoconazole

α)

β)

γ)

 

Διφλουβενζουρόνη

α)

β)

γ)

 

Dimethoate

α)

β)

γ)

 

Dimethomorph

α)

β)

γ)

 

Diniconazole

α)

β)

γ)

 

Διφαινυλαμίνη

α)

β)

γ)

 

Dithianon

α)

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στα αχλάδια και τους κόκκους ρυζιού το 2017· μέσα και πάνω στα επιτραπέζια σταφύλια το 2018· μέσα και πάνω στα μήλα και τα ροδάκινα το 2019.

Διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις

α)

β)

γ)

Αναλύεται μέσα και πάνω σε όλα τα προϊόντα του καταλόγου, εκτός από τα μπρόκολα, τα κουνουπίδια, τα λάχανα, το ελαιόλαδο, το κρασί και τα κρεμμύδια.

Dodine

α)

β)

γ)

 

Endosulfan

α)

β)

γ)

 

EPN

α)

β)

γ)

 

Epoxiconazole

α)

β)

γ)

 

Ethephon

α)

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στα πορτοκάλια και τα αχλάδια το 2017· μέσα και πάνω στις γλυκοπατάτες, τους σπόρους σιταριού και τα επιτραπέζια σταφύλια το 2018· μέσα και πάνω στα μήλα, τα ροδάκινα, τις ντομάτες και το κρασί το 2019.

Ethion

α)

β)

γ)

 

Ethirimol

α)

β)

γ)

Αναλύεται για όλα τα προϊόντα του καταλόγου, εκτός από τα δημητριακά.

Etofenprox

α)

β)

γ)

 

Famoxadone

α)

β)

γ)

 

Fenamidone

α)

β)

γ)

 

Fenamiphos

α)

β)

γ)

 

Fenarimol

α)

β)

γ)

Αναλύεται για όλα τα προϊόντα του καταλόγου, εκτός από τα δημητριακά.

Fenazaquin

α)

β)

γ)

Αναλύεται για όλα τα προϊόντα του καταλόγου, εκτός από τα δημητριακά.

Fenbuconazole

α)

β)

γ)

 

Οξείδιο της φενβουτατίνης

α)

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στα πορτοκάλια και τα αχλάδια το 2017· μέσα και πάνω στις μελιτζάνες, τα γκρέιπφρουτ,τις γλυκοπιπεριές και τα επιτραπέζια σταφύλια το 2018· μέσα και πάνω στα μήλα, τις φράουλες, τα ροδάκινα, τις ντομάτες και το κρασί το 2019.

Fenhexamid

α)

β)

γ)

 

Fenitrothion

α)

β)

γ)

 

Fenoxycarb

α)

β)

γ)

 

Fenpropathrin

α)

β)

γ)

 

Fenpropidin

α)

β)

γ)

 

Fenpropimorph

α)

β)

γ)

 

Fenpyroximate

α)

β)

γ)

 

Φενθείο

α)

β)

γ)

 

Fenvalerate

α)

β)

γ)

 

Fipronil

α)

β)

γ)

 

Flonicamid

α)

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στις πατάτες, τα αχλάδια, τους κόκκους ρυζιού και τους σπόρους σίκαλης το 2017· μέσα και πάνω στις μελιτζάνες, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα γκρέιπφρουτ, τα πεπόνια, τις γλυκοπιπεριές και τους σπόρους σιταριού το 2018· μέσα και πάνω στα μήλα, τα ροδάκινα, το σπανάκι, τα μαρούλια, τις ντομάτες, τους σπόρους βρώμης και τους σπόρους κριθαριού το 2019.

Fludioxonil

α)

β)

γ)

 

Flufenoxuron

α)

β)

γ)

 

Fluazifop-P-butyl

α)

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στα κουνουπίδια, τα ξηρά φασόλια, τις πατάτες και τα καρότα το 2017· μέσα και πάνω στις μελιτζάνες, τα μπρόκολα, τις γλυκοπιπεριές και τους σπόρους σιταριού το 2018· μέσα και πάνω στις φράουλες, τα λάχανα, τα μαρούλια, το σπανάκι και τις ντομάτες το 2019.

Flubendiamide

α)

β)

γ)

 

Fluopyram

α)

β)

γ)

 

Fluquinconazole

α)

β)

γ)

 

Flusilazole

α)

β)

γ)

 

Flutriafol

α)

β)

γ)

 

Φολπέτ

α)

β)

γ)

 

Formetanate

α)

β)

γ)

 

Fosthiazate

α)

β)

γ)

 

Glyphosate

α)

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στα αχλάδια, τα πορτοκάλια και τους κόκκους ρυζιού το 2017· μέσα και πάνω στα επιτραπέζια σταφύλια και τους σπόρους σιταριού το 2018· μέσα και πάνω στα μήλα, τα ροδάκινα, το κρασί, τους σπόρους κριθαριού και τους σπόρους βρώμης το 2019.

