7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/33


Иск, предявен на 7 май 2007 г. — ThyssenKrupp/Комисия

(Дело T-150/07)

(2007/C 155/61)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: ThyssenKrupp AG (Duisburg и Essen, Германия) (представители: Rechtsanwälte T. Klose и J. Ziebarth)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени обжалваното решение в частта му, отнасяща се до ищеца,

при условията на евентуалност, да се намали в подходяща степен размера на наложената на ищеца съгласно обжалваното решение и определена на основание солидарна отговорност глоба,

да се осъди ответника да заплати разноските по производството.

Правни основания и основни доводи

Ищецът оспорва Решение C(2007) 512 окончателен на Комисията от 21 февруари 2007 година по преписка COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators [Асансьори и ескалатори]. С обжалваното решение на ищеца и на други предприятия са наложени глоби поради участието им в картели във връзка с монтирането и поддръжката на асансьори и ескалатори в Белгия, Германия и Люксембург. Според Комисията съответните предприятия са нарушили член 81 ЕО.

В подкрепа на своя иск ищецът изтъква следните основания:

липса на компетентност на Комисията, тъй като, поради ограничения му териториален обхват, твърдяното нарушение не е от значение за търговията между държавите-членки,

нарушаване на принципа ne bis in idem, тъй като Комисията не е взела предвид издадените преди образуване на производството в полза на ищеца решения за амнистия на националните картелни служби на Белгия и Люксембург,

липса на предпоставките за солидарна отговорност на ищеца с неговите дъщерни дружества, тъй като той не е участвал в нарушението, неговите дъщерни дружества са правно и икономически самостоятелни, както и липсва обективно основание отговорността да се отнесе към ищеца,

несъразмерност между основата, използвана при изчисляване на глобата и действително засегнатата част от пазара,

незаконосъобразност на възпиращия мултипликатор, доколкото той се отклонява съществено от третирането на други предприятия от подобен мащаб в сходни случаи, решения по които са взети по едно и също време,

необоснованост на допълнителната глоба за повторно извършване, определена в при изчисляването на глобата, поради грешка в правото при пресмятането на предварителните глоби,

нарушение на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (1), тъй като с оглед на горната граница на глобата в размер на 10 % от оборота на предприятието, глобата следва да се изчислява само въз основа на оборота на съответните дъщерни дружества,

незаконосъобразно прилагане на Известието относно освобождаване от санкции и намаляване на техния размер в случаите на картели (2), тъй като „добавената стойност“ на сътрудничеството на ищеца не е отчетена в достатъчна степен.


(1)  Регламент (EО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за защита на конкуренцията, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, стр. 1).

(2)  Известие на Комисията относно освобождаване от санкции и намаляване на техния размер в случаите на картели (ОВ 2002, C 45, стр. 3).