7.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 155/33


Talan väckt den 7 maj 2007 – ThyssenKrupp mot kommissionen

(Mål T-150/07)

(2007/C 155/61)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ThyssenKrupp AG (Duisburg och Essen, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Klusmann och S. Thomas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara det angripna beslutet vad rör sökanden,

i andra hand nedsätta de böter som sökanden ålagts solidariskt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden vänder sig mot kommissionens beslut K(2007) 512 slutlig av den 21 februari 2007 i ärende COMP/E-1/38.823 – PO/Elevators and Escalators. I det angripna beslutet åläggs sökanden och andra företag böter på grund av att de har deltagit i karteller avseende installation och service avseende hissar och rulltrappor i Belgien, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna. Enligt kommissionen har de berörda företagen brutit mot artikel 81 EG.

Sökanden anför följande grunder för sin talan:

Kommissionen saknar behörighet, eftersom den lokala överträdelsen saknar mellanstatlig betydelse.

Åsidosättande av principen ne bis in idem, eftersom kommissionen inte har beaktat att sökanden innan förfarandet inleddes meddelats amnesti av konkurrensmyndigheterna i Belgien, Luxemburg och Nederländerna.

Villkoren för solidariskt ansvar mellan sökanden och dess moderbolag är inte uppfyllda, då sökanden inte har deltagit i överträdelserna, bolagen är juridiskt och ekonomiskt självständiga och det saknas sakliga skäl att ålägga sökanden böter.

Det grundbelopp som använts när böterna bestämts är oproportionerligt med hänsyn till den volym på marknaden som är i fråga.

Den multiplikator som använts i avskräckande syfte är rättsstridig, eftersom kommissionen har avvikit från hur den har behandlat andra företag av jämförbar storlek vad avser jämförbara fall som kommissionen beslutat om vid samma tillfälle.

Tillägget för upprepade överträdelser vid bötesbeloppets bestämmande saknar stöd, eftersom kommissionen felaktigt har beaktat preliminära böter.

Åsidosättande av artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003 (1), då kommissionen vad avser maximibeloppet på 10 procent av det berörda företagets omsättning endast får beakta dotterbolagets omsättning.

Meddelandet om immunitet mot böter och nedsättning av böter (2) har tillämpats på ett rättsstridigt sätt, då sökandens samarbete i samtliga fyra berörda länder inte har beaktats i tillräcklig grad.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, s. 1).

(2)  Kommissionens meddelande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden (EGT 2002, C 45, s. 3).