7.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/33


Kanne 7.5.2007 — ThyssenKrupp v. komissio

(Asia T-150/07)

(2007/C 155/61)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ThyssenKrupp AG (Duisburg ja Essen, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Klusmann ja S. Thomas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

riidanalainen päätös on kumottava sikäli kuin se koskee kantajaa

toissijaisesti on kohtuullistettava kantajalle riidanalaisessa päätöksessä yhteisvastuullisesti määrättyä sakkoa

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa 21.2.2007 tehdyn komission päätöksen K(2007) 512 lopull., joka on tehty asiassa COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Riidanalaisessa päätöksessä määrätään sakkoja kantajalle ja muille yrityksille osallistumisesta hissien ja liukuportaiden asentamista ja huoltoa koskevaan kartelliin Belgiassa, Saksassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa. Komission mukaan kyseessä olevat yritykset ovat rikkoneet EY 81 artiklaa.

Kanteensa perustelemiseksi kantaja esittää seuraavat kanneperusteet:

komissio ei ole toimivaltainen, koska paikallisella kilpailusääntöjen rikkomisella, johon kantajan väitetään syyllistyneen, ei ole merkitystä jäsenvaltioiden välillä

ne bis in idem -periaatetta on loukattu, koska komissio on jättänyt huomiotta ennen menettelyn aloittamista tehdyt Belgian kilpailuviranomaisten, Luxemburgin kilpailuviranomaisten ja Alankomaiden kilpailuviranomaisten päätökset, joilla kantaja vapautetaan sakoista

ne edellytykset puuttuvat, joiden perusteella kantajan voitaisiin katsoa olevan tytäryhtiöidensä kanssa yhteisvastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta, koska kantaja ei itse ole osallistunut kilpailusääntöjen rikkomiseen, koska sen tytäryhtiöt ovat oikeudellisesti ja taloudellisesti toiminnassaan itsenäisiä ja koska on asiallisesti perusteetonta, että myös kantajan katsotaan olevan kyseisessä vastuussa

sakkojen laskennassa huomioon otetut perusmäärät eivät ole oikeassa suhteessa kyseessä olevien markkinoiden tosiasialliseen suuruuteen

ehkäiseväksi vaikutukseksi tarkoitettu kerroin ei ole oikeasuhteinen, koska se poikkeaa huomattavasti muiden, suuruudeltaan vastaavien yritysten kohtelusta samanaikaisesti ratkaistuissa vastaavissa tapauksissa

sakkojen laskennassa on perusteettomasti korotettu sakkojen määrää toistuvan kilpailusääntöjen rikkomisen vuoksi, koska aikaisempien sakkojen huomioon ottamisessa on tapahtunut oikeudellinen virhe

asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1) 23 artiklan 2 kohtaa on rikottu, koska sen osalta, että sakko saa olla enintään 10 % yrityksen liikevaihdosta, huomioon olisi pitänyt ottaa vain kyseessä olevien tytäryhtiöiden liikevaihto

sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä annettua tiedonantoa (2) on sovellettu virheellisesti, koska kantajan kaikissa neljässä kyseessä olevassa maassa tekemän yhteistyön lisäarvoa ei ole otettu riittävästi huomioon.


(1)  Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL L 1, s. 1).

(2)  Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa (EYVL 2002, C 45, s. 3).