30.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 191/12


A Cour d’appel de Mons (Belgium) által 2016. március 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Christian Ferenschild kontra JPC Motor SA

(C-133/16. sz. ügy)

(2016/C 191/14)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel de Mons

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Christian Ferenschild

Ellenérdekű fél: JPC Motor SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell–e értelmezni a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) [5. cikke (1) bekezdésének] és [7. cikke (1) bekezdése második albekezdésének] együttesen értelmezett rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes a nemzeti jog akként értelmezett rendelkezése, hogy az használt termékek esetén lehetővé teszi, hogy a fogyasztó igényének elévülési határideje a hibás fogyasztási cikk átadásától számított kétéves határidő vége előtt lejárjon, ha az eladó és a fogyasztó két évnél rövidebb szavatossági időben állapodtak meg?


(1)  HL L 171., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 223. o.