Haloxyfop συμπεριλαμβανομένου του haloxyfop-R

 

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στα μπρόκολα, τα γκρέιπφρουτ, τις γλυκοπιπεριές και τους σπόρους σιταριού το 2018· μέσα και πάνω στις φράουλες και τα λάχανα το 2019. Η ουσία δεν πρέπει να αναλυθεί μέσα ή πάνω σε κανένα προϊόν το 2017.

Hexaconazole

α)

β)

γ)

 

Hexythiazox

α)

β)

γ)

Αναλύεται για όλα τα προϊόντα του καταλόγου, εκτός από τα δημητριακά.

Imazalil

α)

β)

γ)

 

Imidacloprid

α)

β)

γ)

 

Indoxacarb

α)

β)

γ)

 

Iprodione

α)

β)

γ)

 

Iprovalicarb

α)

β)

γ)

 

Isocarbophos

α)

β)

γ)

 

Isoprothiolane

α)

 

 

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στους κόκκους ρυζιού το 2017. Η ουσία δεν πρέπει να αναλυθεί μέσα ή πάνω σε κανένα προϊόν το 2018 και το 2019.

Kresoxim-methyl

α)

β)

γ)

 

λ-cyhalothrin

α)

β)

γ)

 

Linuron

α)

β)

γ)

 

Lufenuron

α)

β)

γ)

 

Malathion

α)

β)

γ)

 

Mandipropamid

α)

β)

γ)

 

Mepanipyrim

α)

β)

γ)

 

Mepiquat

α)

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στα αχλάδια, τους σπόρους σίκαλης και τους κόκκους ρυζιού το 2017· μέσα και πάνω στα καλλιεργούμενα μανιτάρια και τους σπόρους σιταριού το 2018· μέσα και πάνω στους σπόρους κριθαριού και στους σπόρους βρώμης το 2019.

Metalaxyl και metalaxyl-M

α)

β)

γ)

 

Methamidophos

α)

β)

γ)

 

Methidathion

α)

β)

γ)

 

Μεθειοκάρβη

α)

β)

γ)

 

Methomyl και Thiodicarb

α)

β)

γ)

 

Methoxyfenozide

α)

β)

γ)

 

Monocrotophos

α)

β)

γ)

 

Myclobutanil

α)

β)

γ)

 

Oxadixyl

α)

β)

γ)

 

Oxamyl

α)

β)

γ)

 

Οxydemeton-methyl

α)

β)

γ)

 

Paclobutrazole

α)

β)

γ)

 

Parathion

α)

β)

γ)

 

Parathion methyl

α)

β)

γ)

 

Penconazole

α)

β)

γ)

 

Pencycuron

α)

β)

γ)

 

Pendimethalin

α)

β)

γ)

 

Permethrin

α)

β)

γ)

 

Phosmet

α)

β)

γ)

 

Pirimicarb

α)

β)

γ)

 

Pirimiphos-methyl

α)

β)

γ)

 

Procymidone

α)

β)

γ)

 

Profenofos

α)

β)

γ)

 

Propamocarb

α)

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στα καρότα, τα κουνουπούδια, τα κρεμμύδια και τις πατάτες το 2017· μέσα και πάνω στα επιτραπέζια σταφύλια, τα πεπόνια, τις μελιτζάνες, τα μπρόκολα, τις γλυκοπιπεριές και τους σπόρους σιταριού το 2018· μέσα και πάνω στις φράουλες, τα λάχανα, το σπανάκι, τα μαρούλια, τις ντομάτες και τους σπόρους κριθαριού το 2019.

Propargite

α)

β)

γ)

 

Propiconazole

α)

β)

γ)

 

Propyzamide

α)

β)

γ)

 

Pymetrozine

 

β)

γ)

Αναλύεται μόνο μέσα και πάνω στις μελιτζάνες, τα πεπόνια και τις γλυκοπιπεριές το 2018· μέσα και πάνω στα λάχανα, τα μαρούλια, τις φράουλες, το σπανάκι και τις ντομάτες το 2019. Η ουσία δεν πρέπει να αναλυθεί μέσα ή πάνω σε κανένα προϊόν το 2017.

