30.5.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 191/12


2016 m. kovo 4 d.Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Christian Ferenschild/JPC Motor SA

(Byla C-133/16)

(2016/C 191/14)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Mons

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Christian Ferenschild

Kita apeliacinio proceso šalis: JPC Motor SA

Prejudicinis klausimas

Ar 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (1) [5 straipsnio 1 dalį] ir [7 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą] kartu reikia aiškinti taip, kad pagal šias nuostatas draudžiama nacionalinės teisės norma, aiškinama taip, kad pagal ją naudotų prekių atveju leidžiama, kad vartotojo ieškinio senaties terminas pasibaigtų prieš pasibaigiant dvejų metų terminui, skaičiuojamam nuo reikalavimų neatitinkančios prekės pateikimo dienos, jeigu pardavėjas ir vartotojas susitarė dėl trumpesnio nei dveji metai garantijos termino?


(1)  OL L 171, p. 12.