30.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 191/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. martā iesniedza Cour d'appel de Mons (Beļģija) – Christian Ferenschild/JPC Motor SA

(Lieta C-133/16)

(2016/C 191/14)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Mons

Pamatlietas puses

Prasītājs: Christian Ferenschild

Atbildētāja: JPC Motor SA

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta 1999. gada 25. maija Direktīvas 1999/44/EK par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām (1) [5. panta 1. punkta] un [7. panta 1. punkta 2. daļas] tiesību normas, tās lasot kopsakarā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tām ir pretrunā valsts tiesību norma, kas ir interpretējama tādējādi, ka tā pieļauj, ka lietotām precēm patērētāja prasības celšanas noilguma termiņš beidzas pirms divu gadu termiņa, sākot no neatbilstīgās preces piegādes, beigām, ja pārdevējs un patērētājs ir vienojušies par garantijas termiņu, kas ir īsāks par diviem gadiem?


(1)  OV L 171, 12. lpp.