Pyraclostrobin

α)

β)

γ)

 

Pyridaben

α)

β)

γ)

 

Pyrimethanil

α)

β)

γ)

 

Pyriproxyfen

α)

β)

γ)

 

Quinoxyfen

α)

β)

γ)

 

Spinosad

α)

β)

γ)

 

Spirodiclofen

α)

β)

γ)

 

Spiromesifen

α)

β)

γ)

 

Spiroxamine

α)

β)

γ)

 

Tau-Fluvalinate

α)

β)

γ)

 

Tebuconazole

α)

β)

γ)

 

Tebufenozide

α)

β)

γ)

 

Tebufenpyrad

α)

β)

γ)

Αναλύεται για όλα τα προϊόντα του καταλόγου, εκτός από τα δημητριακά.

Teflubenzuron

α)

β)

γ)

 

Tefluthrin

α)

β)

γ)

 

Terbuthylazine

α)

β)

γ)

 

Tetraconazole

α)

β)

γ)

 

Tetradifon

α)

β)

γ)

Αναλύεται για όλα τα προϊόντα του καταλόγου, εκτός από τα δημητριακά.

Thiabendazole

α)

β)

γ)

 

Τhiacloprid

α)

β)

γ)

 

Thiamethoxam

α)

β)

γ)

 

Thiophanate-methyl

α)

β)

γ)

 

Tolclofos-methyl

α)

β)

γ)

 

Tolylfluanid

α)

β)

γ)

Αναλύεται για όλα τα προϊόντα του καταλόγου, εκτός από τα δημητριακά.

Triadimefon και triadimenol

α)

β)

γ)

 

Triazophos

α)

β)

γ)

 

Trifloxystrobin

α)

β)

γ)

 

Triflumuron

α)

β)

γ)

 

Vinclozolin

α)

β)

γ)

 

Μέρος Δ: Συνδυασμοί φυτοφαρμάκων/προϊόντων προς παρακολούθηση μέσα/πάνω σε προϊόντα ζωικής προέλευσης

 

2017

2018

2019

Παρατηρήσεις

Aldrin και dieldrin

στ)

δ)

ε)

 

Bifenthrin

στ)

δ)

ε)

 

Chlordane

στ)

δ)

ε)

 

Chlorpyrifos

στ)

δ)

ε)

 

Chlorpyrifos-methyl

στ)

δ)

ε)

 

Cypermethrin

στ)

δ)

ε)

 

DDT

στ)

δ)

ε)

 

Deltamethrin

στ)

δ)

ε)

 

Diazinon

στ)

δ)

ε)

 

Endosulfan

στ)

δ)

ε)

 

Famoxadone

στ)

δ)

ε)

 

Fenvalerate

στ)

δ)

ε)

 

Heptachlor

στ)

δ)

ε)

 

Εξαχλωροβενζόλιο

στ)

δ)

ε)

 

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH), ισομερές α

στ)

δ)

ε)

 

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH), ισομερές β

στ)

δ)

ε)

 

Indoxacarb

 

 

ε)

Αναλύεται μόνο στο γάλα το 2019.

Lindane

στ)

δ)

ε)

 

Methoxychlor

στ)

δ)

ε)

 

Parathion

στ)

δ)

ε)

 

Permethrin

στ)

δ)

ε)

 

Pirimiphos-methyl

στ)

δ)

ε)

 


(1)  Για τα νωπά προϊόντα που θα αναλυθούν, τα μέρη των προϊόντων στα οποία εφαρμόζονται τα ΑΟΚ πρέπει να αναλυθούν για το κύριο προϊόν της ομάδας ή της υποομάδας, όπως αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 752/2014, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

(2)  Τα μη μεταποιημένα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων προϊόντων) θα πρέπει να αναλυθούν.

(3)  Εάν δεν υπάρχουν επαρκή δείγματα σπόρων σίκαλης, σίτου, κριθαριού ή βρώμης, μπορούν να αναλυθούν άλευρα ολικής άλεσης σίκαλης, σίτου, κριθαριού και βρώμης και να αναφέρεται ο συντελεστής επεξεργασίας. Αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι συντελεστές επεξεργασίας, εφαρμόζεται συντελεστής με προκαθορισμένη τιμή 1.

(4)  Εάν δεν υπάρχουν επαρκή δείγματα σπόρων βρώμης, το μέρος του απαιτούμενου αριθμού του δείγματος σπόρων βρώμης που δεν μπόρεσε να ληφθεί, μπορεί να προστεθεί στον αριθμό του δείγματος σπόρων κριθαριού, πράγμα που θα οδηγήσει σε μειωμένο αριθμό δείγματος σπόρων βρώμης και αναλογικά σε αυξημένο αριθμό δείγματος σπόρων κριθαριού.

