30.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 191/12


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour d'appel de Mons (Belgien) den 4. marts 2016 — Christian Ferenschild mod JPC Motor SA

(Sag C-133/16)

(2016/C 191/14)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d'appel de Mons

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Christian Ferenschild

Sagsøgt: JPC Motor SA

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier (1) i forbindelse hermed fortolkes således, at de er til hinder for en bestemmelse i national ret, der fortolkes således, at den i forbindelse med brugte varer tillader, at forbrugerens reklamationsfrist udløber inden udløbet af fristen på to år at regne fra leveringen af den vare, der ikke er overensstemmende, når sælgeren og køberen har aftalt en garantiperiode, der er kortere end to år?


(1)  EFT L 171, s. 12.