30.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 191/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Mons (Belgicko) 4. marca 2016 – Christian Ferenschild/JPC Motor SA

(Vec C-133/16)

(2016/C 191/14)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d'appel de Mons

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Christian Ferenschild

Odporca: JPC Motor SA

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia článku [5 ods. 1] v spojení s ustanoveniami článku [7 ods. 1 druhého pododseku] smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar (1) vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vnútroštátneho práva vykladaného v tom zmysle, že v prípade použitého tovaru umožňuje, aby premlčacia lehota na uplatnenie nároku zo zodpovednosti zo strany spotrebiteľa uplynula skôr ako koniec dvojročnej lehoty od dodania tovaru vyznačujúceho sa nesúladom, pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ dohodli na kratšej záručnej lehote ako dva roky?


(1)  Ú. v. ES L 171, s. 12; Mim. vyd. 15/004, s. 223.