(5)  Όπου είναι σκόπιμο, μπορεί επίσης να αναλυθεί καθαρισμένο ρύζι σε κόκκους. Η EFSA ενημερώνεται αν αναλύθηκε καθαρισμένο ή αποφλοιωμένο ρύζι. Εάν αναλύθηκε καθαρισμένο ρύζι, πρέπει να αναφέρεται ο συντελεστής επεξεργασίας. Αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι συντελεστές επεξεργασίας, εφαρμόζεται συντελεστής με προκαθορισμένη τιμή 0,5.

(6)  Εάν δεν υπάρχουν επαρκή δείγματα σπόρων κριθαριού, το μέρος του απαιτούμενου αριθμού του δείγματος σπόρων κριθαριού που δεν μπόρεσε να ληφθεί, μπορεί να προστεθεί στον αριθμό του δείγματος σπόρων σίκαλης, πράγμα που θα οδηγήσει σε μειωμένο αριθμό δείγματος σπόρων κριθαριού και αναλογικά σε αυξημένο αριθμό δείγματος σπόρων σίκαλης.

(7)  Για τα νωπά προϊόντα που θα αναλυθούν, τα μέρη των προϊόντων στα οποία εφαρμόζονται τα ΑΟΚ πρέπει να αναλυθούν για το κύριο προϊόν της ομάδας ή της υποομάδας, όπως αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 752/2014, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

(8)  Τα μη μεταποιημένα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων προϊόντων) θα πρέπει να αναλυθούν.

(9)  Πρέπει να αναλύεται νωπό (μη μεταποιημένο) γάλα, στο οποίο περιλαμβάνεται το κατεψυγμένο, το παστεριωμένο, το γάλα που έχει υποστεί θέρμανση, το αποστειρωμένο γάλα ή το γάλα που έχει υποστεί διήθηση.

(10)  Πρέπει να αναλύονται ολόκληρα αυγά χωρίς το κέλυφος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αριθμός των δειγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1

1)

Ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται για κάθε προϊόν και αναλύονται για τα φυτοφάρμακα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I από κάθε κράτος μέλος ορίζεται στον πίνακα του σημείου 5.

2)

Εκτός από τα δείγματα που απαιτούνται σύμφωνα με τον πίνακα του σημείου 5 το 2017 κάθε κράτος μέλος λαμβάνει και αναλύει πέντε δείγματα παρασκευασμάτων για βρέφη και πέντε δείγματα παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

Εκτός από τα δείγματα που απαιτούνται σύμφωνα με τον εν λόγω πίνακα, το 2018 κάθε κράτος μέλος λαμβάνει και αναλύει δέκα δείγματα μεταποιημένων παιδικών τροφών με βάση τα δημητριακά.

Εκτός από τα δείγματα που απαιτούνται σύμφωνα με τον εν λόγω πίνακα, το 2019 κάθε κράτος μέλος λαμβάνει και αναλύει δέκα δείγματα τροφών για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας εκτός από παρασκευάσματα για βρέφη, παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και μεταποιημένες παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά.

3)

Σύμφωνα με τον πίνακα στο σημείο 5 τα δείγματα από προϊόντα που προέρχονται από βιολογική καλλιέργεια λαμβάνονται, όταν είναι διαθέσιμα, σε αναλογία με το μερίδιο αγοράς των εν λόγω προϊόντων σε κάθε κράτος μέλος, με ελάχιστο όριο το 1.

4)

Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν μέθοδο που εφαρμόζεται σε πολλά υπολείμματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποιοτικές μεθόδους διαλογής μέχρι και για το 15 % των δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και να αναλύονται σύμφωνα με τον πίνακα στο σημείο 5. Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί ποιοτικές μεθόδους διαλογής, αναλύει τα υπόλοιπα δείγματα με ποσοτικές πολυ-υπολειμματικές μεθόδους.

Όταν τα αποτελέσματα των ποιοτικών μεθόδων διαλογής είναι θετικά, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη συνηθισμένη μέθοδο για να υπολογίσουν την ποσότητα των ευρημάτων.

5)

Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά κράτος μέλος ανά προϊόν:

Κράτος μέλος

Δείγματα

 

Κράτος μέλος

Δείγματα

BE

12

 

LU

12

BG

12

HU

12

CZ

12

MT

12

DK

12

NL

18

DE

97

AT

12

EE

12

PL

47

EL

12

PT

12

ES

50

RO

20

FR

71

SI

12

IE

12

SK

12

IT

69

FI

12

CY

12

SE

12

LV

12

UK

71

LT

12

HR

12

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 683