7.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/33


Tožba, vložena 7. maja 2007 – ThyssenKrupp proti Komisiji

(Zadeva T-150/07)

(2007/C 155/61)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ThyssenKrupp AG (Duisburg in Essen, Nemčija) (zastopnika: M. Klusmann und S. Thomas, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

izpodbijana odločba naj se razglasi za nično v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko;

podredno, tožeči stranki naj se globa, ki je bila v izpodbijani odločbi solidarno izrečena, primerno zniža;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka izpodbija Odločbo Komisije C(2007) 512 konč. z dne 21. februarja 2007 v zadevi COMP/E-1/38.823 – PO/Elevators and Escalators. Tožeči stranki in drugim podjetjem so bile v izpodbijani odločbi izrečene globe zaradi sodelovanja v omejevalnem sporazumu pri montaži in vzdrževanju dvigal in tekočih stopnic v Belgiji, Nemčiji, Luksemburgu in na Nizozemskem. Komisija meni, da so zadevna podjetja kršila člen 81 ES.

Tožeča stranka utemeljuje svojo tožbo z naslednjimi tožbenimi razlogi:

nepristojnost Komisije zaradi odsotnosti meddržavnega pomena očitanih lokalnih kršitev;

kršitev načela ne bis in idem, ker Komisija ni upoštevala odločb o pomilostitvi, ki so jih pred začetkom postopka v korist tožeče stranke izdali nacionalni uradi za varstvo konkurence v Belgiji, Luksemburgu in na Nizozemskem;

pomanjkanje predpostavk za solidarno odgovornost tožeče stranke z njenimi hčerinskimi družbami, ker sama naj ne bi sodelovala pri kršitvah, so njene hčerke pravno in gospodarsko samostojne in razširitve odgovornosti na tožečo stranki ni mogoče objektivno utemeljiti;

nesorazmernost izhodiščnega zneska pri izračunu globe v primerjavi z dejansko prizadetim tržnim obsegom;

nesorazmernost odvračilnega multiplikatorja, ker se ta močno razlikuje od obravnave drugih podjetij primerljive velikosti v primerljivih primerih, v katerih je bilo odločeno istočasno;

pomanjkljiva utemeljitev dodatka za povratništvo pri izračunu globe zaradi pravnih napak pri upoštevanju prejšnjih glob;

kršitev člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1/2003 (1), ker bi Komisija zgornjo mejo globe 10 % prometa podjetja morala določiti glede na promet zadevnih hčerinskih družb;

pravno napačna uporaba obvestila o ugodni obravnavi (2), ker se dodana vrednost sodelovanja tožeče stranke v vseh štirih zadevnih državah ni bila upoštevana v zadostni meri.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 (UL 2003 L 1, str. 1).

(2)  Obvestilo Komisije o imuniteti pred globami in znižanju glob v kartelnih zadevah (UL 2002, C 45, str. 3).